ANG UNANG BATAYAN NG DOKTRINA NG MAKABAGONG KRISTIYANISMO :

Ang unang Batayan ng Doktrina ng Makabagong Kristiyanismo, na si Hesus ay mismong Anak ng Diyos:  Ito ang pinagbabatayan tungkol sa Doktrina ng Tatlong Persona sa iisang Diyos [Santisima Trinidad], ang pagka-Diyos ni Hesus, at ang Dibinong pagka-Anak ni Hesus.

 

Ang unang tanong na maaaring sabihin pagkatapos mabasa ang Bibliya:  Si Hesus ba ay Anak ng Diyos o mismong siya ang Diyos?

 

Karaniwang minamatwid ng karamihang mga Kristiyano na si Hesus ay Diyos o Anak ng Diyos, dahil siya ay ipinaglihi at ipinanganak ng walang kinatawang ama.  Ang Doktrinang ito ay inilagay nang ganap na ganap ng Kredong  Athanasian[1] :

 

"There is one Person of the Father another of the Son, and another of the Holy Ghost.  But the Godhead of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, is all one; The Glory equal, the Majesty coeternal...The Father is God, the Son of God and Holy Ghost is God.  And yet there are not three Gods, but one God..."

 

Si Hesus ba ay Anak ng Diyos? : 

 

Pinaninindigan ng mga Kristiyano na sagana sa katibayan ang mga ito sa Bibliya:  Ating mababasa sa Mateo [3:17], nang si Hesus ay binautismuhan ni Juan:  "At narito, ang isang tinig mula sa mga langit, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan."

 

Gayundin sa Lucas [4:41] :  ".......Ikaw ang Anak ng Diyos."  At mababasa rin sa Juan [1:34], at  Hebreo [4:14].

 

Ang mga nasa itaas na bersikulo at iba pang katulad nito, na tinatawag si Hesus bilang Anak ng Diyos ay hindi dapat tanggapin sa literal nitong kahulugan, higit na mabuti kung ito'y uunawain na naglalarawan bilang makahulugang pahayag na may kakayahang magkaroon nang higit pa kaysa sa isang kahulugan.  Ang titulong Anak ng Diyos ay nagtataguri sa karamihang mananampalataya at mga propeta sa Bibliya.

 

Hinggil kay Hesus bilang Anak ng Diyos, mismo ang Bibliya ang nagsasaad na marami ang mga Anak ng Diyos; maraming propeta, at tayong mga tao ay tinawag na mga anak at supling ng Diyos; at nararapat na bigyan nang parehong pagkilala ng lahat ng mga sekta ng Kristiyano.

 

Ang katawagan o terminong Anak ng Diyos ay hindi lamang naaangkop kay Hesus; datapwa't sa marami pang iba.  Ipinakikita ito nang ganap at maayos sa mga sumusunod na sipi.  Alang-alang sa kalinawan basahin ang Exodo [4:22]:

 

"At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay:"

 

Sa bersikulong ito, si Jacob [Israel] ang tinutukoy na Kanyang panganay na Anak.  Ngayon, ating basahin naman ang  II Samuel [7:13-14], o kaya ay ang  I Mga Cronica [22:10]:

 

"Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan; at siya'y magiging aking anak, at ako'y magiging kanyang ama; at aking itatag ang luklukan ng kaniyang kaharian sa Israel magpakailan man."

 

At lalo pang nakakalito, kung ating babasahin ang Jeremias [31:9]:  ".........ako'y pinakaama sa Israel, at ang Ephraim ang aking panganay."

 

Mula sa mga itaas na sipi, mapapansin na si Ephraim at Israel ay tinawag na Panganay na Anak ng Diyos.  Sino ngayon sa kanila ang tunay na Panganay?

 

Ang pagkakaiba nito ay mapapatunayan, na ang terminong "Anak ng Diyos" ay walang pahiwatig na literal.  Ito ay naglalarawan, na ang ibig sabihin ay tao na siyang banal at mahal ng Diyos.

 

 

Ang Titulo o Katawagan na "Anak ng Diyos :

 

Ang titulong ito ay ibinigay kay Hesus bilang isang katawagan, siya ay tatawaging "Anak ng Diyos".  Ito ang hula hinggil sa kanya na mangyayari, na tulad ng sinabi ng anghel, na ang itatawag sa kanya ay "Anak ng Diyos", na binigyan ng ibang kahulugan ng karamihan, sinabi sa Lucas 1:35 :  "...[siya] ay tatawaging Anak ng Diyos".  At hindi lamang ito ang itatawag sa kanya, siya ay tatawagin ding "Anak ng Kataastaasan", ayon sa Lucas 1:31.  Ito ay mga katawagan lamang na hindi dapat ituring na literal.  Iba ang kahulugan ng "ang itatawag sa kanya ay Anak ng Diyos o Anak ng Kataastaasan", ang ibig sabihin nito ay, ito ang kanyang magiging titulo, isang katawagan sa kanya!

 

Maaaring di batid na ang terminong 'Anak' at 'Ama' sa wikang "Aramic", o literal na pamamaraan ng Bibliya?  Ang aktual na kahulugan nang parehong termino ay ang terminong 'Ama' ang tumutukoy sa Diyos, samantalang ang terminong 'Anak' ang tumutukoy sa mga labis na kinalulugdan, kagaya ng mga propeta at apostol, at mga taong nagsisitalima sa Kanya.

 

Ang isa pa sa batayan ng ganitong kahulugan ay sa Mateo [5:9], sinasabi dito na:  "Mapapalad ang mapagpayapa sapagka't sila'y tatawaging mga Anak ng Diyos."

 

Maliwanag sa mga sipi, na ang lahat ng mga mapagpayapa ay tatawaging mga Anak ng Diyos.  Mula sa siping ito, maipapalagay na may napakaraming mga "Anak ang Diyos", kung kaya si Hesus ay hindi natatangi o nag-iisang Anak ng Diyos.

 

Maging ang mga karaniwang tao ay maaaring tawaging mga Anak ng Diyos, basahin sa Deuteronomio [14:1]:  "Kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos......"

 

 

Sino si Hesus kung gayon?  Siya lamang ba ang ipinanganak [begotten] [2] na Anak ng Diyos?

 

Subali't napag-alaman mula sa Bibliya, Awit [2:7], na ang titulong ito ay ibinigay na noon pa kay David bago ibinigay kay Hesus.  Sinabi ng Diyos kay David: "Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya:  Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ang aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita", Ang Bibliya; tingnan din natin ang salin sa wikang Englis upang lalung maging malinaw: "I will declare the decree: the Lord hath said unto me, Thou art my Son; this day I begotten thee", King James Version.

 

Kung kaya si David ay tinawag ding "Begotten".  Sa katunayan, ang salitang 'Anak ng Diyos', ay nangangahulugan ng pagmamahal at pag-ibig, pagiging malapit sa Diyos, na hindi lamang kay Hesus ipinatutungkol!

 

Makikita rin ang mga salitang anak na lalake at babae ng Diyos sa  II Mga Taga Corinto [6:18]:  

 

"At ako ay sa inyo ay magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalake at babae, sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat."

 

Ang pagtingin dito at sa iba pang mga sipi ng Bibliya, walang dahilan na anuman, kung bakit si Hesus ay ipinapalagay na Anak ng Diyos sa literal o bukod tanging kahulugan.  Maliban dito, mayroon pang iba't-ibang mga sipi mula sa Bibliya na inilalarawan ito nang maayos:

 

[Deuteronomio 14:1] :  "Kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos ........."

 

[Mga Awit 68:5] :  "...... Ama ng mga ulila.......... ang Diyos......"

 

[Ang Mga Gawa 17:28] :  "Sapagka't sa kaniya tayo'y nangabubuhay, at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao:  na gaya naman ng sinabi ng ilang sa inyong sariling manunula, sapagka't tayo nama'y sa kaniyang lahi."

 

[I Mga Cronica 22:10]:  "Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan; at siya'y magiging aking anak, at ako'y magiging kaniyang ama; at aking itatag ang luklukan ng kaniyang kaharian sa Israel magpakailan man."

[Mateo 23:9]:  "At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa:  sapagka't iisa ang inyong ama, samakatuwid baga'y siya na nasa langit."

 

[Lucas 3:38]:  "........... anak ni Enos, anak ni Set, anak ni Adam, anak ng Diyos."

 

[Mga Taga Roma 8:14]:  "Sapagka't ang lahat ng mga pinapat-nubayan ng Espiritu ng Diyos, ay sila ang mga anak ng Diyos."

 

[Juan 11:52]:  "At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat."

 

[Osea 1:10]:  ".....na sa dakong pagsabihan sa kanila, kayo'y hindi aking bayan, sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng buhay na Diyos."

 

[Juan 20:17]:  "...... sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios."  Sinabi ni Hesus!"

 

Napakaliwanag na tulad ng sikat ng araw, mula sa mga siping ito ng Bibliya, na ang 'Anak ng Diyos' ay nangangahulugan ng pag-ibig at pagmamahal; bawa't banal na tao, na sumusunod sa utos at panukala, ay isang Anak ng Diyos.  Si Hesus ['Alayhis salam] ay walang alinlangan na isa sa mga propeta, na mahal ng Diyos.

 

 

Ang Himala :

 

Siya ba ay Anak ng Diyos dahil sa paggawa ng mga himala?

 

Ang ibang mga Kristiyano ay ipinapalagay ang Banal na Pagka-Anak ng Diyos ni Hesus, sapagka't dinadahilan o pinaninindigan, na siya'y nakagawa ng mga himala.

Sa katotohanan, sa Kristiyanismo ang mga himala ay binibigyan ng malaking kahalagahan; hindi lamang ito ginagamit bilang matibay na paliwanag upang patunayan at itaguyod ang tiyak na pag-angkin, subali't tila ito rin ang Pinakamahalagang Doktrina ng relihiyong Kristiyano, na mismong nasasalig sa mga pinaninindigang mga himala, tulad ng pagbangon ni Hesus mula sa pagkamatay [batay sa kanilang kasulatan].

 

Hindi kamangha-mangha na sa Ebangheliyo, ang himala ay nagkakaroon ng lugar, hindi lamang sa pakikipagtalo, subali't bilang tungkulin ding pangrelihiyon, moral na pagtuturo, at espirituwal na pamukaw.  Ang mga patay ay nagawang bumangon mula sa hukay, maraming taong may sakit ang gumaling, nanumbalik sa bulag ang paningin, ang mga pilay ay nagawang makalakad, ang bingi ay nagawang makarinig, ang tubig ay nagawang maging alak, napalayas ang mga masamang espiritu [demonyo], at marami pang ibang kahanga-hangang gawa ang naganap.

 

Subali't kung si Hesus ay tinaguriang Anak ng Diyos dahil sa siya ay nakagawa ng mga himala, tulad ng pagpapakain ng limang libong tao sa pamamagitan lamang ng limang pan at dalawang pirasong isda; ito ay tulad din ng nagawa ni Eliseo at Elias.  Nagpakain si Eliseo ng isang daang katao sa pamamagitan ng dalawampung tinapay ng sevada at kaunting murang uhay ng trigo:  [II Mga Hari 4:44]:  

 

"Sa gayo'y inilapag niya sa harap nila, at sila'y nagsikain, at nagsipagtirapa niyaon, ayon sa salita ng Panginoon."

 

Tiniyak ni Eliseo ang pagdami ng langis ng babaing balo at sinabi niya sa kanya [II Mga Hari 4:7]:  "Nang magkagayo'y naparoon, siya, at kaniyang isinaysay sa lalake ng Diyos.  At kaniyang sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis, at bayaran mo ang inyong utang, at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalabi."  

Tingnan din ang [I Mga Hari 17:16]:  "Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan, o ang banga ng langis may ay nabawasan, ayon sa salita ng Panginoon, na kaniyang sinalita sa pamamagitan ni Elias." 

 

Maging [I Mga Hari 17:6] ay tingnan din:  "At dinaldahan siya ng tinapay at laman ng uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis."

 

Si Hesus ay nagpagaling ng lepra [ketong]; at gayundin si Eliseo, sinabi niya kay Naaman, isang ketongin, na maghugas sa ilog ng Jordan [II Mga Hari 5:14]: "Nang magkagayo'y lumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan, ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos:  At ang kaniyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata, at siya ay naging malinis."

 

Si Hesus ang naging dahilan sa taong bulag na muling makakita, at gayundin ang ginawa ni Eliseo [II Mga Hari 6:17]:  "At si Eliseo ay nanalangin, at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kaniyang mga mata, upang siya'y makakita.  At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata; at siya'y nakakita..." 

 

Tingnan din ang [II Mga Hari 6:20]:  "At nangyari, nang sila'y magsidating sa Samaria, na sinabi ni Eliseo, Panginoon, idilat mo ang mga mata ng mga lalaking ito, upang sila'y makakita, at idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata; at sila'y nangakita..."

 

Sa [II Mga Hari 6:18], nasabi na si Eliseo ay naging sanhi ng pagkabulag:  "At nang kanilang lusungin siya, at nanalangin si Eliseo sa Panginoon, at ang sabi, idinadalangin ko sa iyo, na bulagin mo ang bayang ito,  At kaniyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo."

 

Si Hesus ay nakapagpabangon ng patay, at ihambing ito kay Elias [I Mga Hari 17:22]; binuhay ni Elias ang anak ng balo:  "At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias; at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kaniya, at siya'y muling nabuhay." 

 

At ihambing din kay Eliseo, binuhay niya ang anak ni Sumanita sa [II Mga Hari 4:34]:  "At siya'y sumampa at dumapa sa ibabaw ng bata, at idinikit ang kaniyang bibig sa bibig niya, at ang kaniyang mga mata sa mga mata niya, at ang kaniyang mga kamay sa mga kamay niya:  At siya'y dumapa sa kaniya; at ang laman ng bata ay uminit."

 

Maging ang mga patay na mga buto ni Eliseo ay nakapagpanumbalik at muling nabigyan ng buhay ang patay na katawan, sa pamamagitan lamang ng pagsagi [II Mga Hari 13:21]:  "At nangyari, samantalang kanilang inililibing ang isang lalake, na, narito, kanilang natanaw ang isang pulutong; at kanilang inihagis ang lalake sa libingan ni Eliseo:  at pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya'y nabuhay uli, at tumayo sa kaniyang mga paa."

 

Saan nanggagaling ang lahat ng himala na ginaganap ni Hesus?  Mismo bang nagmula sa kanya, inangkin ba niya, o sinabi ba niya na ito'y nagmula sa Diyos?  Sinabi ba niya na kung siya ang magpapatotoo, ito ay katotohanan o hindi katotohanan?  Sa kanya ba nagmumula ang kapangyarihan o sinabi niyang sa pamamagitan ng Diyos?  At tandaan na inihula niya na marami ang tatawag sa kanyang pangalan at sasabihin niya:  "..lumayo kayo sa akin hindi ko kayo kilala!":  Tingnan ang mga katibayan na nagmula sa bibig ni Hesus mismo, hindi sa bibig sa kung sinumang tao o sinumang nag-aangkin na tagapangaral:  [Juan 5:30-31, 36-37]; [Lucas 11:20]; [Mateo 12:28]; [Mateo 7:22-23]:

 

"Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking  sarili:  humahatol ako ayon sa aking naririnig:  at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.... Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan."

 

".... sapagka't ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin, na ako'y sinugo ng Ama.  At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin."

 

"Nguni't kung sa pamamagitan ng daliri ng Dios ay nagpapalabas ako ng mga demonio, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios."; "Nguni't kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios nagpapalabas ako ng mga demonio....."

 

"Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?  At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan."

 

Sa mga taong nagsipanghula sa pangalan ni Hesus, nangagpalayas ng demonio sa kanyang pangalan, at sa pangalan niya nagsigawa ng mga kamangha-manghang mga gawa at mga himala!  Ito ang sasabihin sa kanila ni Hesus: "....magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan."

 

 

Iwasan ang pagkakamali ng pakahulugan !

 

"Sinabi sa kaniya ni Hesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios?  Kaya't inalis nila ang bato.  At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako'y iyong dininig.  At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig:  nguni't ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin.  At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka."  [Juan 11:40-41]

 

Ganito ang lahat ng pamamaraan sa paggawa ni Hesus ng mga himala na binigyan ng maling kapahulugan ng karamihan!

 

 

Ano ang pinatutunayan ng mga Himala ?

 

Walang pang-aalinlangan na tinatanggap ng mga Muslim ang kanyang [Hesus] dakilang mga himala --- maging ang muling pagbuhay niya sa patay.  Nguni't hindi nangangahulugan na si Hesus ay isang "Diyos" o "Anak ng Diyos", dahil sa paggawa niya nito; na tulad ng pagkakaunawa ng karamihang mga Kristiyano.  Iwasan natin ang magbigay ng maling pakahulugan!

 

Dapat din nating malaman, na kahit na ang mga huwad na propeta ay makakagawa ng mga kamangha-manghang himala, na tulad ng hula ni Hesus mismo, [Mateo 24:24]: 

 

"Sapagka't may magsisipaglitaw na bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan:  ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang."

 

Kung ang mga huwad na propeta at mga huwad na Kristo ay nakakagawa ng kahima-himala't kahanga-hangang gawa, samakatuwid ang kataka-taka o mga himala ay hindi nagpapatunay ng pagiging totoo ng isang propeta; ni kung ang tao ay isang tunay o bulaan.

Si Juan Bautista ayon kay Hesus ay, ang pinakadakilang propeta ng mga Hudyo; higit kaysa kina Moses, David, Solomon, Isaiah, at sa lahat, kasama ang kanyang sarili:  sa kanya mismong salita:  "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Sa gitna ng mga ipinanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kay sa kay Juan Bautista........"

 

Kasama si Hesus ['alayhis salam], dahil hindi ba siya ay ipinanganak rin ng isang babae --- Maria?  Si Juan Bautista ay higit sa kanilang lahat, bagkus hindi siya nagsagawa ng kahit na isang himala!  Ang himala ay hindi pamantayan sa paghuhugas ng tama o kamalian.

 

Ayon sa mga paliwanag, pinatutunayan kung gayon, na ang himala ay pangkaraniwan lamang noon, at ito ay hindi batayan upang si Hesus ay tawaging isang 'Diyos' o 'Anak ng Diyos' !

 

 

Ipinanganak ng walang ama :

 

Siya ba ay anak ng Diyos dahil siya ay ipinanganak ng walang ama?

 

Subali't ang paglikha kay Adan ay mas kahanga-hangang bigyan-buhay kaysa ang pagsilang ni Hesus, bakit hindi siya itinuring na Anak ng Diyos?  Gayung si Hesus ay may ina, nguni't si Adan ay wala ni ama o ina, at tinawag din siyang Anak ng Diyos sa [Lucas 3:38]:  ".....anak ni Set, anak ni Adan, anak ng Diyos."  Sa katunayan, nang nilikha ng Diyos si Adan, siya ay hindi nagmula sa sinapupunan ng isang ina, hindi nanatili rito [sa sinapupunan] ng ilang sandali at pagkatapos ay lumabas na isang batang sanggol at unti-unting lumaki na tulad ng isang bata hanggang sa maging isang ganap na lalaki, na tulad ng pangyayari sa pagsilang ni Hesus at nang lahat ng tao.  Si Adan ay nilikha ng Diyos na isang ganap na lalaki at hindi nagdaan sa ganitong pamamaraan ng paglaki!

Kung mayroon mang nilalang na pag-uukulan ng tanging karapatan sa dibinidad; dapat ay si Adan, dahil siya ay tuwirang gawa ng Diyos at inihinga ng Diyos ang buhay sa kanya.  Ang lahat ng nilikha, kabilang si Hesus, ay naging nilalang mula sa kinatawan na tagapamagitan.  Ang Diyos mismo ang tumutukoy kay Adan bilang kanyang kinatawan sa mundo.

 

Ang pagkakatulad ni Hesus sa harap  ng Diyos ay katulad ng kay Adan, siya ay nilikha Niya mula sa alikabok at sinabi Niya sa Kanya:  "Maging" at "Naging siya".

 

Ating mababasa sa Bibliya na ang pagkakalalang kay Adan ay walang kinatawan na parehong ama at ina.  Bukod sa kanya, wala na ba sa kasaysayan ng tao ang isinilang ng walang alinmang ama ni ina?  Walang tao na isinilang sa daigdig na ito ng walang ama maliban kay Hesus.  Kung mayroon mang ganitong tao, na nais maging superyor o higit na mataas ihanay sa dibinidad:  Si Hesus na isinilang ng walang ama, o ang isang isinilang na wala ang pareho.  Walang pag-aalinlangan, at katiyakan na iaangat ang sinumang isinilang na wala ang parehong magulang!

 

Ang katibayan ay makikita mula sa sinasang-ayunang kasulatan, hindi mula sa anumang alamat o mga kathang-isip lamang.  Upang mapadali ang paksa, masuyong isangguni sa inyong sariling kasulatan --- Ang Banal na Bibliya.

 

Basahin sa:  Ang Sulat ni San Pablo, [Taga Hebreo 7:1, 2, 3]:  "Sapagka't itong si Melquisedec, hari sa Salem, saserdote ng Kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya."

 

"Na siya namang binahagihan ni Abraham ng ika-sangpung bahagi ng lahat , na kung sasaysayin, una-una siya'y Hari ng Salem, na sa makatuwid, ay Hari ng kapayapaan";

"Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, datapwa't naging katulad ng Anak ng Diyos, ay nanatiling saserdote magpakailan man."

 

At wala ring makakatanggi nito, na si Hesus mismo ay tumangging matawag na anak ng Diyos, basahin sa [Lucas 4:41]:

 

"At nagsilabas sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw na nagsasabi, Ikaw ang Anak ng Diyos.  At sinasaway sila, na di niya sila tinutulutang mangagsalita, sapagka't naalaman nilang siya ang Cristo."

 

Mahalaga na bigyan din ng pansin, na si Hesus ay hindi kailanman inangkin ang dibinidad, kahit na sa kasalukuyang teksto o mga salita ng Bibliya.

 

Ang pananalitang "Anak ng Diyos" ay hindi masasabing nagmula kay Hesus mismo.  Tingnan ang "The Dictionary of the Bible", sinasabi:  "Kung si Hesus ay ginamit ito sa kanyang sarili ay walang katiyakan".  Sa pagbabasa ng Bibliya, aking natagpuan sa dalawang pagkakataon lamang, Juan 5 at 11, na kung saan ginamit ni Hesus ang salitang "Anak ng Diyos" na tumutukoy sa kanyang sarili.  Maging ang mga yaon ay masyadong natatakdaan.  Gayonpaman, kahit na ang titulong "Anak ng Diyos" ay ginamit ni Hesus sa kanyang sarili, nararapat na isaisip ang mga sumusunod na dahilan:

 

a].  Tulad ng sinabi ng pantas na pang-Bibliya:  Sa 'semitic' na kinaugalian, kailan man'y hindi maaari na pahintulutan ang literal, sa daigdig ng Hellenistic[3], na tagasunod ni Hesus.

b].  Ang "New Testament Greek" na mga salita na ginamit sa terminong "anak" ay mga "pias" at "paida" na ang ibig sabihin ay "alagad" o "anak" sa pagkaunawa o kahulugan na "alagad," ay isinalin na "anak" na kung ang nababanggit ay si Hesus at "alagad" kung ang mga iba; sa mga ilang pagsasalin ng Bibliya [Mufassir, pahina 15].

 

k].  Ang titulong "Anak ng Tao" na siyang sariling-katawagan ni Hesus; at kung ito ay nataon nang 81 ulit sa mga Ebangheliyo, ang pinakamalinaw na paglalarawan at pagbibigay diin ni Hesus sa kanyang katauhan. Ang pangunahing paliwanag na ibinigay sa titulong ito, ay ginamit ito upang bigyang liwanag ang panaong dako ni Hesus.

 

Ngayon, ang tanong na iminumungkahi lamang ay: Kung ang magkapanahon na mga Kristiyano ay bakit di-bigyan ng diin ang bahaging ito ni Hesus?

 

At ang tinutukoy na "Anak ng Tao," ayon sa Job 25:4-6, "Paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Dios? O paanong magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae.  Narito, pati ng buwan ay walang liwanag, At ang mga bituin ay hindi dalisay sa kaniyang paningin:  Gaano pa nga kaliit ang tao, na isang uod!  At ang Anak ng Tao, na isang uod."

 

Maliwanag na ipinakikita ng Diyos dito, sa lahat, kung uunawain lamang ng taong maige at bibigyan ng pansin, ang Kanyang kapangyarihan at kadakilaan ay hindi maaaring pantayan ng sinuman:  paanong magiging ganap ang tao sa Diyos, ang ipinanganak ng isang babae, pati ang buwan ay walang liwanag sa Kanya, ang mga bituin ay hindi dalisay sa Kanyang paningin, at sinabi Niya:  Gaano pa nga kaliit ang tao, na isang uod!  At ang Anak ng Tao, na isang uod."

 

At ano ang sinabi ni Hesus, sa Juan 8:40:  "Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham."  Ipinagtapat ni Hesus dito na siya ay isang tao, at ang katotohanan na kanyang sinabi, ay narinig niya sa Diyos!  Isang napakalaking katibayan na nagmula mismo sa bibig ni Hesus!  Sino ba talaga ang inyong sinusunod sa Kasulatan na Bibliya, si Hesus o si Pablo?  Kung si Hesus, dapat ay paniwalaan ninyo siya, at kung may nagsalita sa inyong Kasulatan na salungat sa sinabi ni Hesus, hindi dapat paniwalaan, dahil kayo ay tagasunod ni Hesus, hindi ng sino pa man!

 

Maaari bang maging dalawa ang katauhan ng Diyos: pansamantalang tao at pansamantalang Diyos?

 

Ngayon, tanungin natin ang Diyos sa Bibliya, huwag ang sinupaman:  Siya ba, ang Diyos ba ay maaaring pansamantalang maging isang tao at maaaring pansamantalang maging isang Diyos, na tulad ng inaangkin nang karamihan na wala namang batayan?  Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng Kanyang katangian, wala tayong karapatan na ito ay dagdagan, kung ano ang Kanyang sinabi hinggil sa Kanyang Sarili, yaon lamang!  Huwag nating samahan ang Kanyang mga katangian ng mga katangian ng tao!  Sinabi Niya sa Oseas 11:9,  "...sapagka't ako'y Dios, at hindi tao..."  Tandaan!  Diyos ang nagsalita dito, hindi tao o sino pa man!  At tingnan din ang isa pang napakatibay na batayan sa Mga Bilang 23:19,  "Ang Diyos ay hindi tao... ni Anak ng Tao..."  Pakiusap lamang, huwag lumikha ng sariling paniniwala, sapagka't ito ay isang kalapastangan sa Diyos at napakalaking kasalanan!

 

Maaari bang magkatawang tao ang Diyos sa lupa o maaari ba Siyang magkasya sa lupa?

 

Sasagutin ng Bibliya ang katanungang ito, nang walang misteryo, hantarang sasagutin nang tuwiran, at walang paliguy-ligoy!  Sinasabi sa I Mga Hari 8:27, "Nguni't katotohanan bang tatahan ang Dios sa lupa?  Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka [ang Diyos] magkasiya; gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo!  Ang Diyos ay hindi magkasya "sa langit at sa langit ng mga langit", naiintindihan ninyo ba ang pangungusap na ito?  Huwag lumikha ng katangian para sa Diyos, sapagka't ito ay isang gawang kalapastanganan sa Kanya!

 

Pabayaan natin ang Bibliya at mga ibang Banal na Aklat nang nag-iisa, at ating isa-alang-alang ang mga kaugalian at paniniwala ng tao upang maipakita na ang salitang Anak ng Diyos ay ginagamit lamang bilang isang metapora.

 

Halimbawa, sa "Ikare, West State of Nigeria"; ang prinsesa ay tinatawag na "OMO EKUN"; na ang kahulugan ay "Anak ng Leon"; at sa Pilipinas, ang mahirap ay karaniwang tinatawag ng "Anak ng Lupa" o "Anak Pawis".  Ang kakaibang pananaw ng doktrinang ito ay:  ang "Diyos Anak" ay inaangking nakapantay sa "Diyos Ama", at ang mga dibinong katangiang itinakda sa kanya.

 

Para sa akin, ang pag-angking ito, sa kabila ng aking kaalaman.  Ipaghalimbawa na, kung ang isang prinsesa ay tinawag na "Anak ng Leon", walang sinumang magtatangkang hanapin kung nasaan ang buntot ng prinsesang ito; at kung ang tao ay tinawag na "Anak ng Lupa" o "Anak Pawis", hindi nangangahulugang siya'y nagmula sa lupa o sa pawis.  Yayamang ang pananalita o pagpapahayag ay pangkaraniwang metaporika.

 

Ang Dibinidad ni Hesus :

 

Si Hesus ba ay Diyos ayon sa Ebangheliyo ni [Juan 1:1]:  "Sa pasimula pa'y naroon na ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Dios, at ang Salita ay Dios." [4]

Una, gawin nating halimbawa ang sipi mula sa [Genesis 1:3]: "At sinabi ng Diyos Magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag".  Ang Salita ba na sinabi ng Diyos na "Magkaroon ng liwanag" ay Diyos, ayon sa Juan 1:1 ?  Ang Diyos ba at ang kanyang salita ay Siya? Hindi!  Sapagka't ang salita ay isang utos ng Kanyang pag-aatas at ito ay hindi Niya kailanman maaaring maging kabahagi!  Nang nilikha ng Diyos si Adan ng walang tagapamagitan na ama at ina, mismo ang Diyos ang lumikha sa kanya, at inihinga ng Diyos ang espiritu sa kanya, kung kaya siya ay nagkaroon ng buhay.  Hindi maaaring sabihin na ang espiritu na ito na inihinga kay Adan ay Diyos bagama't ito ay inihinga ng Diyos sa kanya, at dahil sa tayong lahat ay nagmula kay Adan, lahat tayo ay nagtataglay ng espiritu ng Diyos.

 

Sa pamamagitan ng pag-aatas ng "Salita" na 'Be' [Englis] - 'maging', ay nagkaroon ng lahat ng bagay, at ang "Salita" ring ito ang ginamit upang magkaroon ng buhay si Adan, at ito ring "Salita", ang ginamit upang ipaglihi ni Birheng Maria si Hesus!

 

Pangalawa, ang Salita bang ito ay nagkatawang tao......., ayon sa Juan 1:14 ?  Ano ang sinabi ng Diyos sa, Jeremiah 32:26-27 ng "King James Version":  "The word of the Lord came to Je-remiah:  Behold, I am the Lord, the God All Flesh; is anything too hard for me?"  Na isinalin sa Bibliya ng wikang tagalog na:  "Nang magkagayo'y dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias, na nagsabi.  Narito, ako ang Panginoon; ang Diyos ng lahat ng mga tao; may anomang bagay baga na totoong mahirap sa akin?"  Na ang salitang "Flesh" ay isinalin sa wikang tagalog na "Tao"!  Bakit?  Dahil upang hindi maging salungat sa kanilang personal na paniniwala, sapagka't ang anumang may laman ay hindi maaaring maging Diyos sa anumang pagkakataon, dahil Siya ang Diyos ng mga laman;  at ano ang hantarang sinasabi hinggil dito?, sa [I Mga Hari 8:27]: "Nguni't katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa?  Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka [ang Diyos] magkasya; gaano pa sa bahay na ito [sa lupa] na aking itinayo!" 

 

Kung ang Diyos ay hindi magkasya sa langit at sa pinakamataas na mga kalangitan, dito pa kaya sa daigdig na kung ihahambing sa pagkalawak-lawak na mga kalawakan ay isang tuldok lamang! Kung ang Kanyang mga nilikha sa mga kalawakan ay hindi kayang abutin ng ating mga tanaw, kahit sa pamamagitan ng dakilang teleskopyo, dahil habang sila ay nakakagawa pa ng makabago o modernong teleskopyo at natutuklasan at natutuklasan nila ang pagkalawak-lawak ng mga kalangitan, kung ang araw ay hindi natin kayang tingnan ng matagal, ang Diyos pa kaya na Siyang naglikha ng lahat ng mga ito!;

 

Pangatlo, dapat tayong sumang-ayon na ang Banal na kasulatan ay hindi maglalaman ng pagkakasalungatan.  Kung may dalawang salungat na mga bersikulo, isa lamang ang maaaring maging tama, at hindi maaaring maging tama ang pareho, o kaya'y parehong maging mali.

 

Samakatuwid, si Hesus ay Diyos ayon sa Juan 1:1, kung gayon, ilang Diyos mayroon?  Dalawa man lamang.  Ito ay salungat sa maraming mga sipi sa Bibliya:

 

[Deuteronomio 6:4]:  "Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon."

 

[Deuteronomio 4:39]:  "Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo, na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa; walang nang iba pa."

[Isaias 43:10]:  "Kayo'y aking mga saksi, sabi ng panginoon, at aking lingkod na aking pinili:  upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuhan na una sa akin, o magkaroon man pagkatapos ko."

 

[Isaias 44:6]:  "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo.  Ako ang una, at ako ang huli, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuhan na una sa akin, o magkaroon man pagkatapos ko."

 

[Isaias 45:18]:  "Ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Dios na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira ang kanyang inanyuhan upang tahanan:  Ako ang Panginoon; at wala nang iba."

 

Alam natin na ang lahat ng siping ito ay matatagpuan lamang sa Lumang Tipan, subali't dapat ding mabatid na mayroon din tayong matatagpuan sa Bagong Tipan hinggil sa paksang ito:

 

Sabi ni Hesus, ang sumamba sa iisang Diyos, hindi malayo sa kaharian ng Diyos :

 

Sa [Marcos 12:29-30, 32, 34]:  "Sumagot si Hesus, ang pangulo ay pakinggan mo, Oh Israel; ang Panginoon nating Dios [sabi ni Hesus, ang Panginoon natin!  Kasama siya sa nakiki-atin], ang Panginoon ay iisa...at iibigin mo ang Panginoong mong Dios ng boong puso mo, at ng boong kaluluwa mo, at ng boong pagiisip mo, at ng boong lakas mo."

 

"At sinabi sa kaniya ng eskriba, Sa katotohanan, Guro [Hesus], ay mabuti ang pagkakasabi  mo [na ang ibig sabihin ay pagkakasabi ni Hesus] na siya'y iisa; at wala nang iba liban sa kaniya: ...... At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kaniya, Hindi ka malayo sa kaharian ng Dios....."

 

At tingnan din sa [I Mga Taga Corinto 8:4]:  "Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga diosdiosan, ay walang kabuluhan sa sanglibutan, at walang Diyos liban sa iisa."

 

Tinitiyak na maging sa Bibliya --- Ang Banal na Aklat ng mga Kristiyano; napakalinaw na isinasaad ang Diyos bilang iisa --- ang kaisahan, hindi iisa sa tatlo, o tatlo sa iisa, ni hindi maaaring hatiin sa tatlo, ni may kabahagi siya o kapantay man.  Si Hesus mismo, sa kanyang bibig mismo nagmula, na kanyang pinagtibay na walang sinumang iba pa maliban sa Diyos.  Wala nang iba pang pinakamatibay na katibayan maliban dito!  Hindi pa ba sapat na sabihin ni Hesus nang tuwiran na "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos?"  Kung gayon, si Hesus ay hindi Diyos.  Ang sinumang Kristiyanong umaangkin na si Hesus ay dapat na Diyos, ay salungat sa Banal na Kasulatan at sa kanyang mga turo, at "malayo sa kaharian ng Diyos", na dapat nilang ikabahala ng malaki!  Ano sabi ni Hesus sa "Gospel of Barnabas" [Evangelium Barnabe] [5] na tinaguriang "Apocrypha", ang "nakatago mula sa tao", na isinama sa mga listahan ng mga ipinagbabawal na mga aklat ng Papa:

 

"At sumigaw si Hesus ng malakas na iyak at sinabing:  kasumpa-sumpa sa mga taong tinatawag akong Diyos o Anak ng Diyos, sapagka't ako'y hindi hihigit sa isang propeta."

 

At mula pa rin sa [Isaias 45:18] ay maaari nating ipagtibay na ang Diyos lamang ang lumikha at walang sinuman, kahit na si Hesus ay hindi kasali sa paglikha.  Tingnan ang karagdagan na mga sipi:  [Deuteronomio 4:35], [Exodo 8:10-11], [II Samuel 7:25], [I Mga Hari 8:23], [I Mga Cronico 17:20], [Ang Mga Awit 86:8, 89:6, at 113:5], [Osea 13:4], [Zacharia 14:9].

 

Kung ipagpapalagay na may bersikulo sa Bibliya, na naghahayag na dapat ay tatlo sa iisa ang Diyos.  Aking ngayong iminumungkahi sa inyo kung alin sa dalawang bersikulo ang tama --- ang isang Diyos na binabanggit na tatlo sa iisa o iisang Diyos lamang?

 

Aking iminumungkahi na isa lamang ang tama, dahil ang dalawang bersikulo ay hindi magkatulad.  Kung ang isa ay mali o parehong hindi tama, na hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga pagkakamali sa Bibliya; na sa gayong dahilan, ang aklat na hindi malayo sa mga pagkakamali; ang kabanalan ay nagiging kahinahinala. [6]

 

"Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga" : 

 

Si Hesus ba ay Diyos dahil sa sinabi niya sa talata na :  "Katotohanang, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga."

 

Maaari nating mabigyan ng iba't ibang pakahulugan ang talatang ito, at ang isa lamang sa iilan na maaari nating ibigay na kahulugan dito ay: "nandoon na si Hesus na kasama ng Diyos bago ipinanganak si Abraham".  Kung kaya itinuring ng karamihang Kristiyano na si Hesus ay Diyos din dahil sa talatang ito. 

 

Ang tanong ay ganito : Kung mayroong talata sa Bibliya na nagsasabi at napakaliwanag, higit kaysa rito, na mayroong isa na kasama ang Diyos, hindi si Hesus ayon sa Bibliya ang nabanggit, at tuwirang sinabi niya na siya ay kasama ng Diyos noong una pa lamang!  Ituturing ba rin natin siya na isang Diyos, dahil nandoon na siya noong una pa lamang o pipilitin na naman natin ang ating sarili na umisip ng ibang katwiran?  Kailangang marunong tayong tumanggap ng katotohanan, at bigyan natin ng katarungan ang bawa't bagay.  Kung batid natin na tama ang katuwiran ay tanggapin natin! Kaligtasan sa Impiyernong-Apoy ang pinag-uusapan! Isang buhay na walang hanggan!  Maging maingat sa paniniwala! Kung gayon, tingnan kung sino ang tinutukoy na nandoon, na kasama ng Diyos...!

 

Nararapat na bigyan ninyo ng pansin ang napakaliwanag na sinabi dito ni Salamon:  Sa mga Kawikaan 8:27-30 : 

"Nang kaniyang [ang Diyos ay] itatag ang langit nandoon ako:  Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman:  Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas:  Nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman:  Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos:  Nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa:  Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa..." 

 

Si Salamon ay nandoon na, kasama ng Diyos; kung gayon, paano ninyo mabibigyan ng katarungan ang pag-angkin ni Salamon?

 

At maging si Jeremias ay kilala na ng Diyos, bago siya inanyuan sa tiyan, sinabi rin sa Bibliya, na hindi rin nabigyan ng pansin:  "Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi,  Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay-bata ay pinapaging banal kita; inihalal kitang propeta sa mga bansa".

 

Pagpapatibay lang na hindi lamang si Hesus ang nandoon; maging si Salamon, na napakaliwanag ang pagkakalahad; si Jeremias din ay kilala na ng Diyos bago siya inanyuan sa tiyan; sapagka't hindi pa nililikha ang daigdig ay nakatalaga na ang lahat ng mangyayari. 

 

Nakatalaga na, na ang unang magiging tao ay si Adan; nakatalaga na, na sa panahon ni Noah magkakaroon ng Baha; nakatalaga na rin, na si Abraham ang maghahain ng kanyang anak; na sa panahon ni Moises mabubuka ang dagat; na si Hesus ay iaangat ng Diyos sa langit at siya ay muling magbabalik; nakatalaga na, na ang huling propeta na isusugo sa sangkatauhan ay si Muhammad! 

 

Nakatalaga na, na tayong lahat ay isisilang dito sa daigdig!  Kung kaya, tayong lahat ay nandoon na, noong una pa lamang na bago likhain ng Diyos ang daigdig!  Sa anong kaanyuan?  Walang kaanyuan --- tayong lahat ay nandoon na, noong una pa lamang, sa Kaalaman ng Diyos!

"Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama" :

 

 

Si Hesus ba ay Diyos ayon sa [Juan 14:9]:  "......ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama...."

 

Tingnan ngayon ang nilalaman ng salita alinsunod sa gamit --- ano ang una at huli nito:

 

[Juan 14:8]:  "Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin."

 

[Juan 14:9]:  "Sinabi ni Hesus, malaon nang panahong ako'y inyong nakasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe?  ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama;  paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama?"

 

Kaya sa katapusan, tinanong ni Hesus si Felipe kung paano ipapakita ang anyo ng Diyos sa mga kasamahan, na hindi maaari.  Dapat kayong maniwala sa Diyos sa pamamagitan ng paghanga sa Kanyang mga nilikha:  Ang araw, ang buwan, ang lahat ng sangkinapal; at mismong si Hesus na nilikha ng Diyos, kanyang sinabi sa Bibliya, ang Banal na Kasulatan ng mga Kristiyano, sa [Juan 4:24] na: 

 

"Ang Diyos ay espiritu....";  ayon sa inyong Kasulatan, ang Bibliya at tingnan din kung ano ang katangian ng Diyos sa [Juan 5:37]:  ".....kailan man'y hindi ninyo narinig ang Kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang anyo."

 

Paano ninyo maaaring makita ang Diyos kung gayon?  Ang kanilang nakita ay walang iba kungdi si Hesus at hindi ang Diyos.

 

Samakatuwid, ang anuman na inyong nakikita at inyong naririnig, kailanman ay hindi maaaring maging Diyos.

"Ako at ang Ama ay Iisa"  :

 

 

Siya ba at ang Diyos ay iisa ayon sa [Juan 10:38] :  "Datapuwa't kung ginagawa ko ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama."

 

Kung ganito ang kalagayan, hayaan ninyong ilagay ko kayo sa katanungan:  Sino sa dalawa ang makapangyarihan?  Ang Diyos Ama o si Hesus?  Katiyakang ang Diyos Ama.  Kung mayroon mang mas makapangyarihan kaysa kay Hesus, ang panghuli ay hindi kailanman maaaring maging Diyos.  Alang-alang sa kalinawan, tingnan at siyasatin sa, Juan 14:28, sinasabi ng nasa sipi:  "Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako, at paririto ako sa inyo, kung ako'y iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y papasa Ama:  sapagka't ang Ama ang lalong dakila kay sa akin."

 

Sa bersikulong ito, ang pagtanggap at pag-amin ni Hesus na ang Ama ay dakila kaysa kanya.  Kung sinasabi na si Hesus ay Diyos, siya ay hindi magiging ganap at lubos na Diyos, dahil may ibang dakila kaysa kanya.  Kailanman'y ang Diyos ay hindi magiging hindi-ganap [di-perpekto].

 

Kung ang pagpapakahulugan na si Hesus ay Diyos sa isinasaad ng bersong:  "Ang Ama'y nasa akin at ako'y nasa Ama."

 

Ayon sa [Juan 10:38], at [14:11] :  Kayo ay mapipilit sa mismong salita na nasa Bibliya, upang matanggap na ang iyong pagpapakahulugan ay mali!

 

Paki-tingnan ang [Juan 17:11, at 21], mababasa ang:  "Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y sumaatin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo."  At, "...upang sila'y maging isa, na gaya naman natin."

 

Maliwanag at walang duda mula sa bersong ito, na sinabi mismo ni Hesus na "ang Ama ay nasa kanya" at "siya ay nasa Ama" at "upang silang lahat ay maging isa sa kanya", ang mga salita na ito ay tunay ngang nangangahulugan na palaging nagugunita ni Hesus ang Diyos:  at gayundin ang kanyang mga kasamahan, kailan man'y hindi dapat kalimutan si Hesus at ang Diyos.  At ang panghuling mga berso, sinabi ni Hesus:  "upang ang mundo ay malaman na ako ay kanyang sinugo", itong hanay ng mga parirala ay palatandaan lamang na si Hesus ay hindi Diyos ni Anak ng Diyos subali't Kanyang sugo:  Bigyan din ng pansin ang [Juan 17:1-3], sa [Mateo 21:11], [Juan 5:36, 37] at sa [Ang mga Gawa 2:22] :

 

 

Si Hesus bilang isang Propeta at Sugo ng Diyos, sa Bibliya :

 

"Pagkasabi ni Hesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika... At ito ang buhay na walang hanggan:  ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Dios, at si Jesu-Cristo na iyong sinugo."

 

"....ito'y ang propeta, Jesus, na taga Nazaret ng Galilea".  "...na ako'y sinugo ng Ama";  "At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin..."

 

"Kayong mga lalaking taga Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito:  Si Hesus na taga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Dios sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Dios sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng malalaman ninyo."

Sa mga bersikulong ito, inihayag na ang Diyos ay iisa; at nabanggit din si Hesus bilang isang propeta.  Maliban dito, marami pang mga sipi mula sa Bibliya ang nagpapatunay na si Hesus ay hindi Diyos. 

 

Ibaling sa [II Samuel 7:2].  Dito'y inihayag ng bersikulo:  "Kaya't ikaw ay dakila, Oh Panginoong Dios:  sapagka't walang gaya mo, o may ibang Dios pa bukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig."

 

Mula sa bersikulong ito, katiyakan na sinabi ng nagsasalita sa Diyos na walang sinumang katulad Niya.  At dahil dito ay maipapakahulugan natin na si Hesus ay hindi kapantay ng Diyos.  Sa dakong kalagitnaan ng mga sipi, kanyang sinabi:  "Sapagka't walang gaya mo, o may ibang Diyos pa bukod sa iyo..."  Kung gayon, si Hesus ay iba kaysa Diyos.  Sa liwanag ng mga pagpapahayag na kababanggit lamang, bakit ginawa nang karamihang Kristiyano, na itaas si Hesus sa tugatog ng Dibinidad at tinawag siyang Diyos?

 

Nagpapatibay din ang Bibliya, na itinatatwa rin ni Hesus ang pagka-Diyos o dibinidad, nang siya ay tinanong, at kung ano ang kanyang itinugon?  [Lucas 18:18-19] : 

 

"At tinanong siya [si Hesus] ng isang pinuno, na sinasabi, Mabuting Guro [si Hesus], anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?  At sinabi sa kaniya ni Hesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti?  walang mabuti, kundi isa, ang Dios lamang";  

 

At sa, Mateo 19:17 :  "datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos."

 

Mababatid din dito na ang katauhan ni Hesus ay hiwalay sa Diyos, na mayroon siyang tinutukoy na Iisang Diyos at hindi siya!  At ano rin ba ang utos na sinasabi ni Hesus dito, na dapat ingatan?

"..... Ano baga ang pangulong utos sa lahat?  Pakinggan mo, Oh Israel; ang Panginoong nating Dios, ang Panginoon ay iisa."

 

Itinuro ng Diyos sa Kanyang mga Sugo, kung papaano Siya sasambahin; at lahat sila, mula kay Adan hanggang sa kahuli-hulihang Sugo Niya ay nagturo hinggil sa kaisahan ng Diyos:  Na Siya ay sasambahin bilang Isang Diyos, hindi bilang isa sa tatlong katauhan!

 

Kung mula kay Adan hanggang sa kapanahunan ni Moises, David, Solomon, at sa lahat ng mga Propeta, ang Aral ay hinggil sa pagsamba sa Iisang Diyos; pagkatapos, sa kapanahunan ni Hesus ay nabago ang Aral, na ang Iisang Diyos ay dapat na sambahin sa tatlong persona [gayong walang katibayan na sinabi ni Hesus ang ganito, bagkus ang kanyang Aral ay maliwanag na hinggil din sa kaisahan ng Diyos, subali't ang karamihan sa kanyang mga tagasunod ay salungat sa kanyang ipinangaral!  Na dapat ding mabatid na kung ang Diyos ay magpapasamba sa anupamang kaparaanan ay ipababatid Niya ito nang malinaw na tulad ng isinasaad sa mga naunang Kasulatan, at hindi gagawing palaisipan sa mga tao ang paraan ng pagsamba sa Kanya!]; at sa panghuli, ang pagsamba hinggil sa kaisahan ng Diyos ay muling itinuro ng huling Propeta na sumunod sa kanya [kay Hesus], na walang pagbabago mula sa una hanggang kay Moises, Aaron, David, Solomon, Zakariya, Juan, at lahat ng mga Propeta.

 

Kailangan bang mabago ng sandali ang pamamaraan ng pagsamba hinggil sa kaisahan ng Diyos, pagkatapos ay muling ipinagpatuloy?  Kailangan bang maiba ang Turo ni Hesus sa lahat ng mga Propeta at Sugo ng Diyos?  O ang tao ang siyang personal na nagbago nito?  Dahil, maliwanag na sinabi ni Hesus, sa kanya mismong mga bibig nagmula na: "Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang Batas o mga Propeta, ako'y naparito hindi upang sirain kungdi upang tuparin....", [Mateo 5:17-18].

Buhay na walang hanggan ang ating patutunguhan:  walang hanggang gantimpala o walang hanggang kaparusahan, lamang ang ating makakamtan; nararapat lamang na tayo ay maging maingat at tiyak sa ating mga sarili.  Ito ang tungkulin ng ating kaisipan at tapat na pananalig sa Kanya --- ang alamin ang Kanyang tunay na Aral.

 

At para sa karagdagang paliwanag, tingnan din ang [Juan 17:8], kung siya ba'y kabahagi ng Diyos? :  "Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay binigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin."

 

Mula sa bersikulong ito, sa kaniyang sariling pagtanggap, sinabi ni Hesus na ibinigay sa kanya ng Diyos ang mga salita.  Kung si Hesus mismo ang Diyos, yaong mga salita ay hindi na niya kailangang ibigay pa kahit kanino.  Mula sa katapusan, nabanggit ni Hesus sa bersikulo na:  "......Ikaw ang nagsugo sa akin".  Kung gayon, si Hesus ay hindi Diyos, siya ay Sugo ng Diyos na tulad ng ibang mga Propeta o Apostol.

 

Pahintulutan nating gamitin ngayon ang ating mga katuwiran:  Paano ipinanganak ang Diyos ng isang mortal na tulad din ng ibang taong mga mortal?  Si Hesus ay natutulog, samantalang ang Diyos ay hindi kailanman natulog :  [Mga Awit 121:4] :  "Narito siyang nag-iingat sa Israel hindi iidlip ni matutulog man."

 

Ang "Diyos" ay nararapat na makapangyarihan, subali't paanong ang tao ay lumura [Marcos 15:19] sa Kanya, pinanindigan na siya ay ipinako.  Paano magiging Diyos si Kristo kung sumasamba siya sa Diyos na tulad ng ibang mortal, [Lucas 5:16] :  "Datapuwa't siya'y lumigpit sa mga ilang, at nanalangin", [Mateo 26:39] :  "At siya [si Hesus] ay lumakad sa dako pa roon, at siya [si Hesus] ay nagpatirapa at nanalangin"; si Hesus ay mismong dinala ng Demonyo sa taas ng bundok.  Angkop ba sa Diyos na dalhin sa ibabaw ng bundok?:  [Lucas 4:5]:  "At iniakyat pa siya niya, at ipinakita sa kaniya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan."  Dito'y may kakaibang pangyayari alalaong baga'y ang Diyos na dinala ng Demonyo; at sumasang-ayon sa mga kapritso ng demonyo; at dito naganap ang pagtukso sa kanya ng apat-na-pung araw [Lucas 4:1-3], subali't sa [Santiago 1:13] ay sinabi:  "....sapagka't ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay...."  Papaano magiging Diyos si Hesus kung gayon?

 

Kakaiba't kahanga-hangang gawa ang umakay sa pag-iisip ng mga Kristiyano, na ipilit ang pagdadahilan ng karamihang mga Kristiyano na Diyos si Hesus.  Gayong mismo ang kanilang Ebangheliyo ang may kinalalaman sa pagtistigo sa katotohanan na siya ay inilalarawan nang ganap bilang isang tao, na siya ay hindi hihigit pa kaysa tao.  Mula sa kanya, sa sarili niyang kasabihan, na naitala sa Bagong Tipan, maliwanag na hindi  niya kailanman inangkin ang Dibinidad, ang pagkakapantay sa Diyos: 

 

"Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili.....", [Juan 5:30];  "......sapagka't ang ama ay lalong dakila kay sa akin", [Juan 14:28];  ".......ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa", [Marcos 12:29];  "......sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran", [Mateo 4:10];  ".....Dios ko, Dios ko, bakit Mo ako pinabayaan", [Marcos 15:34];  ".....Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu.....",  [Lucas 23:46];  "......sa aking Ama at inyong Ama, aking Dios at inyong Diyos",  [Juan 20:17].

 

Ipinakikita rin ng Bibliya na si Hesus ay dumadanas ng pangangailangan at kakailanganin ng pangkaraniwang tao, siya ay ipinanganak ng isang babae [Maria], siya ay mayroon din talaangkanang [7] pinagmulan na tulad ng isang nilalang, mayroon siyang katawang tao na binubuo ng lahat ng katangian at limitasyon na tulad din ng ibang katawan na mayroon, sumasamba siya at nananalangin, natutulog siya, kumakain ng pagkain, nakakaramdam siya ng init at lamig, at  gayunpaman siya ay tinukso ng demonyo.

 

Ang mga bagay na ito ay maliwanag, na siya ay hindi maaaring maging Diyos ni kapantay ng Diyos sa Kanyang pagiging Diyos.  "At ang ilagay sa Diyos ang pantaong limitasyon, ay nangangahulugan ng pagtanggi sa Kanyang pagiging ganap-na-ganap."

 

Inangkin ba ni Hesus na maging Diyos o sinabi ba niya na:  Narito ako ang inyong Diyos, sambahin ako:  Hindi!  Hindi niya kailanman inangkin iyon, subali't katotohanan na kaniyang hinula na ang tao ay sasambahin siya ng walang kabuluhan at maniniwala sa doktrina na hindi gawa ng Diyos, kundi gawa ng tao:  "Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao".  [Mateo 15:9].

 

Ang lahat ng Doktrina ng mga Makabagong Kristiyanismo :  Santisima Trinidad, Ang Banal na Pagka-Anak ni Hesus, ang Dibinidad ni Hesus Kristo, ang Doktrina ng Pagsisisi at ang Orihinal na Kasalanan.

Ang lahat ng mga Doktrinang ito ay gawa ng mga tao, at ang mga ito rin ang lumikha ng kaguluhan.

 

Ito ang mga katibayan kung gayon, na sa katotohanan, hindi sila naniniwala sa Ebangheliyo ni Hesus, subali't sa isang likhang isip na Hesus, na kanilang nilikha sa kanilang sarili at iniangat sa pagka-Diyos.

 

Patotohanan ninyo ang lahat ng mga bagay na tulad ng sinasabi sa [I Mga Taga Tesalonica 5:21] na: 

 

"Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti"; "sapagka't ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan..."  [I Mga Taga Corinto 14:33].

 

Sinasabi mula sa mga siping ito na ang mga Kristiyano ay nauwi sa lubhang di-abot na hangganan ng pagpapakita ng paggalang at pamimitagan sa Messiah, at labis na nahikayat ng mga pag-iisip at mga pilosopiyang paliwanag ng kanilang mga paniniwala, na sila'y lumikha ng isang bagong relihiyon na walang pagkakatulad sa mga turo ni Hesus.  Sa kaugnayang ito at karagdagang kaalaman, karapat-dapat na basahin ang mga sipi mula sa pamagat na:  Jesus Christ, mga pahina 677-678, ni Rev. Charles Anderson Scott ng Encyclopaedia Britannica, Fourteenth Edition.

 

Maliwanag na matutuklasan, mula sa mga nasa sipi ng mga pantas na Kristiyano, na ang unang bagay na nagligaw sa mga Kristiyano ay ang kanilang pagiging labis na mapaniwalain, kung kaya nauwi sa lampas na hangganan ang kanilang paggalang at pag-ibig kay Hesus, at sila'y nagsimulang gumamit ng mga "epithet" na "Panginoon" at "Anak ng Diyos" kay Hesus ['Alayhis Salam]; at idahilan ang banal na katangian sa kanya, at lumikha ng Doktrina ng Pagsisisi, bagama't sa katotohanan, ganap na walang puwang ang ganitong bagay sa kanyang turo.  Pagkatapos [sa dakong huli], kung dumating sila sa ilalim ng impluwensiya ng pilosopiya, nagsisimula silang maglagay ng paliwanag upang pangatwiranan ang mga pagkakamali ng kanilang mga naunang mga pinunong pangrelihiyon at tinatahak ang paglikha ng mga bagong kredo, isa pagkatapos nang isa; sa pagsasalita ay pinawawalang bahala ang tunay na turo ni Hesus Kristo, samantalang ang dapat sa kanila'y namumbalik sa kanyang tunay na turo.

 

 

Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay :

 

"... Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko."  [Juan 14:6]

 

Ito ang katanungan ng isang kababayan natin na Kristiyano, nang ako ay magpaliwanag sa kanila hinggil sa paniniwala ng Islam:  Kayong mga Muslim ay naniniwala hinggil kay Hesus, hindi ba?  Sabi ko:  Oo!  Naniniwala kayo na siya ay buhay hanggang sa ngayon at nasa langit, hindi ba?  Sabi ko:  Oo!  Naniniwala kayo na siya ay babalik dito sa mundo, at sinabi mo pa na ang daigdig na ito ay hindi magugunaw hangga't hindi siya bumabalik, at idinagdag mo pa na detalyadung-detalyado at kumpleto, ang pagkakalahad at lahat ng mangyayari sa kanyang pagbabalik : kung paano siya bababa, kung saan siya bababa, kung ano ang kanyang gagawin dito sa daigdig, kung paano niya papatayin ang Anti-Kristo, kung saan lugar niya papatayin ang Anti-Kristo, at maraming pang iba?  Sa madaling salita, ay naniniwala kayo kay Hesus Kristo!  Sabi ko:  Oo!  Pagkatapos ay muli siyang sumagot:  Kung naniniwala kayo kay Hesus, bakit hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinabi ni Hesus sa [Juan 14:6] :  "...Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay:  sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko"  Bakit hindi ninyo ito pinaniniwalaan?  At bakit hindi rin ninyo pinaniniwalaan si Hesus na tagapamagitan sa Diyos at tao [I Kay Timoteo 2:5:  "Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapmagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus"]?  Bakit?

Ito ang sagot ko sa kanya:  Naniniwala kami na si Hesus "ang daan, ang katotohanan, at ang buhay...", at naniniwala rin kami na siya "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga Tao"; na tulad ng paniniwala namin sa lahat ng mga Propeta at Sugo ng Diyos.  Dahil sa sila ang pinili ng Diyos na magbigay ng mensahe sa sangkatauhan, kung kaya sila ang "ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.." at "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao" sa bawa't panahon na kung saan sila isinugo!

 

Halimbawa, noong kapanahunan ni Propeta Noah, hindi natin puwedeng sabihin na si Hesus "ang daan, ang katotohanan, at ang buhay..." at hindi rin natin puwedeng sabihin na si Hesus "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao";  dahil wala pa siya noon!

 

Noong kapanahunan ni Propeta Ibrahim, hindi natin puwedeng sabihin na si Hesus "ang daan, ang katotohanan, at ang buhay..." at hindi rin natin puwedeng sabihin na si Hesus "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao";  hindi puwede, dahil wala pa siya noon!

 

Noong kapanahunan ni Propeta Moises, hindi natin puwedeng sabihin na si Hesus "ang daan, ang katotohanan, at ang buhay..." at hindi rin nating puwedeng sabihin na si Hesus "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao"; hindi tatanggapin ng ating kaisipan ang ganitong paliwanag!

 

Sa kapanahunan ng bawa't Propeta na nauna kay Hesus, na kung paano sila isinugo sa kani-kanilang panahon;  hindi natin puwedeng sabihin na si Hesus pa rin "ang daan, ang katotohanan, at ang buhay..." at siya "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao"!

 

Subali't makatarungan lamang sa intelektuwal na kaisipan ng bawa't tao at makakayanan niyang tanggapin ang paliwanag na ito nang hindi man lamang siya magdadalawang isip:  na "ang daan, ang katotohanan, at ang buhay..." noong kapanahunan ni Propeta Noah ay si Propeta Noah, at siya rin "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao". 

 

Noong kapanahunan ni Propeta Ibrahim, "ang daan, ang katotohanan, at ang buhay..." ay si Propeta Ibrahim at siya rin "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao".  Noong kapanahunan ni Propeta Moises, si Propeta Moises "ang daan, ang katotohanan at ang buhay..." at siya rin "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao". 

 

Noong kapanahunan ng bawa't Propeta at Sugo [na mga nauna kay Hesus], sila "ang daan, ang katotohanan, at ang buhay..." sa kani-kanilang panahon at sila rin "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao".  Alam natin na iisa lamang ang kanilang mensahe at nagmula ito sa nag-iisang tunay at tanging Diyos, ang Allah sa wikang Arabic, subali't iba't-iba lamang ang pamamaraan ng kanilang pamamahayag.

 

Walang kahina-hinala, na "ang daan, ang katotohanan, at ang buhay..." noong kapanahunan ni Hesus ay siya at siya rin "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao"!

 

At dahil sa ang huling Propeta ay si Propeta Muhammad, at wala ng darating pang iba hanggan sa katapusan ng daigdig; sa ayaw at sa gusto natin, si Propeta Muhammad kung gayon:

 

"Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay:  walang sinoman ang makakarating sa Ama, sa Diyos, nang hindi sa pamamagitan niya" at siya rin "ang Tagapamagitan sa Diyos at mga tao"!

 

Pagkatapos kong sagutin ito, ang nagtanong ay hindi na kumibo at tumahimik na lamang, maaaring nagkaroon siya ng kasiyahan sa naging katugunan.

 

"Dahil sa awa, habag, at pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan...."

 

Maraming mga tao ang inililigaw ng salitang ito, lalung-lalo na, yaong hindi ginagamit ang kanilang kaisipan, hinahayaan nilang iba ang magdesisyon para sa kanila, at hinahayaan din nilang iba ang gumamit ng kanilang kaisipan para sa kanila; at kung pagpapasiya naman ang pag-uusapan, iniaayon nila ang kahulugan sa kanilang kagustuhan at sariling kapakanan, di nila pinahihintulutang tingnan ito sa malawak na pananaw at sa pinakatamang antas at kahulugan.

 

Dahil sa awa, habag, at pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, nagpadala Siya ng mga Propeta at Sugo sa bawa't lipi, lahi, nasyon sa bawa't henerasyon.  At ang mga Sugo at Propetang ito ang siyang umaakay sa mga tao tungo sa tamang landas.  Kasama rito ang pagbibigay ng babalang kaparusahan, sa mga tumanggi sa katotohanan, at gantimpala para sa mga sumunod at naniwala; upang ang mga tao ay hindi sisihin ang sinuman maliban sa kanilang sariling kapag sila ay tumanggi sa katotohanan, sa Araw ng Paghuhukom.  Ito ang tamang kahulugan ng salitang pagmamahal, habag, at awa ng Diyos sa sangkatauhan.

 

Dahil sa Kanyang habag, awa, at pagmamahal sa sangkatauhan, ipinadala Niya si Noah sa kanyang mga tao; upang akayin sila tungo sa tamang landas, bigyan ng babala: kaparushan sa mga tumanggi sa katotohanan at gantimpala sa mga sumunod at naniwala.  Ganito ang kahulugan ng pagmamahal, awa, at habag ng Diyos sa sangkatauhan.

 

Dahil sa Kanyang habag, awa, at pagmamahal sa sangkatauhan, ipinadala Niya si Ibrahim sa kanyang mga tao; upang akayin sila tungo sa tamang landas, bigyan ng babala: kaparusahan sa mga tumanggi sa katotohanan at gantimpala sa mga sumunod at naniwala.  Ganito ang kahulugan ng pagmamahal, awa, at habag ng Diyos sa sangkatauhan.

Dahil sa Kanyang habag, awa, at pagmamahal sa sangkatauhan, ipinadala Niya si Moises sa kanyang mga tao; upang akayin sila tungo sa tamang landas, bigyan ng babala: kaparusahan sa mga tumanggi sa katotohanan at gantimpala sa mga sumunod at naniwala.  Ganito ang kahulugan ng pagmamahal, awa, at habag ng Diyos sa sangkatauhan.

 

Dahil sa Kanyang habag, awa, at pagmamahal sa sangkatauhan, ipinadala Niya si Hesus [Juan 3:16] sa kanyang mga tao [ang hula sa Mateo 1:21, at ang kanyang pangangaral, sa Mateo 10:5-6, Mateo 15:24]; upang akayin sila tungo sa tamang landas, bigyan ng babala: kaparusahan sa mga tumanggi sa katotohanan at gantimpala sa mga sumunod at naniwala.  Ganito ang kahulugan ng pagmamahal, awa, at habag ng Diyos sa sangkatauhan.

 

At ang pinakahuli ay si Muhammad ['Alayhimus salatu was salam - sumakanilang lahat ang kapayapaan], "Hindi ka Namin ipinadala {O Muhammad} kungdi bilang isang 'rahmah' [awa, habag, pagmamahal, at biyaya] sa mga nilikha", ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 21:107; upang akayin sila tungo sa tamang landas, bigyan ng babala: kaparusahan sa mga tumanggi sa katotohanan at gantimpala sa mga sumunod at naniwala.  Ganito ang kahulugan ng pagmamahal, awa, at habag ng Diyos sa sangkatauhan.

 

 

Ang Turo ng Santisima Trinidad :

 

Ito ay nasusulat sa unang Episo ni Juan [5:7-8], sa wikang Englis na :

 

"For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost.  And these three are one.  And there are three bear witnessed in earth, the spirit, and the water, and the blood:  And these three agree in one."

Ang mga ito ay sa "King James Version", pinahintulutan noong 1611, na bumubuo ng pinakamatibay na palatandaan para sa Doktrina [Turo] ng Trinidad.  Subali't ang bahaging ito na:  "The Father, the Word, and the Holy Ghost.  And these three are one",[8] ay inalis na sa "Revised Standard Version" noong 1952 at 1971, at sa marami pang ibang mga Bibliya, dahil sa ito'y isang kintab na nanghimasok lamang sa teksto ng Griyego.

 

Sa [I Juan 5:7-8] ng "New American Standard Bible", mababasa ang mga sumusunod:  "At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan.  Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo:  at ang tatlo ay nagkaisa."

 

At sa "New World Translation of the Holy Scriptures" din na ginagamit ng "Jehovah's Witness", makikita ang:  "For there are three witness bearers, the spirit and the water and the blood, and the three are in agreement."

 

Maiintindihan ko, kung hindi pa nila alam, na ang mahahalagang bahaging ito ay inalis na, subali't kamangha-mangha at nakapagtataka kung bakit maraming mga ministro at predikador [tagapangaral] ang hindi nakakabatid hinggil dito!

 

Ang Santisima Trinidad ay hindi pang-Bibliya.  Ang salitang Trinidad [Tatlong Persona] ay hindi man lamang makikita sa Bibliya o sa Talatinigan ng Bibliya; hindi kailan man itinuro ni Hesus at kailanman'y hindi niya binanggit.  Walang batayan o patotoo sa Bibliya na anuman bilang pagtanggap sa Trinidad.

 

Subali't sa [Mateo 28:19], atin pa ring makikita ang:  ".....bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo."

 

Ang bahaging ito ay hindi pa naaalis, gayonpaman ito ay hindi maaaring panghawakan bilang katibayan ng Trinidad.  Kung ang sinuman ay bumabanggit ng tatlong nakaupo o magkasamang kumakain?  Hindi nangangahulugan na sila ay bumubuo ng isang katauhan?  Hindi?

 

Ang Doktrina ng pagkakatawang tao tulad ng Trinidad, ay sumibol lamang, at matagal pa pagkatapos ng pag-alis ni Hesus; ang mga makabagong pantas [taong may malaking kaalaman], sa katotohanan, ay nahanap ang larangan na kung saan si Hesus ay banayad na diniyos [sinamba].

 

Ang pagbabalangkas ng Tatlong Persona [Trinidad] ni Athanasian, isang Ehiptong Diyakano, mula sa Alexandria ay tinanggap ng Kapulungan ng "Necaea" noong 325 A.D., higit na tatlong siglo ang nakaraan, pagkatapos ni Hesus lumisan.  Walang alinlangan na ang Romanong paganismo ang may empluwensiya sa turong ito; ang diyos na hindi pinag-aalinlanganan, sabbath ay inilipat sa linggo; ang Disyembre 25, na kapanganakan ng kanilang diyos-ng-liwanag na si Mitra, ay ipinakilala bilang kaarawan ni Hesus.  Kahit na ang Bibliya rin ay maliwanag na hinula at pinagbawal ang palamuti ng "Christmas Tree" sa [Jeremias 10:2-5]:

"Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, at huwag kayong manganglupaypay sa mga tanda ng langit; sapagka't ang mga bansa ay nanganglupaypay sa mga tanda ng mga yaon.  Sapagka't ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan:  sapagka't may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol.  Kanilang ginagayakan ng pilak, at ng ginto; kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos.  Sila'y gaya ng puno ng palma, na binilog, at hindi nagsasalita:  kinakailangang pasanin, sapagka't hindi makalakad.  Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagka't hindi makakagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti";

 

Mula pa noong ika-apat na siglo, ang mga Kristiyano ay sinusunod na ang mga kaugalian at idea na matatagpuan sa mga paniniwala at kaugalian ng mga pagano.  Marahil ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang paniniwala na mayroong Tatlong Diyos: ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo [na kanilang tinatawag na Santisima Trinidad].  Ang paniniwalang ito ay maitutulad sa mga paniniwala na matatagpuan sa mga relihiyon na gawa ng tao, at kapag ito ay sinuring mabuti, matutuklasan na ito ay hindi nagmula sa nag-iisang tunay at tanging Diyos, kagaya ng mga sumusunod:

 

Mga Hindu Triad [Trinidad]; Brahma [ang lumikhang diyos], Vishnu [ang tagapagligtas na diyos], at Siva [ang diyos ng pagwasak].  Ang mga makabagong Hindu ay itinuturing si Krishna na anak ni Divachi, ang birhen, bilang si Vishnu na diyos na nagkatawang tao.  Si Krishna ay tagapagligtas, siya ang tumubos ng kanilang mga kasalanan, kailangang magbata.  Siya pinako sa krus, namatay at pagkatapos ay nabuhay na maguli.

 

Mga diyos ng Buddhistmo; Si Gautama [ang banal na espiritu], si Maya [ang birheng ina] at si Buddha, ang anak [na siyang pinaglihi ni Maya nang siya ay napuspos ng espiritu santo] at siyang tumubos, namatay at nabuhay na maguli.

 

Mga diyos ng Babylonia; Baal [ang diyos ng araw], Samiramis [ang birheng ina] at Nimrod [ang banal na anak].

 

Mga diyos ng Ehipto; Ra [diyos ng araw at punong diyos], Osiris [diyos ng kamatayan], Isis [asawa ni Osiris, diyosa ng kalikasan at ina ng diyos] at Horus [ang anak ni Osiris at diyos ng liwanag].

 

Mga diyos ng Greyigo/Romano; Zeus/Jupiter [hari ng mga diyos], Artes/Diana [mga diyos ng pagsilang] at Mitra [ang diyos ng liwanag].

 

Kapuna-puna, na ang paniniwala sa Tatlong Persona ng Makabagong Kristiyanismo ay hawig na hawig sa mga relihiyon na nilikha ng tao!  At maging ang "Roman Julian Calendar" ay ipinakilala bilang kapanahunan ng mga Kristiyano; ang baboy[9] at dugo ay hindi pinagbawal, gayong ito'y salungat sa nakasulat sa Bibliya:  [Levitico 11:7]:

"At ang baboy, sapagka't may hati ang paa at baak, datapuwa't hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo", [Deuteronomio 14:8]:  "At ang baboy....ito'y marumi sa inyo:  ang laman nila'y huwag ninyong kakanin...", tingnan din maging sa [Isaias 65:4] at [Isaias 66:17];

 

[Deuteronomio 12:16]:  "Huwag lamang ninyong kakanin ang dugo; iyong ibubuhos sa lupa na parang tubig", tingnan din sa [Genesis 9:4], at [Levitico 17:14].

 

Ang pagsusunot [pagtutuli][10] ay pinawalang bisa ni Pablo [Mga Taga-Galacia 5:2]:  "Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo";

 

At isiping mabuti kung ano ang kanyang sinabi at ipinagsawalang bahala sa [I Corinto 15:19]:  "....kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag";

 

Tingnan din sa [Mga Hebreo 6:1]:  "Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo.....";  gayong napakaliwanag na ipinahayag ni Hesus na hindi siya pumarito upang baguhin ang batas, kungdi upang tuparin, napakalinaw na kanyang sinabi sa [Mateo 5:17-18]:  "Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta:  ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.  Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay."

 

 

Ang Espiritu Santo :

 

Maaari seguro na ang mga sumusunod na tanong ay mabibigyan ang sinuman ng mabuting pang-unawa hinggil sa Tatlong Persona [Trinidad] :  Ano ang Espiritu Santo?  Ang Espiritu Santo ba ay Diyos din, kabahagi ng Diyos, o alagad ng Diyos?

 

Karamihan sa mga Kristiyano ay tinuruan na ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos; hindi sila pinahihintulutan na sabihing tatlong mga Diyos, kundi iisang Diyos.

 

Basahin ang [Mateo 1:18] :  "Ang pagkapanganak nga kay Jesuscristo ay ganito:  Nang si Maria na kaniyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalangtao sa pamamagitan ng Espiritu Santo."

 

At ihambing ngayon ito sa [Lucas 1:26 at 27] :   "Nang ikaanim na buwan nga'y sinugo ng Dios ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngala'y Nazaret.  Sa isang dalagang mag-aasawa ng isang lalake, na ang kanyang ngala'y Jose, sa angkan ni David; at Maria ang pangalan ng dalaga."

 

Kaya sa kahima-himalang pagsilang ni Hesus, ang nabanggit sa Mateo ay isang Espiritu Santo at sa Lucas ay si 'Anghel Gabriel'.  Kung gayon ang Espiritu Santo ay isang anghel.

 

Si Hesus ay napupuspos ng Espiritu Santo habang siya ay nandoon pa sa sinapupunan ng kanyang ina, tunay nga na kagaya rin ng kay Juan at ng iba pa, tingnan ang mga sumusunod, [Lucas 1:13, 15] : 

 

"Datapwa't sinabi sa kaniya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias:  sapagka't dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elisabet ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalake, at tatawaging mong Juan ang kanyang pangalan.  Sapagka't siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin; at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula sa tiyan ng kaniyang ina." 

 

At si Zacarias:  "At si Zacarias na kaniyang ama ay napuspos ng Espiritu Santo..."  [Lucas 1:68].  Tukuyin din ang [Mga Gawa 6:5] :  "At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito:  at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Temon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga Antiquia na naging Judio."

 

Sa pinagtitibayang Bibliya, ang Espiritu Santo ay hindi likas o katutubo na kay Hesus lamang, datapwa't sa mga iba rin.  Bakit hindi natin ituring na banal ang mga taong napupuspos ng Espiritu Santo?  [Ang Mga Gawa 6:3] at [II Timoteo 1:14] :  "Sapagka't siya'y lalaking mabuti, at puspos ng Espiritu Santo ng pananampalataya:  at maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon";  Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng pitong lalake na may mabuting katunayan, puspos ng Espiritu at ng karunungan, na ating mailalagay sa gawaing ito."

 

"Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin."

 

Walang alinlangan na ang Espiritu Santong nabanggit sa Bibliya ay hindi Diyos; sa madaling sabi, ang Espiritu Santo sa sinapupunan ay hindi Diyos, ni hindi Epiritu ng Diyos.

 

Ito'y hindi lalabis sa isang kahanga-hangang Espiritu, isang Banal na Espiritu na itinanim ng Diyos sa sinumang mga alagad na Kanyang kinalulugdan.

 

Para sa malinaw na unawaan nang ganitong paksa, tingnan ang [Ang Mga  Gawa 5:32], mababasa sa bersikulo:  "At kami'y mga saksi sa bagay na ito:  gayon din ang Espiritu Santo, na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya."

 

Tingnan din ang [Lucas 1:41], kung maaari; dahil may sinasabi ang kasulatan hinggil dito:  "At nangyari, pagkarinig ni Elisabet ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan; at napuspos si Elisabet ng Espiritu Santo."

 

Malinaw na ang Espiritu Santo ay isang Banal na Espiritu na ipinagkakaloob ng Diyos sa sinumang kanyang maibigan.  Kung ang Espiritu Santo ay Diyos o Espiritu ng Diyos, hindi lamang si Hesus ang Diyos o Anak ng Diyos; ang lahat ng mga banal na alagad ng Diyos, lahat ng mga propeta, si Elisabet [asawa ni Zacarias] ay mga "Diyos" o mga "Anak ng Diyos" din!

 

Samakatuwid, kung gayon pagkatapos malinawan ang paksa hinggil dito: Ang Diyos ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Anghel, at si Hesus ay Propeta at Sugo ng Diyos.

 

Ano ang mga sinasabi ng Qur'an :

 

Pahintulutan ninyo, na tingnan muli ang ibang pang paliwanag ng mga salin ng kahulugan ng Banal na Qur'an hinggil kay Hesus: 

 

 

Katiyakan na walang pananampalataya! :

 

"Sa ngalan ng Allah, ang Pinakamapagmahal, ang Pinakamaawain --- Katiyakang walang pananampalataya ang sinumang nagsabi na ang Messiah [isinalin bilang Kristo] siya ang Diyos, ang anak ni Maria; samantalang sinabi ng Messiah, 'O mga anak ni Israel, sambahin ninyo ang Diyos, ang Siyang aking Panginoon at inyong Panginoon'.  Ang sinumang mag-angkin ng ibang diyos sa Allah, ang Paraiso ay ipinagbawal ng Allah sa kanya, at ang Impierno ang kanyang magiging tahanan; at ang mga gayon na gumagawa nang labis na kawalang-katarungan ay walang sinuman na maaaring makatulong."

 

"Katiyakang walang pananampalataya ang sinumang nagsabi na, 'Ang Allah ay isa sa tatlo': samantalang walang maaaring maging diyos maliban sa Isang Diyos.  At kung ang mga taong ito ay hindi titigil sa pagsasabi nang ganitong mga salita [na kalapastanganan], isang masakit na kaparusahan ang ipapataw sa kanila na walang pananampalataya.  Hindi ba nila nais kung gayon, na bumaling sa Allah at hingin ang kanyang kapatawaran ?  Ang Allah ay Napakamapagpatawad at Maawain."

 

"Ang Messiah [Kristo], na anak ni Maria, ay hindi hihigit kaysa sa isang sugo:  maraming mga sugo ang nauna bago siya.  Ang kanyang ina ay isang babae ng katotohanan.  Nararapat silang kumain ng kanilang [pang-araw-araw na] pagkain [na tulad din ng ibang mga nilalang]."

"Tingnan kung paano Namin ginawa ang mga palatandaan na maliwanag para sa kanila; at muling tingnan kung paano sila naligaw mula sa katotohanan!"  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al-Qur'an, Surah Al Maidah 5:72-75]

 

 

Ang sumpa ng Allah ay sumakanila!

 

"At sinasabi ng mga Hudyo:  si 'Uzair [Ezra] ay anak ng Allah, at ang mga Kristiyano [naman] ay sinasabing : ang Messiah [Kristo] ay anak ng Allah.  Ito ay isang kasabihan mula sa kanilang mga bibig.  Kanilang tinularan ang kasabihan ng mga naunang tao na walang pananampalataya.  Ang sumpa ng nag-iisang tunay at tanging Diyos, Allah ay sumakanila, paanong sila ay naligaw nang malayo mula sa katotohanan."  [11] [Ang pagkakasalin ng Kahulugan, Surah Al Tawbah, Al-Qur'an 9:30]

 

"Kanilang itinuturing ang kanilang mga pari at mga rabbi [at kanilang mga tagapangaral, mga pastor, at ang mga kapuwa tao, at iba pa] bilang kanilang mga Panginoon maliban sa nag-iisang tunay at tanging Diyos, ang Allah [sa wikang Arabic]. 

 

At [kanila ding itinuturing na kanilang Panginoon] si Kristo ang anak ni Maria; samantalang sila ay inutusan [sa kanilang mga Aklat na Torah at Ebangheliyo] na sambahin walang sinuman kungdi Isang Diyos: La ilaha il-la Huwa [walang sinumang ang may karapatang sambahin kungdi Siya].[12]  Puri at luwalhati sa Kanya, [malayo Siya] sa pagkakaroon ng katambal sa kanilang inihahambing [sa Kanya]."

 

"Nais nilang pawiin ang 'Ilaw ng Relihiyon' ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, [sa pagsasabi ng mga kasinungalingan at pag-iimbento ng mga salita laban dito] subali't kailanman ay hindi pahihintulutan ng Allah, maliban sa ang Kanyang 'Ilaw ng Relihiyon,' ay pananatiliing ganap, kahit  na  kapootan ito ng  mga  walang pananampalataya!"

 

"Siya ang nagsugo ng Kanyang Sugo [Muhammad - Sallallahu 'alayhi wa sallam] na may Patnubay at ang Relihiyon ng Katotohanan, na gagawin itong mangibabaw sa lahat ng mga relihiyon [na gawa ng tao], kahit na gustuhin man ito o hindi ng mga Mushrikun [Pagano, Idolatriya, walang pananampalataya sa nag-iisang tunay at tanging Diyos, sumasamba sa maraming diyus-diyosan]!"

 

"O kayo na naniwala!  Tunay na mayroong maraming kabilang sa mga pari at rabbi [at mga pastor, tagapangaral, at iba pa] na sinisila [iniubos] ang kayamanan ng tao sa kasinungalingan at hinahadlangan sila mula sa Landas ng Allah.  At mayroong nagtatago ng mga ginto at pilak at nilulustay ito hindi sa Landas ng Allah: ipahayag sa kanila ang pinakamasidhing kaparusahan!"

 

"Sa Araw  na kapag ito [ang pera, ginto, pilak, at iba pa na hindi ginugol sa Landas ng Allah] ay susunugin sa Apoy ng Impiyerno, at ito ang itatak sa kanilang mga noo, sa kanilang mga tagiliran, at kanilang mga likuran, ---- [sasabihin sa kanila]:  "ito ang kayaman na inyong tinipon para sa inyong mga sarili".  Ngayon tikman ninyo kung ano ang inyong tinipon na kayamanan."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Surah Al-Tawbah, Al-Qur'an 9:31-35]

 

 

Tatanungin si Hesus :

 

Ang pagkakasalin ng kahulugan ng Banal na Qur'an, mga berso 116 hanggang 120 mula sa Surah Al Maidah, kabanata 5, ay inilalarawan ang isang tagpo sa Araw ng Paghuhukom, nang tanungin ng Allah si Hesus sa iniligaw na pagsisikap ng kanyang ipinapalagay na mga tagasunod; sa pagsamba sa kanya at sa kanyang ina:

 

"Sasabihin ng Allah:  'O Hesus, anak ni Maria!  Sinabi mo ba sa mga tao, sambahin ako at ang aking ina bilang dalawang diyos maliban sa Allah?'  At kanyang sasabihin:  'Luwalhati sa Iyo!  Hindi marapat sa akin na sabihin ang ganitong bagay na wala akong karapatang sabihin.  Kung sinabi ko man ang anumang bagay, katiyakan na ito'y mababatid Mo.  Batid Mo kung ano ang nasa aking puso, bagaman di ko batid kung ano ang nasa Iyo.  Ikaw ang lipos na nakakaalam maging sa lahat ng mga bagay na lihim."

 

"Hindi ko kailanman sinabi sa kanila ang kahit na ano maliban sa ipinag-utos Mo sa akin.  Aking sinabi, 'Sambahin ang Allah, na Siyang aking Panginoon at inyong Panginoon'; at ako ang nagpapatunay sa kanilang ugali subali't nang ako'y iniakyat Mo paitaas, Ikaw ang tagamasid sa kanila, at Ikaw ang saksi sa lahat ng mga bagay."

"Bagama't, kung sila'y Iyong parurusahan, sila ay  Iyong mga sariling alagad, o kung sila ay Iyong patatawarin; Ikaw ang dakila sa kapangyarihan, ang pantas."

 

"Pagkatapos ay sasabihin ng Allah:  'Ito ang araw na ang katapatan ng matapat ay kanilang pakikinabangan:  Mayroong mga hardin para sa kanila, na may mga ilog na umaagos sa ilalim --- mananatili sila roon magpakailan man.  Ang Allah ay nasiyahan sa kanila at sila ay nasiyahan sa Allah; ito ang napakalaking pagtatagumpay [ang katuparan ng kanilang minimithi]."

 

"Ang kataas-taasang kapangyarihan sa mga kalangitan at sa daigdig, at kung anuman ang naroroon, ay pagmamay-ari ng Allah at Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay."

 

Isang napakalaking palaisipan at katanungan sa mga tagasunod ni Hesus ang lahat ng mga pangyayaring ito; subali't ang mga nasa itaas na sipi ang nagpapatunay na hindi kailanman sinabi ni Hesus na 'siya ang diyos at sambahin siya', na siya mismo ang nagsabi, 'na mayroong Diyos maliban sa kanya at hindi siya'; na kinakatigan maging ng Bibliya, sapagka't kung ang Diyos ay nagsalita nang tuwiran sa Lumang Tipan na Siya ang iisang Diyos, na walang sinumang Diyos maliban sa Kanya, at ng kung ano pang mga katangian mayroon Siya;

 

At pagkatapos sa Ebangheliyo, ang Diyos na inaangkin nang karamihang mga makabagong Kristiyano na diyos ay hindi nagsalita nang tuwiran na siya ang diyos; ay diniyos ng karamihan, bagama't salungat pa sa lahat ng sinalita ng kanilang inaangking diyos, at maging itong  kanilang inaangking diyos ay tumangging siya ang diyos, ay hindi pa rin pinaniwalaan!  Anong paniniwala ang kanilang sinusunod at bakit napakatigas ng kanilang kalooban? "Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga; sapagka't nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa."  [Mateo 13:13]

 

Na maging ang Banal na Qur'an ay naglalaman ng bersikulo na ipinakikita ang kaangkop-angkop ng ganitong pag-uugali! "Ang kanilang kalagayan ay maaaring ilarawan sa isang parabula [kathang may aral]:  ang taong nagsindi ng isang apoy at nang magliwanag ang buong paligid, ang liwanag ay kinuha sa kanila ng Allah at iniwan silang lubos sa kadiliman, kaya wala silang makita na anuman.  Sila'y mga pipi, bingi, at bulag; hindi sila babalik [sa tamang landas]."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Surah Al Baqarah, Al-Qur'an 2:17-18]

 

Nasa sa inyo na ang pasiya!  Ginawa lamang namin ang aming tungkulin na sabihin ang tunay na mensahe, bagkus sinikap din naming ibigay ang lahat ng paliwanag sa maayos at tuwirang paraan na hindi makakasakit sa inyong paniniwala.  May kakayahan na ba kayong sagutin ang napakalaking palaisipan at katanungang ito?

 

Alam nating lahat, na ang mga sekta ng Kristiyanismo ay nahati sa dalawang magkaibang paniwala hinggil sa katauhan ni Hesus:  Ang isang bahagi ay itinuring siyang Diyos o Anak ng Diyos; na kung ang katangiang ito ay talagang tinataglay niya, ay pinagtibay sa naunang paksa.  Gayon pa man, ipinauubaya ang pagpapasiya sa lahat ng mga nakabasa.

 

Sa ikalawang bahagi ng paksang ito ay ipinakita ang isang katauhan ni Hesus bilang isang dakilang sugo ng Diyos, na maging ang ibang sekta ng mga Kristiyanismo ay sumasang-ayon din sa ganitong paniniwala; ipapakita rin dito kung mayroon pagkakaiba sa pagiging sugo niya, ayon sa paniniwala ng mga pinagbabatayan na kasulatan at ng pagkakabatid ng mga tao.

 

Alamin ang tunay na katauhan, mensahe, at aral ni Hesus; at iba pang paniniwala na bibigyan ng katibayan at patutunayan ng Kasulatang nagmula sa Diyos.

 

Walang sinuman ang maaaring pumilit kanino man na tanggapin ang lahat ng mga paliwanag dito, subali't kung ito ay malinaw na naunawaan ng kaisipan, at nababatid na hindi gumamit ng mga salita upang lituhin at paikutin lamang ang mga mambabasa, at nararamdaman ng kalooban na makatotohanan ang pagkapahayag, kasama na rin ang sariling pagpapasiya dahil sa pagiging tapat na pananalig sa nag-iisang tunay at tanging Diyos; lalung-lalo na pagkatapos matunghayan ang paksa sa dakong hulihan ng babasahing ito, na kung papaanong binigyan ng babala at hinamon ng Diyos ang lahat ng tao, na kailan man ay hindi nagawa nang alinmang relihiyon; samakatuwid ang relihiyon ng Diyos ay bukas para sa lahat ng nais tumanggap.

 

Gayunpaman, nawa'y sa pamamagitan nito, sa kapahintulutan ng nag-iisang Diyos, mabuksan ang kaisipan at kalooban ng lahat ng maynais makamtan ang gantimpala Niya, o kaya'y ito ang maging simula ng unang hakbang upang maghanap sila ng kaalaman, kung sino at ano ang talagang totoo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ang lugar na kinalalagyan ni Hesus

['Alayhis Salam] sa Islam.

 

 

 

 

Di-batid ng mga Kristiyano, na naniniwala ang mga Muslim kay Hesus :

 

 

"Na ang mga Muslim ay naniniwala, na si Hesus ay isa sa makapangyarihang Sugo ng Diyos, na siya ay si Kristo, na siya'y ipinanganak nang kahima-himala [na marami sa makabagong-panahon ng mga Kristiyano ang hindi naniniwala sa ngayon], na kanyang binigyan ng buhay ang patay sa kapahintulutan ng Diyos, at kanyang pinagaling yaong mga ipinanganak na bulag at mga ketongin sa kapahintulutan ng Diyos.  Sa katotohanan, walang Muslim na Muslim kapag siya'y hindi naniwala kay Hesus!"

 

Di rin batid ng mga Kristiyano na ang tunay na diwa ng karidad [pag-ibig], na palaging itinatanghal ng mga Muslim hinggil kay Hesus at sa kanyang inang si Maria, na sumibol mula sa bukal ng kanilang pananalig --- ang Banal na Qur'an.

 

Di rin nila batid na ang mga Muslim ay hindi binabanggit ang banal na pangalan ni Hesus ['Alayhis salam], sa kanilang sariling wika nang hindi sinasabi ang Hazrat 'Eesa [na ang kahulugan ay kagalang-galang na Hesus] o 'Eesa 'Alayhis Salam [Hesus, sumakanya nawa ang kapayapaan].  Sa tuwing binabanggit ng mga Muslim ang pangalan ni Hesus ['Alayhis salam] ng wala ang mga salitang ito, siya ay itinuturing na walang pitagan.

 

Di rin batid ng mga Kristiyano na si Hesus ay nabanggit sa iba't ibang bahagi ng Banal na Qur'an, ang Aklat ng Diyos.  Halimbawa:

"....Aming binigyan si Hesus ang anak ni Maria ng maliwanag na palatandaan at pinatatag siya sa pamamagitan ng banal na espiritu."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 2:87]

 

".....O' Maria!  Binigyan ka ng Allah ng magandang balita ng isang salita mula sa Kanya:  ang kanyang pangalan ay magiging Kristo Hesus ang anak ni Maria."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 3:45]

 

".....si Kristo Hesus ang anak ni Maria ay [hindi hihigit kaysa sa] isang Sugo ng Allah...."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 4:171]

 

".....kay Ibrahim........Aming ibinigay sa kanya sina Isaac at Jacob:  Lahat sila ay Aming pinatnubayan:  At bago siya aming pinatnubayan si Noah, at kabilang ang kanyang inapo, sina David, Solomon, Job, Joseph, Moses, at Aaron:  Ganito kami maggantimpala sa mga gumagawa ng kabutihan:

 

At sina Zakariya, at Juan, sina Hesus at Elias:  Lahat sila ay nasa hanay ng mga Banal:  Sina Ismail at Elisha, at si Jonas, at si Lut:  At sa lahat aming ibinigay ang kagandahang loob higit kaysa [ibang] mga bansa.  [Sa kanila] at sa kanilang mga ama, at mga anak at mga kapatid:  Aming pinili sila at Aming silang pinatnubayan sa isang tuwid na landas."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 6:83-87].

 

 

HESUS - Ang Kanyang Titulo :

 

Bagama't si Hesus ay nabanggit sa 25 lugar ng Banal na Qur'an, siya ay tinatawag din bilang paggalang, ng "Ibne Maryam" --- 'Anak ni Maria'; bilang 'Massih', Hebreo - 'Messiah', na isinalin bilang 'Kristo'; "Abd-ullah" --- 'Alagad ng Allah'; "Rasul-ullah" --- 'Sugo ng Allah'.

Siya ay nabanggit din bilang "ang salita ng Allah"; bilang "ang espiritu[13] ng Allah", at bilang isang "palatandaan ng Allah", at napakarami pang ibang mga "epithet" ng paggalang ang nakalaganap sa lahat ng dako ng labinglimang kabanata.

 

Ang Banal na Qur'an ay iginagalang ang makapangyarihang Sugo ng Diyos, ni isa ay walang pamumula na sinasabi sa buong bahagi ng Qur'an.

 

 

Maraming Sanggunian :

 

Sa kahuli-hulihan ng pinakabantog na salin ng Banal na Qur'an sa wikang Englis, mayroong labis na mauunawaang talatuntunan [indeks].  Habang binabasa ito nang palaktaw-laktaw mula puno hanggang dulo, ating matutunghayan ang paksa hinggil kay --------------- Hesus [Jesus] :

 

Hesus :

 

-  isang banal na propeta, 6:83;

-  pagsilang, 3:45-47; 19:22-23;

-  apostol sa Israel, 3:49-51;

-  mga disipulo, 3:52-53; 5:111-115

-  iniakyat, 3:55-58; 4:157-159;

-  katulad ni Adan, 3:59;

-  hindi naipako, 4:157;

-  hindi hihigit kaysa isang propeta, 4:171; 5:75; 43:59, 63-64;

-  hindi Allah, 5:17, 75;

-  isinugo na may Ebangheliyo, 5:46;

-  hindi anak ng Allah, 9:30;

-  Mensahe at mga himala, 5:110; 19:30-33;

-  pananalangin para sa Hapag ng mga piling pagkain, 5:114;

-  hindi nagturo ng maling pagsamba, 5:116-118;

-  inihayag ng mga disipulo na sila ay Muslim, 5:111;

-  natatakdaang misyon, n. 1861 hanggang sa 13:38;

-  mga tagasunod na may pakikiramay at awa, 57:27;

-  mga disipulo bilang mga tagapagtangkilik, 61:14;

-  bilang isang palatandaan, 24:50; 43:61;

-  ang inihulang Ahmad, 61:6.

INA AT ANAK :

 

 

Iginalang na Maria :

 

Ang pangalawang paksang nasa itaas na nabanggit --- "kanyang pagsilang" --- ay inilarawan sa dalawang bahagi ng Sura 3 at Sura 19 [Kabanata].  Sa pagbabasa mula sa simula ng kanyang pagsilang, na salin sa ilalim ng repirencia, ating matatagpuan ang salaysay hinggil kay Maria, at ang kahalagahan na kanyang kinalalagyan, ang kanyang kinasasaklawan sa Tahanan ng Islam, bago ibinigay ang aktuwal na anunsiyasyon ng pagsilang ni Hesus:

 

"Dumating ang panahon nang sinabi ng mga anghel:  'O Maria!  Sambahin ang iyong Panginoon nang buong katapatan:  ipatirapa ang iyong sarili, at yumuko [sa pagdarasal] na kasama ng mga yaong yumuyuko."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 3:43]

 

 

Dibinong Pagpapahayag :

 

Ano ang pinagmulan ng maganda at kahanga-hanga nitong pagsasalaysay, na sa orihinal na wikang Arabic, ginagalaw at tinitinag ang tao sa lubos na kaligayahan at pagluha?  Ang pagkakasalin ng kahulugan ng berso 44 sa ibaba ay ipinaliliwanag na: ---

 

"Ito ay bahagi ng magandang balita ng mga bagay na hindi nakikita, na Aming inihayag sa iyo {O' Muhammad} sa pamamagitan ng pamukaw-sigla [inspirasyon]:

 

Ikaw ay wala sa kanila nang sila ay maghagis ng palaso daanin sa ala-suwerte, na kung alin sa kanila ang nararapat mangalaga sa pagkalinga kay Maria:  ni ikaw ay [wala] sa kanila nang sila'y nagtatalo [sa paksa]."

 

 

Pagsilang ni Maria :

 

Ang kuwento ay ang maternal na abuela ni Hesus, Hannah [Anna, sa wikang Latin, Anne, sa wikang Englis] ay hindi na maaaring magka-anak pa [isang baog].  Gayon pa man ay kanyang ibinuhos ang kanyang puso sa Diyos:  na kung pagkakalooban lamang siya ng anak, katiyakan na kanyang ihahandog ang ganitong bata para sa paglilingkod sa bahay dalanginan.

 

Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang dasal at isinilang si Maria.  Nguni't siya ay nabigo dahil sa siya ay naghahangad ng isang anak na lalaki, na magiging isang di-pangkaraniwang deboto, isang kahima-himalang anak ng matandang panahon ng kanyang mga magulang; ang Diyos, sa halip ay isang anak na babae ang ibinigay sa kanya.  Subali't siya'y may pananalig, at taimtim na nangako sa Diyos, at batid din niya na ang panukala ng Diyos ay higit na mabuti kaysa anuman na kanyang minimithi; ay kanya na lamang hinintay na lumaki nang ganap si Maria, na may kakayahan na siyang magpasiya nang mabuti sa kanyang sarili.

 

Nang dumating ang panahong iyon, dinala ni Hannah ang kanyang sintang anak sa bahay dalanginan upang ibigay para sa paglilingkod.  Ang bawa't saserdote ay nagkakaingayan, nais na maging inaama nang kaibig-ibig nitong bata.  Na sila'y naghagis ng palaso, daanin sa ala-suwerte, na kung sino sa kanila ang nararapat na mangalaga.  Subali't sa katapusan, siya ay napunta sa pag-iingat ni Zacharias.

 

Si Maria ay lumaki sa ilalim nang natatanging pagkalinga ng Diyos.  Ang kanyang kabuhayan, batay na maaari nating isakop pareho ang kanyang pangkatawan na pangangailangan at espirituwal na pagkain, ay nagmula sa Diyos; at ang kanyang paglaki ay tunay ngang isang "magandang paglaki" na sinikap na ihayag sa Teksto sa pamamagitan ng mga salitang "kalinisan at kagandahan"  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 3:37].

 

 

Ang Magandang Balita :

 

"At tandaan nang sinabi ng mga anghel:  'O Maria! Binigyan ka ng Allah ng magandang balita ng isang salita mula sa kanya, ang kanyang pangalan ay magiging Kristo Hesus anak ni Maria, mamamalagi ang paggalang [sa kanya] dito sa daigdig at sa kabilang buhay at [kasama ng mga] yaong malalapit sa Allah."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 3:45]

 

"malalapit sa Allah", hindi pangpisikal o pangheograpiya, subali't pang-espirituwal.  Ihambing ito sa:  [Marcos 16:19]:  ".......at [si Hesus] lumuklok sa kanan ng Diyos".  Sa wika ng mga taga-silangan, ang ibig sabihin ng "kanan" ay isang bahagi ng paggalang, na ang Banal na Qur'an ay mas kaangkop-angkop na inilalarawan bilang --- "NA KASAMA NG MGA YAONG MALALAPIT SA ALLAH."

 

Samantalang ang magandang balita ay inihayag [berso 45], sinabi kay Maria na ang kanyang hindi pa naisisilang na sanggol ay tatawaging Hesus,  na  siya  ang  magiging  Kristo, isang  "Salita"  mula  sa  Diyos, na ...............

 

"Siya ay magsasalita sa mga tao mula sa kamusmusan at sa hustong gulang at siya ay magiging [kabilang] sa mga banal."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 3:46]

 

Sa pagtanggap ng isang magandang balita ng pagsilang ng isang banal na anak, si Maria ay tumugon:  "Kanyang sinabi:  "O aking Panginoon!  Paano ako magkakaroon ng isang anak gayong walang sinumang lalaki ang humipo sa akin?"  sinabi ng anghel sa kanya:  "Kahiman:  nililikha ng Allah ang anuman na Kanyang naisin:  Kung Siya'y nagpapasiya ng isang bagay, sinasabi Niya lamang dito, 'maging', at ito'y naging!" [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 3:47-48]

 

Ito ang pagkaunawa ng mga Muslim hinggil sa pagsilang ni Hesus.  Sa Diyos, ang paglikha ng isang Hesus, ng walang panaong ama ay napakadali lamang; kung nais Niyang lumikha ng maraming Hesus ng walang ama't ina, Kanya lamang iniaatas na magkaroon ito ng buhay.  Hindi na Niya kakailanganin pa ang mga binhi at isalin --- na tulad ng tao o mga hayop --- sa pamamagitan ng pakikitungo o artipisyal na pagpupunla.  Iniaatas Niya ang lahat na maging nilikha o magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng Kanyang utos na salitang "Kun - Maging" at "Fa yakun - Ito ay naging [ito ay mangyayari".

 

 

Katulad ni Adan :

 

"Ang paglikha ng Allah kay Hesus ay tulad ng kay Adan, siya ay nilikha Niya mula sa alabok, pagkatapos ay sinabi sa kanya:  'Maging' at siya ay naging."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 3:59-60]

 

Nabanggit na si Hesus ay ipinanganak ng walang panaong ama; si Adan ay gayon din, sa katunayan, siya ay nilikha ng walang panaong ama o ina.  Na kung pisikal na katawan ang ating pag-uusapan, sila'y mga alabok lamang.

 

Ang paglikha kay Hesus sa paningin ng Diyos ay katulad ng alabok ng kung ano si Adan o katauhan siya.  Ang kadakilaan ni Hesus ay nagmula sa banal na utos na 'maging:'  dahil pagkatapos nito, siya ay naging --- mas higit kaysa alabok --- isang dakilang espirituwal na pinuno at guro.

 

Katulad din ni Juan [Yahya] :

 

[ang kanyang dasal ay dininig] :  O Zakariya! Aming kang binibigyan ng magandang balita ng isang anak:  siya ay tatawagin sa pangalan na Juan [Yahya]:  Wala pa kaming nilikha noon na sinumang tao na ganito ang pangalan.

 

Kanyang sinabi:  'O aking Panginoon!  Paano ako magkakaroon ng isang anak, gayong ang aking asawa ay baog at ako ay mahina na dahil sa katandaan?'

 

Kanyang sinabi:  'Kahit na [ito ay mangyayari]:  sinabi ng iyong Panginoon, iyan ay madali sa Akin:  tunay na Akin kang nilikha noon, gayong ikaw ay nagmula sa wala'.  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 19:7-9]

 

Ang bawa't tao ay nagmula sa wala bago nilikha, kahima't may materyal na pamamaraan sa pagbuo ng katawan, alinsunod sa batas ng kalikasan, ang tunay na kapangyarihan na lumilikha ay sa Diyos.

 

Sa usapang ito, hinangad na ikintal sa isipan ninuman, na ang Diyos ay may kakayahang gumawa nang anuman na Kanyang naisin; at maaaring mangyari sa isang matandang lalaki at isang baog na babae, ang magkaroon ng isang sanggol; at gayon din sa isang babaing birhen, maaaring mangyari na magmula ang isang sanggol.  Ang lahat ay maaaring mangyari sa Diyos.

 

Sa katunayan, ang pagsilang ni Hesus ['Alayhis salam] ay ang panghuling kabuuan ng paglikha ng Diyos sa tao:  Una, Siya ay lumikha ng tao sa pamamagitan ng alabok na walang pinanggalingang magulang [at ito ay si Adan]; at mula sa kanya, ay nagmula ang isang babae na walang pinanggalingang babae [at ito ay si Eva]; at sa isang paris na lalaki [Adan] at babae [Eva] ay nagmula tayo; at mula sa ating uri, may isang birhen na babae na pinili ng Diyos upang sa kanya magmula ang isang batang lalaki [at ito ay si Hesus] na walang pinanggalingang lalaki, na ating itinuring na higit ang paglikha kaysa sa ibang nilikha; subali't sa Diyos ang paglikha ng lahat ay magkakatulad lamang.  Sinasabi Niya lamang dito "maging" [kun] at "ito ay naging" [fa yakun].

 

"Ganito [ang totoo hinggil kay] si Hesus ang anak ni Maria:  [Ito'y] isang pahayag ng katotohanan na kanilang pinagtatalunan.  Hindi kaangkop-angkop sa [kamaharlikahan ng] Allah na Siya ay magkaroon ng isang anak,  Luwalhati sa Kanya!  Kapag siya ay nagtatakda ng isang bagay, sinasabi Niya lamang dito, 'maging' at ito ay naging, walang alinlangan na ang Allah ang Aking Panginoon at inyong Panginoon:  Siya lamang kung gayon ang pagsilbihan:  Ito ang daan na tuwid."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 19:34-36].

 

 

Ang Paghamon ng Allah :

 

Sa sinumang makikipagtalo hinggil sa pagksang ito, pagkatapos malaman ang katotohanan; ang paghamon ay bukas sa lahat ng mga tao hanggang sa katapusan ng mundo:

 

"Ang katotohanan ay mula sa iyong Panginoon lamang; kung kaya huwag yaong mga nag-aalinlangan.  Kung sinuman ang makikipagtalo o nais tumutol sa iyo {O Muhammad} hinggil sa paksang ito, pagkatapos dumating {ang lahat} ng kaalamang ito sa iyo {O Muhammad}, sabihin {mo sa kanila}:  "Halina! tayo ay magtipun-tipong lahat..... at magdasal tayo nang taimtim sa Allah, at hilingin ang sumpa sa mga yaong hindi nagsasabi ng katotohanan.

 

Ito ang tunay na salaysay:  walang sinumang diyos kungdi ang Allah; At ang Allah ---- Siya sa katotohanan ang Pinaka-makapangyarihan sa lahat, ang Pantas.

 

At kung sila ay tumalikod [sa pagtanggap ng paghamon, ito ay isang maliwanag na katibayan ng kanilang kalokohan], ang Allah ang lubos na nakakaalam sa lahat nang gumagawa ng mga kalokohan."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 3:60-64]

 

Sa sinumang may takot sa Diyos at nakakikilala ng tunay na Kanyang salita, ang paksang ito ay sapat na!  Dapat lamang na magkaroon ng kasagutan hinggil sa natutunghayan; gamitin ang kaisipan na ipinagkaloob sa ating ng Diyos, pantay na paghatol ang dapat na pairalin, sapagka't ang katotohanan ang palaging mangingibabaw! "At sa Araw ng Paghuhukom, ah!  ito ang talagang tunay na katibayan ng kanilang pagkatalo!"  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 39:15]

 

 

Sura Maryam  :

 

May kabanata sa Banal na Qur'an, na pinangalanang Sura Maryam "Kabanata hinggil kay Maria"  [xix], ipinangalan bilang paggalang kay Maria, ang ina ni Hesus Kristo; muli ang ganitong paggalang ay hindi matatagpuan kay Maria sa Bibliya ng mga Kristiyano.  Sa loob ng 66 na mga aklat ng mga Protestante at 73 ng mga Romano Katoliko, wala ni isa ang ipinangalan kay Maria, o sa kanyang anak.  Makakatagpo ka ng mga aklat na ipinangalan kay Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, at dalawang naitala na mas di-maliwanag na pangalan, subali't wala ni isa o bukod-tangi na kay Hesus o Maria!

 

 

Ang Unang Himala ni Hesus  :

 

"Sa wakas kanyang dinala ang sanggol sa kanyang mga tao, kanilang sinabi: "O Maria! katotohanan na isang kasuklam-suklam na kasalanan ang iyong pinasiya!"

"O kapatid na babae ni Aaron!  yaong ama ay hindi isang taong masama, ni yaong ina ay [hindi] isang babaing mahalay!"  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 19:27-28]

 

Ang pagkakagulat ng mga tao ay batid na walang hangganan.  Gayunpaman, nakahanda nilang isipin ang kanyang kasama-samaan, siya ay naglaho mula sa kanyang kaangkanan kamakailan lamang.  Subali't ngayon nang siya'y dumating, walang kahiya-hiyang pinaparada ang isang sanggol sa kanyang mga bisig!  Paano niya nadulutan nang kahihiyan ang tahanan ni Aaron, ang bukal na pagka-klero.

 

"KAPATID NA BABAE NI AARON" :  Pinaalalahanan si Maria sa kanyang mataas na lahi, at ang walang maipipintas na moral sa kanyang ama at ina.  Paano, na kanilang sinabi na siya ay nahulog at dinulutan nang kahihiyan ang pangalan ng kanyang ninuno!

 

Ano ang maaaring gawin ni Maria?  Paano niya ipapaliwanag?  Sila kaya'y, sa kanilang mapanuring kalagayan ay tanggapin ang kanyang paliwanag?  Ang maaari lamang niyang gawin ay ituro ang sanggol, na kanyang alam, ay hindi pangkaraniwang sanggol.

 

At dumulog ang sanggol bilang kanyang tagasagip.  Sa pamamagitan ng himala, siya ay nagsalita, pinagtanggol ang kanyang ina, at nangaral --- sa mga nakikinig na walang paniniwala:

 

"Itinuro na lamang ni Maria ang sanggol.  Kanilang sinabi:  "Paano kami makikipag-usap sa kanya na isang sanggol lamang sa kuna [duyan]?  At sa pamamagitan ng himala siya ay nagsalita:

 

"Kanyang sinabi:  'Katotohanang ako'y isang alagad ng Diyos:  Ibinigay Niya sa akin ang aklat at ginawa akong isang Propeta; at ako'y pinagpala Niya saan man ako naroon..."  [Qur'an 19:29-34]

Sa gayon ipinagtanggol ni Hesus ang kanyang ina mula sa maselan na paninirang puri at mga pasaring ng kanyang mga kaaway.  Ito ang pinaka-unang himala na katangian ni Hesus sa Qur'an.

 

 

Ang Misyon ni Hesus sa Qur'an at Bibliya  :

 

"At ituturo sa kanya ng Allah ang Aklat at karunungan, ang batas [Tawrah] at ang Ebangheliyo, at [hinirang siyang] isang Sugo sa mga anak ng Israel, kanyang sinabi:  'Ako ay naparito sa inyo, na may malinaw na palatandaan mula sa inyong Panginoon: sa mismong harapan ninyo, gagawin ko ang pagkakahawig ng isang ibon mula sa luwad, at hihingahan ito, at ito'y magiging isang ibon, sa kapahintulutan ng Allah.

 

At pagagalingin ko yaong mga ipinanganak na bulag, at mga ketongin, at bibigyan kong muli ng buhay ang patay, sa kapahintulutan ng Allah: At ipababatid ko sa inyo kung ano ang inyong kakanin, at kung ano ang inyong itatabi sa inyong mga tahanan.

 

Walang alinlangang may dakilang palatandaan para sa inyo sa lahat ng ito, kung kayo ay naniniwala;  Ako'y naparito upang magpatotoo ng batas [Tawrah] na nauna sa akin.  At upang gawing hindi bawal sa inyo ang bahagi na kung ano ang bawal sa inyo [noon].  Ako'y naparito na may malinaw na palatandaan mula sa inyong Panginoon.  Kaya matakot sa Allah, at sundin ako.

 

Katotohanang ang Allah, ang Siyang aking Panginoon at inyong Panginoon; kung gayon siya lamang ang sambahin.  Ito ang daan na matuwid."  [Qur'an 3:48-51]

 

Katotohanan, si Hesus ay nagturo nang parehong relihiyon na inihayag ni Moises at ng mga naunang Propeta, na kinakatigan maging ng mga nalalabing Ebangheliyo:  Halimbawa, ayon sa Ebangheliyo ni Mateo, nang inihayag ni Hesus ang sermon sa bundok: "Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga Propeta:  ako ay naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay."  [5:17-18]

 

Mayroon din tayong pahayag mula kay Lucas sa [16:17], at ang ganitong pahayag ay muling pinatunayan ni Marcos sa [13:31].

 

Ayon sa Bibliya, hindi kailanman nagbalangkas si Hesus ng anumang mga artikulo ng pananalig.  Malinaw na sinabi niya, na siya ay hindi isinugo upang baguhin ang Kautusan o ang mga Propeta, kungdi upang tuparin.  Sa pagdarasal na lamang, mapapansin na ang pamamaraan ng mga naunang mga Propeta ay walang pinagkaiba sa pagdarasal ni Hesus, at maging ng mga Muslim:

 

Ang pagdarasal ang pinakamahalagang pang-ugnay ng tao sa lumikha sa kanya.  Ang lahat ng mga Propeta ay mayroong pamamaraan ng pag-akay sa isang tuwid na landas.  At upang turuan ang tao, ang mga Propeta na pinili ng Diyos ang siyang personal na halimbawa ng tamang kaasalan.  Sinanay nila ang dakilang aral na may napakalaking pagkalinga, at inanyayahan ang lahat na gawin at tularan ang pareho.  Ang pagdarasal ay isang uri ng pagkilos nang pagpapakita ng pagsuko, pagpapasailalim, at nang pagiging masunurin na may kasamang pagpapakumbaba sa Diyos; na binigyan nang malaking pansin ng mga Propeta.  Lahat sila ay tila sinunod ang parehong pamamaraan ng pagdarasal.  Sa kapahintulutan ng Luma at Bagong Tipan, ang mga sipi sa ibaba ay ipinakikita ang paraan ng mga Propeta kung paano magdasal:

 

"At nagpatirapa si Abram [Abraham]................."  [Genesis 17:3]; "...at si Josue ay nagpatirapa sa lupa at sumamba...."  [Josue 5:14]; "Nang magkagayo'y bumangon si Job, at hinapak ang kanyang balabal, at inahitan ang kaniyang ulo, at nagpatirapa sa lupa at sumamba:"  [Job 1:20]; ".....At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sinasabi, Humiwalay kayo sa gitna ng kapisanang ito, upang aking lipulin sila sa isang sangdali.  At sila'y nagpatirapa, at nagsabi, oh Dios, na Dios ng mga Diwa ng lahat ng laman......"  [Mga Bilang 16:20-22];  "......At lumakad siya [Hesus] sa dako pa roon, at siya ay nagpatirapa at nanalangin....."  [Mateo 26:39];  "......At lumakad siya [Hesus] sa dako pa roon, at nagpagtirapa sa lupa, at idinalangin na, kung mangyayari, ay makalampas sa kaniya ang oras".  [Marcos 14:35].

 

Ganito magdasal ang mga Propeta, at nararapat na ganito rin ang pagdarasal ng mga sumusunod sa kanila.  Nakakita na ba kayo ng mga Kristiyanong magdasal na tulad ng mga pamamaraan na ibinigay ng mga Tipan?

 

Ang mga Kristiyano ba sa ngayon ay sinusunod ang dakilang sugo ng Diyos na si Hesus sa napakahalagang bahagi ng paniniwala --- ang pagdarasal?  Sino ngayon ang tunay na sumusunod kay Hesus at sa mga Propeta?

 

Ang sinumang tagasunod ni Hesus, nararapat lamang na sundin ang lahat ng kanyang mga itinurong Aral; ang anumang Aral na itinuro ng [umaangking] kanyang mga tagasunod na nakasulat sa Tipan, subali't salungat naman sa kanyang Tunay na Aral, ay hindi dapat sundin. Papaanong sila'y magiging isang tagasunod gayong salungat ang lahat ng kanilang ipinapangaral?

 

Tunay nga ba na siya'y isinugo para sa kanyang mga tao lamang?  Walang sinumang ang makapagpapaliwanag nito nang mabuti maliban lamang kay Hesus, at kanyang sinabi: 

"Datapuwa't siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel."  [Mateo 15:24]

 

Ang mga Muslim ay naniniwala na si Hesus ay isa sa mga propeta na siyang sinugo para sa kanyang sariling mga tao lamang, ang mga Angkan ni Israel; na ang hangarin ng mensahe ay hindi para sa iba at ibang bahagi ng daigdig, na tulad nang pinagtibay ng Bibliya.  Tingnan din ang hula sa kanya bago siya isinilang, sa [Mateo 1:21, 2:6] para sa karagdagang kaalaman:

 

"At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang itatawag mo sa kanya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan [14] sa kanilang mga kasalanan";

 

"At ikaw bet-lehem, na lupa ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Juda:  Sapagka't mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador, na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel."

 

Tunay na lubhang kakaiba sa panahon ng kanyang pagkaministro habang siya ay namamalagi na kasama ng kanyang mga disipulo sa Palestine. Sila'y inutusan niya na mangaral sa lahat ng mga lipi ng Israel, at lubusan niyang itinanim sa kanilang mga isipan na hindi nila dadalhin ang kanyang mga turo sa mga Gentil: "Ang labingdalawang ito'y isinugo ni Hesus, at sila'y pinagbilinan, na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria: Kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel." [Mateo 10:5-6]

 

Maging ang mga disipulo ay itinuturing din na hindi tama ang mangaral ng Ebangheliyo sa mga Gentil.  Ito ay ating mababasa sa [Mga Gawa 11:19]:

 

"Yaon ngang nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Fenecia, at sa Chipre, at sa Antioquia, na hindi nagsaysay kanino man ng salita kundi sa mga Judio lamang."

 

At siya ay nagsalita sa malinaw na hangganan:  sa [Mateo 19:28];  "At sinabi ni Hesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi pagka uupo na ang Anak ng tao sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, kayo naman'y magsisiupo sa labingdalawang luklukan, upang magsihukom sa labingdalawang angkan ni Israel."

 

At ginawa ding ganap na malinaw ni Hesus, na ang tungkulin ng pangangaral sa kanila, at mapasampalataya sila, ay hindi magiging lubusan hanggang sa kanyang muling pagbabalik, ating mababasa nang ganito: 

 

"Datapuwa't pagka kayo'y pinagusig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan:  sapagka't sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel, hanggang sa pumarito ang Anak ng tao."  [Mateo 10:23]

 

Samantalang ang muling pagbabalik ni Hesus ay mangyayari pa lang, ang mga predikador [tagapangaral] na Kristiyano ay kumikilos salungat sa mga turo ni Hesus.

 

 

Ang Tinutukoy ni Hesus na Mangaaliw :

 

"Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos,  At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man."  Sa ibang salin ng Bibliya, sinasabi: "......isa pang patnubay........."  [Juan 14:15-16]

 

Walang sinuman ang makakapagsabi kung ano ang talagang orihinal na salitang ginamit ni Hesus sa wikang 'Aramaic' ng salitang Mangaaliw. Sa ibang salin ng mga Bibliya sa wikang Englis ay ginagamit ang: Advocate, Counselor, Helper; at sa Bibliya ng wikang Griyego ang salitang ginamit ay 'Paraclete.'  May iba't ibang paliwanag para dito:  Banal na Espiritu, ang Salita,  isang tao, atbp.

 

Isinasaad sa pagkakasalin ng kahulugan ng Banal ng Qur'an sa Surah [berso] 61:6, na napakaliwanag na binanggit ni Hesus ang pangalang Ahmad: "At tandaan nang sinabi ni Hesus ang anak ni Maria:  'O, mga angkan ni Israel!  Ako ang sugo ng Allah [na ipinadala para] sa inyo, pinatutunayan ang Tawrah [na dumating] bago sa akin, at binibigyan [kayo] ng magandang balita ng isang apostol na darating pagkatapos ko, na ang pangalan ay magiging Ahmad."  [Ito ang pangalawang pangalan ni Propeta Muhammad, at ang literal na kahulugan nito ay:  'isang pumupuri nang labis sa Allah, higit kaysa mga iba.']

 

Ang anumang paliwanag  hinggil  sa  salitang  Mangaaliw;  ating maipapasiya na si Hesus ay mayroong naiwan, na hindi pa natatapos na gawain, at  mayroong  darating upang  tapusin  ang  kanyang misyon.  Sa kaalaman ng Bibliya, ating suriin kung ang Mangaaliw na ito ay umaangkop kay Propeta Muhammad.

 

1].    'ibang Mangaaliw' : Napakarami na ang Mangaaliw na dumating at may isa pang darating.

2].  'upang siyang suma inyo magpakailan man' :  na hindi na kailangan pa ang isa pagkatapos niyang dumating; at siya ang Tatak ng lahat ng mga Propeta.  Ang turo ay mananatili magpakailan man, walang pagbabago. Sa katunayan, ang Banal na Qur'an [15] ay salita ng Allah mula una hanggang sa huli. Ito ay inihayag sa kanya ng Allah sa pamamagitan ni Anghel Gabriel; walang salita ng propeta ni ng mga iba't-ibang tao ang nakahalo dito, walang sinuman ang makapagbabawas at makapagdaragdag ng kahit na ano sa Aklat na ito.  At hanggang sa ngayon, kung papaanong inihayag sa kanya ang Aklat na ito, sa loob nang 1,400 na taon ang nakakaraan, ay nanatili pa rin sa orihinal nitong pagkakahayag [na kung paano ibinigay sa kanya noon ay walang pagbabago hanggang sa ngayon]; kahit na ang lahat ng nakakalat na Aklat [Qur'an] na nasa sa iba't-ibang dako ng daigdig ay pagsama-samahin, walang pagkakaiba na makikita sa bawa't isa, kahit na isang titik o isang kudlit ay walang nabago dito.  Ito ay Kanyang pangangalagaan hanggang sa wakas.  At hinahamon ang lahat ng mga tao, pati na ang mga nilikha Niya na mga hindi nakikita [Jinn], silang lahat ay magsama-sama; hindi sila makakagawa ng katulad nito, kahit  na  'isang surah --- kabanata' lamang na katulad nito ay hindi sila makakagawa, at ito ay paghamon ng nag-iisang tunay at tanging Diyos na Siyang Lumikha, ang Allah [sa wikang Arabic], sa Kanyang Aklat na Qur'an; sa lahat, hanggang sa katapusan ng mundo.  Sa sinumang nagnanais sumubok, may pagkakataon pa kayo sa paghamong ito!

3]. 'At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol'  [Juan 16:8]:  Ang lahat ng mga ibang propeta, maging si Abraham, Moises, David, at Solomon ay kinastigo [pinarusahan] ang kanilang mga tao dahil sa kasalanan, subali't hindi ang daigdig na tulad ng ginawa ni Muhammad.  Hindi niya lamang inalis ang Idolatriya [ang pagsamba sa mga diyus-diyosan] sa Arabya sa loob nang 23 taon; subali't nagpadala pa rin siya ng mga mensahe kina Heraclius, ang makapangyarihang Emperyo ng Persia at Romam, Najashi, ang Hari ng Ethiopia at Muqauqis, ang gobernador ng Ehipto.

 

         Tingnan sa Banal na Kasulatan ang mga paratang sa mga propeta: Maaari ba nating tanggapin ang ganitong mga paratang? Walang sinumang Propeta at Sugo ng Allah ang gagawa nito! Genesis 19:30-38];  [Genesis 38:15]; [2 Samuel 11:1]; [2 Samuel 13:1-22]; [Exudo 32:2]; [1 Mga Hari 11:3];  [Juan 2:4]; [Juan 7:8-10]......!

 

4].    'mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis'  [Juan 16:12]: Unawaing mabuti ang mga sinabi ni Hesus [sumakanya nawa ang kapayapaan] sa mga talata: marami pa siyang dapat sabihin, subali't hindi nila maiintindihan [sa kanilang kapanahunan]; na ang darating ang siyang magsasabi sa mga hindi niya nasabi.  At ang darating na ito ay mayroong dalang Aklat bilang katibayan ng kanyang pagiging Sugo mula sa Allah; na ang mga ibang nag-aangking mangaaliw ay nabigong maglahad ng katibayan. Kapag walang Aklat na katibayan, hindi karapat-dapat tawaging Sugo! [Kahit na ipatungkol sa kanya ang lahat ng hula sa Kasulatan!  Kahit na anong gawin nila, mananatili pa rin siyang Huwad na Sugo! Sapagka't wala ang Pinaka-pangunahing Katibayan --- Isang Aklat!  Na bukas at handa na ipabasa at ipasuri sa lahat ng tao.  Binibigyan ng karapatan ang bawa't tao na basahin at alamin ito!  Ako, ikaw, tayo! May karapatan ang ating sarili na tayo mismo ang makatuklas ng katotohanan! Walang Pastor, Pari, Ministro, Puno, Imam, Guru, o kung sino pa man, ang magbabawal sa iyo!  May karapatan ang bawa't isa para sa kanyang kaligtasan! At walang anumang Aklat na humamon sa lahat ng mga nilikha hanggang Katapusang ng Daigdig maliban sa Banal na Qur'an.  Huwag nating sambahin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating pagmamataas!  Sapat na ang katibayang ito!]

 

         Gayunpaman, kung ang tinutukoy dito ay isang Banal na Espiritu, dapat ay mayroon siyang katibayan sa mga bagay na hindi pa nasabi ni Hesus, nararapat lamang na ang mga hindi pa nasabi ni Hesus, na mga bagay ang kaniyang ipapangaral; dahil sa pamamagitan ng bersikulong ito, mismong sinabi ni Hesus na ang mga hindi pa niya nasabi ay sasabihin ng darating.  Nangangahulugan na may kulang sa  kanyang turo, bakit ito pa rin ang ginagamit ng mga nag-aangkin na kanyang tagapangaral?  Talaga bang sinusunod nila si Hesus?

 

5].    'Gayon ma'y kung ang Espiritu ng katotohanan ay dumating....'  [Juan 16:13]:  Simula sa pagkabata ni Propeta Muhammad [Sumakanya nawa ang kapayapaan] ay tinatawag na siyang 'Al-Ameen', ang tapat o ang isang matapat, at 'papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: ....'  [Juan 16:13].

 

6].    'sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain:...."  [Juan 16:13]

 

Ang Banal na Qur'an ay salita ng Allah. Wala ni isa mang salita ni Propeta Muhammad, o ng kanyang mga kasamahan ang napasama dito.  Si anghel Gabriel ay binasa ito sa kanya, pagkatapos ay kanya itong isinaulo, at tapos ay  isinulat  ito  ng  kanyang mga  tagasipi.  Ang kanyang mga sariling salita at mga aral ay itinala sa hiwalay na aklat, ang Hadith [madalas na isinasalin bilang "mga kinaugalian," ay isinulat na mga salita, mga gawa, at mga kapahintulutan ng Propeta Muhammad].

 

Ihambing sa [Deuteronomio 18:18]:  '...at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.'  Ito ay umaayun sa [Surah 53:3]:  "... ni hindi siya nagsalita sa [kanyang sariling] kagustuhan.  Ito ay hindi hihigit na isang Inspirasyon [pamukaw-sigla] na ibinababa sa kanya."

 

7].    'at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.'  [Juan 16:13]:  Ang lahat ng mga hula [propesiya] ni Propeta Muhammad ay dumating at natupad.

 

8].    'Luluwalhatiin niya [16] ako...'  [Juan 16:14]:  Sa katunayan, ang Banal na Qur'an at si Propeta Muhammad ay mas higit ang paggalang kay Hesus kaysa sa Bibliya at mismong sa mga Kristiyano.  Ang mga sumusunod na sipi ang magpapaliwanag:

 

         a.] Ang maniwala sa kanyang kamatayan sa krus ay pinasisinungalingan ang kanyang pagka Propeta ayon sa [Deuteronomio 13:5]:  "At propetang yaon o ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin..."

 

         At mapapalabas na siya ay isinumpa [Nawa'y huwag ipahintulot ng Allah!]  ayon sa Deuteronomio 21:22-23]:  "...sapagka't ang bitin ay isinumpa ng Diyos...," tingnan din ang salin sa wikang Englis:  "...for a hanged man is accursed by God...," 'Revised Standard Version, The Bible.'

 

         b.] [Mateo 27:46]:  "....Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?"  Ang salita bang ito ay hindi maaaring magmula kanino man maliban kay Hesus?  Maging ang isang hindi propeta ay masisiyahan sa matinding paghihirap, dahil batid niya na ang kanyang kamatayan ay ikakasanhi ng kanyang pagiging martir.  Hindi ba ito'y isang paghamak kay Hesus, ang nawalan ng pananalig sa Allah?

 

 

Ang Paghahayag kay Propeta Muhammad :

 

Ang unang paghahayag ng Allah sa pamamagitan ni Anghel Gabriel kay Muhammad ay ang salitang "Iqra" na nangangahulugan ng "Basahin" sa Surah 96:1-5.  Dahil sa siya ay hindi marunong bumasa't sumulat, ang kanyang isinagot:  "Hindi ako marunong bumasa."  Ang unang paghahayag na ito ay inihula sa [Isaias 29:12]:  "At ang aklat ay nabigay sa kaniya na hindi marunong, na sinasabi, Iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo:  at kaniyang sinasabi, Ako'y hindi marunong bumasa."

 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga paghahayag ay hindi katulad nang pagkakasunud-sunod na nakikita sa Qur'an.  Sa madaling salita, ang unang bahagi na inihayag ay wala sa unang pahina ng aklat; at gayun din ang huling bahagi na inihayag ay wala sa huling pahina. Na ang paghahayag na ito ay dumating sa pamamaraan nang pakaunti-kaunti [yugto-yugto] at inilalagay sa tiyak na ayos sa Qur'an na kung papaano iniutos ng Allah, ay nabanggit din sa [Isaias 28:10-11]:

 

"Sapagka't utos at utos:  utos at utos; bilin at bilin, bilin at bilin; dito'y kaunti, doo'y kaunti.  Hindi, kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito."

 

Tingnan natin ang salin sa Englis upang lubos na maunawaan ang bahaging:  "Nay, but by men of strange lips and with an alien tongue the Lord will speak to this people."  Ito ay sa 'Revised Standard Version', subali't sa 'King James Version' ay ito:  "For stammering lips and another tongue will he speak to his people."  Ang binabanggit ditong wika ay hindi 'Hebrew' o 'Aramaic' kungdi wikang 'Arabic.'

 

Ang mga Muslim sa lahat ng sulok ng daigdig ay gumagamit ng isang wika; na Arabic, sa pagtawag sa kanilang Lumikha, sa kanilang mga pagdarasal, peregrinasyon [paglalakbay sa banal na lugar], at ang kanilang pagbati sa bawa't isa.  At ang kaisahan ng wika ding ito ay inihula sa [Zefanias 3:9]:  "Sapagka't akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon; na paglingkuran siya na may pagkakaisa."

 

Alas! ang katotohanan ay dumating sa wikang Arabic:  Walang sinuman sa buong daigdig ang gumagamit ng iisang wika sa pagtawag sa Panginoon maliban sa mga Muslim --- lahat ng mga Muslim sa bansang Hapon, Russia, China, Malaysia, Pilipinas, India, Arabia, Amerika, Britania, Italya, Thailand, Burma, Turkey, Indonesia, at lahat ng iba't iba pang bansa, ang kanilang ginagamit sa pagsamba, ay wikang 'Arabic', isang dalisay na wika.

 

 

Hanggang sa ang Shiloh ay dumating :

 

Ito ang mensahe ni Jacob sa kanyang mga anak bago siya namatay: [Genesis 49: 1] :  "At tinawag ni Jacob ang kaniyang mga anak, at sinabi, Magsipisan kayo, upang maisaysay ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga huling araw."

 

[Genesis 49:10] :  "Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Juda, Ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kaniyang mga paa, Hanggang sa ang Shiloh ay dumating;  At sa kaniya tatalima ang mga bansa."

 

Ang 'Shiloh' ay isa ring pangalan ng bayan, subali't ang tunay na kahulugan nito ay kapayapaan, kapanatagan, katahimikan, Islam sa wikang Arabic.  Hindi maaaring tumukoy ito sa isang bayan; subali't kung ito ay tumutukoy sa isang tao, maaaring ito ang  'Shaluah' na dinumihan nilang salita, Sugo [ng Diyos].

 

Kung gayon, ang pagiging propeta ng 'Israilite' sa lahi ni Isaac ay mapuputol pagdating ng 'Shiloh.'  Ito ay tumutugon sa [Surah 2:133]:

 

"Kayo ba'y mga saksi nang dumating ang kamatayan kay Jacob?  Nang sinabi niya sa kanyang mga anak,  "Ano ang inyong sasambahin pag-alis ko?"  Kanilang sinabi,  "sasambahin [namin] ang iyong Diyos, ang Diyos ng iyong mga amang sina Abraham, Ismael, at Isaac, Isang Diyos at sa Kanya, isinusuko namin ang aming mga sarili."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an]

 

Ang paglipat ng pagka-propeta sa ibang bansa ay naging babala sa [Jeremias 31:36]:  "Kung ang mga ayos na ito ay humiwalay sa harap ko, sabi ng Panginoon, ang binhi nga ng Israel ay maglilikat sa pagkabansa sa harap ko magpakailan man."

 

Ang puno ng igos na sumisimbolo bilang angkan ng Israel: "At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kaniyang nilapitan, at walang nasumpungang anoman doon, kundi mga dahon lamang; at sinabi niya rito, Mula ngayo'y huwag kang magbunga kailan man.  At pagdaka'y natuyo ang puno ng igos." [Mateo 21:19]

 

At ipinahiwatig din ni Hesus sa [Mateo 21:42-43]:  "Sinabi sa kanila ni Jesus, Kailan man baga'y hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali, Ang siya ring ginawang pangulo sa panulok; Ito'y mula sa Panginoon, At ito'y kagilasgilalas sa harap ng ating mga mata?  Kaya nga sinasabi ko inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Dios, at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga."

 

Dalawa ang kahulugan nito: una, ang bato na tinutukoy dito ay si Ismail, na tinanggihan ng angkan ng Israel, bilang panganay na anak ni Ibrahim; na sa katunayan, siya ang tunay na inihandog sa Diyos --- sa angkan niya ililipat ang kaharian ng Diyos!  Dito nagmula ang lahi ni Propeta Muhammad, sa Ismailite, mula sa isa sa kanyang mga anak na si Kedar.  Pangalawa, ang literal na kahulugan nito, ay tumutukoy din sa 'Batong Itim' {Al Hajar Al-Aswad} na nakalagay sa isa sa mga gilid ng Ka'abah, na ito ay ibinaba ni Anghel Gabriel mula sa Paraiso, na nagmula sa Panginoon.

 

 

Ang Pamantayan ng Propeta para kay Jeremias :

 

 

[Jeremias 28:9]:  "Ang propeta, na nanghuhula ng tungkol sa kapayapaan, ay makikilala nga siyang propeta, na tunay na sinugo ng Panginoon siya, pagka ang salita ng propeta ay mangyayari."

 

Ang salitang Islam[17] ay nangangahulugan ng kapayapaan.  Ang hula sa Jeremias ay hindi maaaring ipatungkol kay Hesus, dahil siya mismo ang nagsabi na hindi siya naparito para sa kapayapaan, [Lucas 12:51-53]:

 

"Inaakala baga ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa?  Sinasabi ko sa inyo, Hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi: Sapagka't mula ngayon ay magkakabaha-bahagi ang lima sa isang bahay, tatlo laban sa dalawa, at dalawa laban sa tatlo.

 

"Sila'y mangagkakabahabahagi, ang ama'y laban sa anak na lalake, at ang anak na lalake ay laban sa ama; ang ina'y laban sa anak na babae, at ang anak na babae ay laban sa kaniyang ina; ang biyanang babae, at ang manugang na babae ay laban sa kaniyang biyanang babae."  Tingnan din ang paksa hinggil dito sa [Mateo 10:34-36].

 

 

Ang Propetang kagaya ni Moises :

 

Nagsalita ang Diyos kay Moises, [Deuteronomio 18:18]:  "Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya."

 

1].    Kapatid ng mga 'Israilite' [mga inapo ni Abraham kay Isaac]  ay mga 'Ismailite' [mga inapo ni Ibrahim kay Ismail, na dito nagmula ang lahi ni Muhammad mula sa isang anak ni Ismail na si Kedar].  Si Hesus ay hindi kasama dito, dahil sa siya ay kabilang sa mga 'Israilite;' kundi dapat ay nakasulat : "isang propeta mula sa kanilang sarili."

 

2].    Kung si Muhammad ba ay hindi kagaya ni Moises?  Kung di tinatanggap, ang pangakong ito ay hindi pa nagaganap.

 

Ang mga sumusunod na paghahambing sa mga kaunting mahalagang katangian nila Moises, Muhammad, at Hesus; upang maliwanag na makilala "ang propeta" na darating pagkatapos ni Moises:

 

 

 

       MGA  URI  NG

   PAGHAHAMBING                                Moises                   Muhammad          Hesus

 

KAPANGANAKAN                 Karaniwan                Karaniwan                di-karaniwan

 

BUHAY PAMPAMILYA        may asawa/               may asawa/               walang asawa/

                                               mga anak                 mga anak                 walang anak

 

ANG PAGKAMATAY             Karaniwan                Karaniwan                di-karaniwan

 

TUNGKULIN                          Propeta/                   Propeta/                                   Propeta

                                                Estadista                  Estadista

 

SAPILITANG                          sa Median                 sa Medina                 wala

PANGDARAYUHAN

 

PAKIKIPAGSAGUPA             matinding                 matinding                 walang katulad

SA MGA KAAWAY                                habulan                    habulan /                  na pakikipag-

                                                                                mga labanan             sagupa

 

ANG NAGING                         Pisikal /                    Pisikal/                     Moral na

RESULTA NG                         Moral na                  Moral na                  Pagkapanalo

PAKIKIPAGSAGUPA             Pagkapanalo            Pagkapanalo

 

ANG PAGSULAT                    Habang siya              Habang siya              Paglisan

NG PAGHAHAYAG                                ay nabubuhay           ay nabubuhay                niya

[REBELASYON]                    [Tawrah]                  [Qur'an]                   [Ebangheliyo]

 

ANG URI NG MGA                  Pambatas/                                Pambatas/                Karaniwang

PAGTUTURO                         Espirituwal               Espirituwal               Espirituwal

 

ANG PAGTANGGAP              Tinanggihan             Tinanggihan             Tinanggihan

NG MGA TAO                         pagkatapos              pagkatapos               ng karamihang

BILANG PINUNO                   ay tinanggap                            ay tinanggap            mga 'Israilite'

______________________________________________________

3.]    ".....aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya...."  :  Ang paghahayag ng Dios ay sa pamamagitan ni Angel Gabriel, at ang sariling pag-iisip ni Muhammad ay hindi kasama rito.  Subali't ito ay tumutukoy sa lahat ng Dibinong [Banal] paghahayag; dahil kung ihahambing ang paghahayag kay Moises, na dumating sa "Nakasulat na  mga Lapida" na tulad ng pinaniniwalaan.

 

[Deuteronomio 18:19]:  "At mangyayari, na sinumang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyatin yaon sa kaniya."

 

Sa Qur'an, 113 nang 114 na mga kabanata [Surah] ay nagsisimula sa "Sa ngalan ng Allah, ang Pinakamapagmahal, ang Pinakamaawain."  Maging sa pang-araw-araw na gawain ng mga Muslim, nagsisimula sila sa pagsabi nang ganito.  Hindi sa ngalan ng Diyos, kungdi "sa aking pangalan" ang Kanyang Personal na pangalan ay "Allah."  Dahil sa ito ay Personal na pangalan; hindi ito nasasaklaw sa kasarian tulad ng Diyos o Diyosa, ni sa pagkamarami na tulad ng Diyos o Diyoses.  Ang mga Kristiyano ay nagsisimula sa "Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo."

 

Nabanggit din, na sinumang hindi makikinig sa kanya, o sinumang tumanggi sa kanya, ay paparusahan.  Ito ay tumutugon sa mga sipi sa Banal na Qur'an, [Kabanata 3:19], sa pagkakasalin ng kahulugan:  "Ang tunay na Relihiyon mula sa Allah ay Al-Islam";  Sa [Kabanata 3:85]:  "Ang sinumang magnais ng 'Relihiyon' maliban sa Relihiyong Islam, ito ay hindi tatanggapin; at sa Pangalawang Buhay, siya ay nasa mga hanay ng mga talunan."

 

Marami pang sinasabi [18] ang Bibliya hinggil sa pagdating ni Propeta Muhammad.  Maging ang mismo niyang pangalan ay nabanggit sa Awit ng mga Awit [Song of Solomon 5:16].  Ang salitang Hebreo na ginamit dito ay 'Mahammuddin'.  Ang huling dalawang titik na 'IM'  ay  isang  pangngalang  pangmaramihan  ng  paggalang, kamahalan, at karangalan. Kapag inalis ang 'IM' ang pangalan ay nagiging 'Mahammudd' isinalin bilang  "totoong kaibig-ibig" sa Kasulatan, ang Bibliya.  Ang pangalan ng tao ay hindi dapat isalin sa ibang wika, dapat itong panatiliin sa orihinal nitong pagkaka-sulat.

 

Magkaganoon pa man, sa 'Gospel of Barnabas' ay nabanggit din ang pangalan ni propeta Muhammad.  Nang pinaalis sa Paraiso si Adan at Eba, at sa labas ng paraiso ay nakasulat ang:  "Walang sinumang diyos kundi ang Allah at si Muhammad ay Sugo Niya", na maging sina Adan at Eba ay batid ang pagdating ng huling propetang ito.

 

 

Ang Aklat ay magtataglay ng mga sumusunod na katangian, kung ito ay mula sa nag-iisang tunay at tanging Diyos : 

 

(1).  Ang Aklat ay Gabay... : "Ito ang Aklat {Qur'an}; walang pag-aalinlangan na napapaloob dito ang katiyakang gabay, sa mga yaong may takot sa Allah; [19] na siyang naniwala sa 'Al-ghaib' [di-nakikita], na mga taimtim sa pagdarasal at nagbibigay sa anumang Aming [20] ipinagkaloob sa kanila;  at siyang naniwala sa paghahayag [rebelasyon] na ipinadala sa iyo [O' Muhammad], at ipinadala bago dumating ang iyong panahon, at [sa kanilang mga puso] ay mayroong katiyakan ng pangalawang buhay.

 

"Sila ay nasa tamang landas, mula sa kanilang Panginoon, at sila rin ang matagumpay."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 2:2-5]

 

"Ito ang mga taludtod ng Matalinong Aklat [ang Qur'an], --- isang Gabay at isang 'Rahmah' [biyaya, habag, awa, pagpapala, at pagmamahal] sa mga gumagawa ng kabutihan, --- yaong naghahandog nang palagiang dasal, at nagbibigay ng Zakat [buwis pangmahirap] at mayroong tiyak na paniniwala sa pangalawang buhay.

 

"Ganito ang nasa [tamang] patnubay mula sa kanilang Panginoon; at sila ang siyang matagumpay.  Subali't may mga taong, gumagamit ng walang saysay na mga salita, na walang kaalaman [o walang kahulugan sa mga ito], upang iligaw [ang mga tao] mula sa landas ng Allah sa pamamagitan ng kanilang panlilibak [sa mga salita ng Allah --- mga bersikulo ng Qur'an]:  ang para sa kanila ay isang nakakahiyang kaparusahan.

 

"Kung ang Aming mga palatandaan [mga bersikulo ng Qur'an] ay binigkas sa  katulad niya, tatalikod siya na may pagmamataas na parang  hindi niya ito narinig, na parang may kabingihan sa kaniyang mga tainga.  Kung kaya ipabatid sa kaniya ang pinakamatinding kaparusahan.

"Katotohanan, sa mga naniwala at gumawa ng mga mabubuting gawa, ang para sa kanila ay mga hardin nang lubos na kaligayahan [Paraiso] --- mananatili roon [magpakailan man]. Ang pangako ng Allah ay totoo: at Siya ang Pinakamakapangyarihan, ang Pantas.

 

"Kanyang nilikha ang mga kalangitan ng walang anumang mga haligi na inyong nakikita; Kanyang inilagay ang mga bundok sa daigdig sa matibay na pagkakatindig, upang ito ay hindi yumanig sa inyo; at Kanyang ikinalat dito ang lahat ng uri ng mga hayop..... ibinaba ang ulan mula sa kalangitan, at namunga sa daigdig ang bawa't uri ng napakagandang [mga halaman], na magkakaparis.

 

"Ito ang mga nilikha ng Allah:  ngayon ipakita [ninyo] sa Akin yaong mga nilikha [ng inyong mga sinamba] maliban sa Kanyang mga nilikha:  Wala, subali't ang mga sumuway ay nasa maliwanag na pagkakamali."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 31:2-11]

 

 

(2).  Ang Aklat ng Kaalaman... : "...Ito ang mga taludtod [berso] ng Aklat [ang Qur'an] ng kaalaman [21].  Isang kamangha-mangha sa sangkatauhan, na Aming ipinadala ang Aming inspirasyon [pamukaw-sigla] sa isang tao na mula sa kanilang mga sarili?  ---  upang kanyang balaan ang mga tao [sa kanilang kapanganiban], at bigyan ng magandang balita ang mga mananampalataya, na mayroon sila sa kanilang Panginoon na mabuting mga gawa na kanila nang pinauna,  [subali't] sabi ng mga walang pananampalataya:  'Tunay na ito'y isang malinaw na mangkukulam!'

 

"Walang alinlangan, ang inyong Panginoon ay si Allah, na Siyang naglikha ng mga kalangitan at ng daigdig sa loob ng anim na araw [22], tapos ay namalagi [Istawa 'alal 'Arsh] ang Kanyang Sarili sa Trono (sa pamamaraan na naaangkop sa Kanyang Kamaharlikahan).

 

"Pinamahalaan at pinangasiwaan ang lahat ng mga bagay.  Walang sinumang tagapamagitan [ang maaaring mamagitan sa Kanya].  Iyan si Allah ang inyong Panginoon; Siya lamang kung gayon ang pagsilbihan; hindi ba kayo tatanggap ng babala?"  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 10:1-3]

(3).  Ang Aklat mula sa Allah...:  "Ang paghahayag [rebelasyon] ng aklat ay mula sa Allah, ang dakila sa kapangyarihan, punung-puno ng kaalaman.

 

"Hindi Namin nilikha ang mga kalangitan at ang daigdig at ang lahat ng nasa pagitan nila, liban sa katotohanan, at para sa itinakdang hangganan:  subali't yaong tumangging maniwala na tumalikod mula riyan, kung kaya sila ay pinapa-alalahanan.

 

"Sabihin [mo sa kanila]:  "Nakita ba ninyo kung ano itong inyong tinatawagan maliban sa Allah --- ipakita ninyo sa akin!  Ano ang kanilang nilikha dito sa daigdig? O mayroon ba silang kabahagi sa [paglikha ng] mga kalangitan? 

 

"Dalhan ninyo Ako ng isang aklat [na inihayag] na nauna dito, o anumang labi ng kaalaman [bilang patibay ng inyong pag-angkin], kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan!

 

"At sino ang mas naligaw kaysa sa isa na siyang tumatawag sa iba maliban sa Allah, hindi pananagutan ang katulad niya hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at sila [sa katotohanan] ay walang kaalam-alam sa inyong pagtawag [sa kanila]?

 

"At kapag ang mga tao ay magkakasabay na magtitipun-tipon [sa Araw ng Muling Pagkabuhay], sila ay magiging kaaway nila at tatanggi [sa mga tao] na sila ay sinamba.

 

"At kapag ang Aming mga palatandaan [ang malinaw na mga talata ng Qur'an] ay binigkas sa kanila, sasabihin ng mga walang pananampalataya sa katotohanan [ng Qur'an na ito], kapag ito ay umaabot sa kanila:  'Ito ay isang malinaw na panghalina!' "  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 46:2-7].

 

 

(4).  Ang Totoo mula sa Allah... :  "Ang  paghahayag [rebelasyon] na hindi pag-aalinlanganan nang alinman, --- mula sa Panginoon ng mga daigdig.

 

"O kanilang sasabihin, 'kanya itong hinuwad'?  Hindi [niya ito hinuwad bagkus], ito ang katotohanan mula sa iyong Panginoon na kahimanawari ay iyong mapagsabihan ang tao na wala nang tagapagbabala ang darating kaysa sa iyo {O' Muhammad}:  upang sila ay maiakay nang tama. 

 

"Walang iba kungdi ang Allah ang Siyang lumikha ng mga kalangitan at ang daigdig, at ang lahat ng nasa pagitan nila, sa loob ng anim na Araw, pagkatapos ay namalagi [Istawa 'Alal 'Arsh] ang Kanyang Sarili sa trono (sa pamamaraan na naaangkop sa Kanyang Kamaharlikahan):

 

"Walang sinuman sa inyo ang maaaring mangalaga o mamagitan, maliban sa Kanya [Allah]:  Hindi ba kayo tatanggap kung gayon ng pagpapa-alaala?

 

"Kanyang pinamahalaan ang mga pangyayari mula sa mga kalangitan hanggang sa daigdig:  pagkatapos ito ay babalik sa Kanya, sa araw na ang sukat [tagal] ng isang araw ay isang libong taon ng inyong pagbilang [pagkalkula].

 

"Ganito Siya, ang Nakakaalam ng lahat ng mga bagay, nakatago at nakalabas, ang Dakila [sa kapangyarihan], ang Pinaka-maawain; -

 

"Siya ang naglikha ng lahat ng mga bagay sa pinakamaayos na paraan at sinimulan Niya ang paglikha ng tao mula sa luwad, at ginawa Niya ang kanyang mga anak mula sa 'semen' ng isang likidong walang halaga.

 

"Pagkatapos ay hinugis Niya sa tamang sukat at inihinga sa kanya ang Kanyang espiritu.  At binigyan Niya kayo ng pandinig, at paningin, at pang-unawa:  kaunting pasasalamat ang inyong ibinigay!"  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 32:2-9].

 

 

(5).  Ang mga walang paniniwala ay tinanggihan ito... :  "Ano kung gayon ang nangyari sa kanila, na sila ay hindi naniwala? ----- at kapag ang Qur'an ay binasa sa kanila, hindi sila mangayupapa?

 

"Subali't kabaliktaran ang nangyari, ang mga walang pananampalataya ay pinasinungalingan [kung ano ang kanyang dinala].

 

"At ang Allah ang nakakaalam nang ganap sa anuman na kanilang itinago [sa kanilang mga dibdib].

 

"Kung gayon ibalita sa kanila ang kaparusahan na napakatindi, maliban sa mga yaong naniwala at gumawa ng mga kabutihan:

 

"Sa kanila ay isang Gantimpala na walang kabiguan kailan man."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 84:20-25].

 

"At kanilang sinasabi:  'Walang sinuman ang maaaring pumasok ng Paraiso maliban na lamang sa kung siya ay isang Hudyo o isang Kristiyano,' yaon ay kanilang [bigong] pagnanasa.  Sabihin [mo sa kanila]:  'Magpakita kayo ng katibayan kung kayo nga ang matapat.'

 

"Walang katotohanan [ang kanilang pag-angkin], ----- ang sinumang isinusuko ang kanyang buong sarili sa Allah at isang gumagawa ng kabutihan, ----- siya ay makakatanggap ng gantimpala mula sa kanyang Panginoon; sa ganito ay walang dapat katakutan ni hindi sila magdadalamhati."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 2:111-112].

 

 

(6).  Ang dahilan ng paghahayag... :  "At Kami ang nagbigay ng Aklat [ang Qur'an] sa iyo [O! Propeta Muhammad] upang ipaliwanag mo sa kanila nang malinaw, [na ito, ang Qur'an ang magiging batayan sa] yaong mga bagay na kanilang pinagta-talunan, na ito ang gabay sa mga puso at habag sa mga tao na naniwala.  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 16:64]

 

"Ang Allah, walang sinumang diyos kundi Siya {La ilaha illallah}, --- ang Buhay, ang Walang Hanggan, ang Nagbibigay at Tagapagtaguyod ng lahat.

 

"Walang iba kundi Siya ang nagbaba sa iyo {O' Muhammad nang pakaunti-kaunti}, batay sa katotohanan, ang Aklat, upang patunayan kung ano ang dumating bago dito; at ibinaba Niya ang Tawrah {ni Moises} at ang Ibangheliyo {ni Hesus}...

 

"Bago ito, bilang isang gabay sa mga tao; at Kanyang ibinaba ang pamantayan {o sukatan sa paghahatol ng masama at ng mabuti ---ang Qur'an na ito}.  Katotohanan! yaong mga hindi naniwala sa mga 'Ayat' {mga palatandaan, mga patotoo, mga katibayan, mga bersikulo, mga rebelasyon, mga aral, at iba pa} ng Allah ay sasapitin ang pinakamasidhing kaparusahan; at ang Allah ang pinakamakapangyarihan, ang Panginoon ng kagantihan [sa mga gumawa ng kabutihan at sa mga gumawa ng kasamaan]."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 3:2-4]

 

 

(7)  Yaong mga tumanggi... :  "Subali't sa mga yaong tumanggi sa paniniwala, --- kung mayroon silang lahat ng bagay [na kanilang pag-aari] dito sa daigdig, at dalawang beses itong ulitin, upang ibigay bilang pantubos sa kaparusahan sa Araw ng Paghuhukom, kailan man'y hindi ito tatanggapin sa kanila.  Ang para sa kanila ay isang matinding kaparusahan.  Ang kanilang hangarin ay makalabas ng Impiyernong-Apoy, subali't kailanman ay hindi sila makakalabas mula dito.  Ang kanilang kaparusahan ay isa na walang pagmamaliw."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 5:36-37]

 

"Sa mga yaong tumanggi sa Paniniwala pagkatapos nilang tanggapin ito.  At pagkatapos ay patuloy na nadadagdagan ang kanilang pagsuway sa Paniniwala, --- walang kapatawaran sa kanila na maaaring tanggapin:  sapagka't sila ay yaong mga naligaw. 

 

"[At] Sa mga yaong tumanggi sa Paniniwala, at namatay silang walang paniniwala, --- ang [buong] daigdig na puno ng ginto ay hindi tatanggapin sa sinuman sa kanila kahit na ito ay kanilang ialok upang ipangtubos.  Sa kanila ay [nakahanda ang] isang masidhing kaparusahan at wala silang makikita na makakatulong [sa kanila]."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 3:90-91]

 

 

(8).  Ang oras ay malapit nang dumating... :  "Ibigay ang babalang ito sa mga yaong mayroong takot sa kanilang [mga puso], na sila ay dadalhin [upang hatulan] sa harapan ng Allah:  na wala silang sinumang maaaring tagapagtanggol ni tagapamagitan upang sila'y mapangalagaan, maliban sa Allah."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 6:51]

 

"Ang Allah ang nagmamay-ari ng mga hindi nakikita sa mga kalangitan at sa daigdig.  At ang bagay hinggil sa Oras [23] [ng paghuhukom] ay katulad lamang nang pagkisap ng isang mata, o mas higit na mabilis kaysa rito:  Katiyakan! kayang gawin ng Allah ang lahat ng mga bagay.

 

"Siya ang lumikha sa inyo mula sa sinapupunan ng inyong mga ina noong wala pa kayong alam; at binigyan Niya kayo ng pandinig at paningin at katalinuhan at pagmamahal; na baka maaaring kayo'y magbigay ng pasasalamat [sa Allah]."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 16:77-78]

 

"Kanilang sinasabi na ang Pinakamapagmahal ay nagkaroon ng anak. ---- tunay na kayo ay lumikha [umembento] ng isang nakapangingilabot na kasamaan!  Na halos ang mga kalangitan ay mabiyak at ang daigdig ay magkahiwa-hiwalay at ang mga bundok ay gumuho sa lubos na pagkawasak dahil sa nakapangingilabot na bagay na ito [na inyong sinasabi], na sila ay nag-uukol ng anak sa Pinakamapagmahal!  Hindi angkop sa kamaharlikahan ng Pinakamapagmahal ang magkaroon ng anak.

 

"Ang lahat ng nasa mga kalangitan at sa daigdig ay haharap sa Kanya bilang isang alipin.  Katiyakan, batid Niya ang bawa't isa sa kanila, at bilang silang lahat nang hustung-husto.  At bawa't isa sa kanila ay haharap sa Kanya ng nag-iisa sa Araw ng Muling Pagkabuhay [na walang sinumang makakatulong o magta-tanggol].

 

"Sa mga yaong naniwala at gumawa ng kabutihan ang siyang pagkakalooban ng Pinakamapagmahal [na pupunuin ang kanilang mga puso] ng pagmamahal.  Kung kaya, [O' Muhammad!], Aming ginawa ang Qur'an na madali, at ibinaba sa iyong sariling wika upang sa pamamagitan nito ay maibigay mo ang magandang balita sa mga 'Al-Muttaqun'  19 at balaan ang mga taong matigas ang kalooban. 

 

"At ilan nang [di-mabilang] na mga salinlahing nauna sa kanila ang Aming winasak?  Nakakita ka ba ng bakas sa isa man lamang sa kanila [sa ngayon] o nakarinig ka ba [nang higit pa kaysa sa] bulungan sa kanila na Aming winasak?"  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 19:88-95]

 

 

(9).  Kahit na ang lahat ng mga nilikha ng Allah ay magtipun-tipong lahat...: "Sabihin [mo sa kanila, O' Muhammad]:  Kung ang lahat ng mga tao at mga jinn ay magkasamang magtitipun-tipong lahat upang gumawa ng katulad nitong Qur'an, hindi sila makagagawa ng katulad nito, kahit na ang bawa't isa ay magtulungan sa bawa't isa."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 17:88]

 

"Kung kayo ay may anumang pag-aalinlangan, na kung Kami nga ang naghayag ng Aklat na ito sa Aming alagad, ay gumawa kayo ng isang 'Surah' [kabanata] na katulad man lamang nito; at tumawag kayo ng mga tutulong at humingi ng tulong sa lahat [kung mayroon man] maliban sa Allah.  Gawin ninyo ito kung kayo ay isang matapat. 

 

"Subali't kung mabibigo kayo na gawin ito at bilang katiyakan ay mabibigo kayo --- kung gayon katakutan ninyo ang Apoy na ang panggatong ay mga Tao at Bato, --- na inihanda para sa mga yaong tumanggi sa katotohanan.

 

"{O Propeta Muhammad} Ipaalam ang magandang balita sa mga yaong naniwala sa Aklat na ito at gumawa ng kabutihan {batay sa mga turo nito}, na ang para sa kanila ay mga hardin na sa ibaba ay mga ilog na umaagos.... at sila ay mananatili roon magpakailan man."  [Ang pagkakasalin ng kahulugan, Al Qur'an 2:23-25]

 

Sa sinumang taong may pananalig sa Kanya ay bibigyan ng  pansin ang mga salitang ito.

 

Napakarami pa kayong matatagpuan na mga katangian  sa Aklat (Qur'an) na ito, na nakapaloob dito. Maghanap kayo ng kaalaman, sapagka't ang kaalaman ay siyang susi ng Paraiso; subali't kung ang paghahanap   ng   kaalaman   ay   may   kasamang   makamundong pagnanasa, kahit na ang amoy ng Paraiso ay ipagbabawal sa inyo sa pangalawang buhay! Basahin,  'saliksikin ninyo ang mga kasulatan; hanapin ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo'.

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

"Bigyan ninyo ng pagkakataon ang Islam sa inyong buhay!"

 

 

 

Sumulat, o magtungo, o tumawag sa:  "The Cooperative Office for Call & Guidance", P.O. Box 32628, Jeddah 21438, Industrial Estate, Phase-1,  Kingdom  of  Saudi  Arabia.            Telephone # :  636 9549 or 636 0433 extension 144.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]     Ang kredong Athanasian ay isa sa mga dakilang kredong Kristiyano na binabaybay ang doktrina ng Santisima Trinidad at Pagkakatawang Tao, noong pang ika-anim na siglo.  Minsan'y inaakala na ito ay isinulat ni Athanasian.  Tingnan ang 'Dictionary of Religious Terms' ni Donald T. Kauffman, pahina 49; at ang 'The New Herzog, Encyclopaedia', Tomo I, pahina 338-342; Tomo II, pahina 220, 202-203.

 

[2]  Begotten - Ang inimbento at nakapinsala na salitang ito ay inalis na ngayon ng mga taga-rebisa ng Bibliya, nang walang ginanap na pormalidad, ni isang salita ng paumanhin ay wala; sa "PINAKATAMANG-TAMA" na salin ng Bibliya --- Ang R.S.V. :  The Revised Standard Version, na inangkin ng "The Church of England newspaper" bilang "The finest version which has been produced in the present century", kung babalikan ang mga napakatandang kasulatan, mga dalawa hanggang tatlong dantaon, pagkaraan ni Hesus.  Sila'y tahimik hinggil dito, dahil di nila nais na umakit at makatawag nang pansin sa mga mambabasa, ang kanilang lihim na pagtanggal.

 

[3]  May kaugnayan sa kasaysayan ng griyego, kultura, at sining; wikang griyego ang pananalita, ang hinaharap at ang paraan ng pamumuhay, subali't hindi griyego ang angkang pinagmulan.

 

[4]  Kung ipahintulot ninyong punahin, na ang mga ito ay hindi salita ni Hesus.  Ito ay mga salita ni Juan [o ng kung sinumang sumulat nito].  Kinikilala ng bawa't maalam na Kristiyanong pantas ng Bibliya bilang mga salita ng isang pang Hudyo, si Philo ng Alexandria, na siyang sumulat nito kahima't bago isinilang sina Hesus at Juan.  At walang inangkin si Philo na anumang banal na inspirasyon para dito.

 

[5]  The Gospel of Barnabas is the only known surviving Gospel written by a disciple of Jesus, that is, by a man who spent most of his time in the actual company of Jesus during the three years in which he was delivering his message.  He therefore had direct experience and knowledge of Jesus's teaching, unlike all the authors of the four accepted Gospels.  It is not known when he wrote down what he remembered of Jesus and his guidance, whether events and discourses were recorded as they happened, or whether he wrote it soon after Jesus had left the earth, fearing that otherwise some of his teaching might be changed or lost.  It is possible that he did not write down anything until he had returned to Cyprus with John Mark.  The two made this journey some time after Jesus had left the earth, after parting company with Paul of Tarsus, who had refused to make any further journeys with Barnabas on which Mark was also present.  But no matter when it was written, and although it, too, like the four accepted Gospels, has inevitably suffered from being translated and filtered through several languages, it is, at least, an eye-witness account of Jesus's life.

 

The Gospel of Barnabas was accepted as a Canonical Gospel in the churches of Alexandria up until 325 A.D.  It is known that it was being circulated in the first and second centuries after the birth of Jesus from the writings of Iraneus [130-200 A.D.], who wrote in support of the Divine Unity.  He opposed Paul whom he accused of being responsible for the assimilation of the pagan Roman religion and  Platonic philosophy into the original teaching of Jesus.  He quoted extensively from the Gospel of Barnabas in support of his views.

 

In 325 A.D., the famous Council of Nicea was held.  The doctrine of the Trinity was declared to the official doctrine of Pauline Church, and one of the consequences of this decision was that out the three hundred or so Gospels extant at that time, four were chosen as the official Gospels of the Church.  The remaining Gospel, including the Gospel of Barnabas, were ordered to be destroyed completely.  It was also decided that all Gospels written in Hebrew should be destroyed.  An edict was issued stating that anyone found in the possession of an unauthorized Gospel would be put to death.  This was the first well-organized attempt to remove all the records of Jesus's original teaching, whether in human beings or books, which contradicted the doctrine of Trinity.  In the case of the Gospel of Barnabas, these orders were not entirely successful, and mention of its continued existence has been made up to the present day.

 

Pope Damasus [304-384 A.D.], who became Pope in 366 A.D., is recorded as having issued a decree that the Gospel of Barnabas should not be read.  This decree was supported by Gelasus, Bishop of Caesaria, who died in 395 A.D.  The Gospel was included in this list of Apocryphal books.  Aprocrypha simply means "hidden from the people".  Thus, at this stage, the Gospel was no longer available to everyone, but was still being referred to by the leaders of the Church.  In fact, it is known that the Pope secured a copy of the Gospel of Barnabas in 383 A.D., and kept it in his private library.

 

There were a number of other Decree which referred to the Gospel  It was forbidden by the Decree of the Western Churches in 382 A.D., and by  Pope Innocent in 465 A.D.  In the Glasian Decree of 496 A.D., the Evangelium Barnabe is included in the list of forbidden books.  This decree was reaffirmed by Hormidas, who was Pope from 514 A.D. to the Greek manuscripts in the Library of Chancellor Seguier [1558-1672], prepared by B. de Montfaucon [1655-1741].

 

Barnabas is also mentioned in the Stichometry of Nicephorus as follows:

 

Serial No.   3, Epistle of Barnabas... Lines 1,300;

Serial No. 17, Travels and teaching of the Apostles.

Serial No. 18, Epistle of Barnabas.

Serial No. 24, Gospel According to Barnabas.

 

This famous list was also known as the Index, and Christians were not supposed to read any of the books on it on pain of eternal punishment.

 

In the fourth year of the Emperor Zeno's rule in 478 A.D., the remains of Barnabas were discovered, and a copy of the Gospel of  Barnabas, written in his own hand, was found on his breast. This is recorded in the Acta Sanctorum, Boland Junii, Tome II, pages 422-450, published in Antwerp in 1698. It has been claimed by the Roman Catholic Church that the Gospel found in the grave of Barnabas was that of Matthew, but no steps have been taken to display this copy.  The contents of the twenty-five mile long library of the Vatican remain in the dark.

 

The manuscript from which the English translation of the Gospel of Barnabas was made, was originally in the possession of Pope Sectus (1589-1590). He had a friend, a monk called Fra Marino, who became very interested in the Gospel of Barnabas after reading the writings of the Iraneus, who quoted from it extensively.  One day he went to see the Pope. They lunched together and, after the meal, the Pope fell asleep.  Father Marino began to browse through the books in the Pope's private library and discovered an Italian manuscript of the Gospel of Barnabas.  Concealing it in the sleeve of his robe, he left and came out of the Vatican with it. This manuscript then passed through different hand until it reached "a person of great name and authority" in Amsterdam, "who, during his lifetime, was often heard to put a high value to this piece."  After his death, it came into the possession of J. E. Cramer, a Councillor of the King of Prussia. In 1713, Cramer presented this manuscript to the famous connoisseur of books, Prince Eugene of Savoy.  In 1738, along with the library of the Prince, it found its way into the Hofbibliothek in Vienna, where it now rests.

 

Toland, a notable historian of the early Church, has access to this manuscript, and he refers to it in his Miscellaneous Works, which was published posthumously in 1747.  He says of the Gospel:  "This is in scripture style to a hair," and continues:  "The story of Jesus is very differently told in many things from the received Gospels, but much more fully... and particularly this Gospel... being near as long again as many of ours.  Someone would make a prejudice in favour of it; because, as all things are best known just after they happen, so everything diminishes the further it proceeds from its original."  [The Nazarenes, John Toland, pp. 15-16].

 

The Italian manuscript was translated into English by Canon and Mrs. Ragg, and was printed and published by the Oxford University Press in 1907.  Nearly the whole edition of this English translation abruptly and mysteriously disappeared from the market.  Only two copies of this translation are known to exist, one in the British Museum, and the other in the Library of Congress in Washington.  A micro-film copy of the book in the Library of Congress was obtained, and a fresh edition of the English translation was printed in Pakistan.  A copy of this edition was used for the purposes of reprinting a revised of the Gospel of Barnabas..."

 

[6]  Humingi ng sariling kopya sa "Center", hinggil sa "Is The Bible God's Word?".

 

[7]  Ang talaangkanan ni Hesus na binanggit sa Evangelio ayon kay Mateo [1:6-16] at kay Lucas [3:23-32] ay magkaiba.  Ang naitala kay Mateo ay 26 na mga ninuno, subali't ang kay Lucas, ang tinipon ay 41 na mga ninuno.  Ang magkatulad lamang sa nakatala sa mga ito mula kay David hanggang kay Hesus, ay ang kay Jose na Alwagi.  At alam natin na si Jose ay hindi tunay na ama ni Hesus [being "as was supposed" the son of Joseph - Luke 3:23, King James Version], "ayon sa sinasapantaha" - Ang Bibliya.  Ang lahat ng pangalan na nakatala dito ay magkakaiba at salungat sa isa't-isa, nguni't pareho itong talaangkanan ni Hesus.  At ang hindi talagang tunay na ama ni Hesus, na si Jose, na ipinapalagay lamang na siya, ang kanya pang pangalan lamang ang magkatulad sa talaan ni Mateo at Lucas!

 

[8]  Philippines Free Press, ISSNO116-3507, Dated 23, 1993, page 16; Topic:  Forgery & Suppression in the Bible, by Guiller De Guzman :  "The only proof text stating this belief in the union of three persons in one God --- Father, Son and Holy Ghost --- was First John 5:7, 'For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit: and these three are one.'  But this verse was a forgery.  It was recognized as a deliberate interpolation by the English revisers of 1881, by Moffatt, Goodspeed and by the editors of the 1952 Revised Standard Version and they all eliminated it.  Despite the discovery of the forgery, the King James and the Rheims (Catholic) versions still carry the spurious verse.  The Confraternity (Episcopal-Catholic) version also retains it but has a footnote admitting that the verse, 'According to the evidence of many manuscripts and the majority of commentators', should not be included....."

 

[9]  Natuklasan ng mga dalubhasang manggagamot na taga iba't-ibang bansa [Amerika, taga-kanluran, at maging sa Pilipinas] na ang baboy ay nakakasanhi ng Alta-Presyon, sakit na kanser, sakit sa laman, at iba pang mga sakit na wala ng lunas.  Na sa pamamagitan ng pagtingin sa mikroskopyo, ang laman at taba ng baboy, kahit pakuluin pa sa pinakamainit na temperatura, ay hindi namamatay ang mikrobyo na nasa katawan nito, na kahit malilinis na pagkain pa ang ipakain dito; ay nandoon pa rin ang mikrobyo na nagiging sanhi ng mga sakit na walang lunas at ikinamamatay nang karamihan, lalung-lalo na ang atake sa puso [Heart Attack!] na isa na rito.  At alam rin ba ninyo na sa isang lugar, na daigdig ng mga taga-kanluran, ang pagnanakaw ay hindi na isang krimen, kungdi isang sakit na nagagamot sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot na panglunas dito; na ito ay nagiging kaugalian ng isang tao, ang pagnanakaw, dahil sa pagkain ng mga bagay na nakakarumi sa katawan at kaisipan.

 

[10]  Walang sinumang sunot, o kinaugalian ang pagtutuli sa buong daigdig ng mga Kristiyano, maliban sa mga Pilipino.  Libutin man ang lahat ng lugar sa bawa't sulok ng daigdig, lahat sila ay hindi sunot.  Ito ay nangangahulugan lamang, na sila ay malayo na sa tunay na turo ng kanilang inaangkin na sinusunod.  Hinggil naman sa atin, bilang Pilipino, mapapag-alaman na kaya tayo mga sunot [circumcised], dahil sa tayo ay nagmula sa lahi ng mga Muslim.  Naging kaugalian na lamang natin ang pagsasanay na ito, nakagisnan na lamang ng mga sumunod na henerasyon, na ito ay ginagawa ng kanilang mga ninuno; nawala na sa atin ang kaalaman at tunay na diwa kung bakit ito ginagawa, hindi na natin ito masyadong napuna, na ito ay ipinag-utos sa lahat ng mga Propeta, maging sa kauna-unahang tao.  Subali't ang ipinag-utos na ito ay nanatiling sinusunod ng mga Muslim.  Alamin natin ang tunay na lahi na ating pinagmulan, bago dumating si Magellan, na kanyang ginamitan ng dahas at sandata ang mga katutubo upang kanilang tanggapin ang  dala nilang bagong paniniwala na Kristiyanismo, maging ang kasaysayang ito ay hindi batid ng lahat, at bukod pa rito, hindi na rin ito napansin ng karamihan!  Sino ang ating mga unang bayani?  Sila Rajah Sulayman, Lakandula [na ang tunay na pangalan ay Lakan 'Abdullah], Magat Salamat, Prinsesa Urdujah, Datu Puti, Datu Lapu-Lapu, at marami pang iba.  Dapat ninyong malaman na lahat sila ay mga Muslim  Alamin ang tunay na kasaysayan ng Pilipinas!  Mabubura ba ang katotohanan?  O, lalabas at lalabas ang katotohanan, kahit alisin man sa kasaysayan?

 

[11]  (a).  Isinalaysay ni Ibn 'Abbas [radiyallahu 'anhu]:  sinabi ng Propeta [Sallallahu 'alayhi wa sallam], "Sinabi ng Allah, ang anak ni Adan ay nagsabi ng kasinungalingan laban sa Akin bagama't wala siyang karapatan na gawin ito, at nilait niya Ako bagama't wala siyang karapatan na gawin ito.  Yayamang sa pagsabi niya ng kasinungalingan laban sa Akin, kanyang inaangkin na hindi ko siya kayang likhain muli na tulad ng paglikha Ko sa kanya noon; at yayamang nilalait niya Ako, ito ay sa kanyang pananalita na Ako ay mayroong anak, Wala!  Luwalhati sa Akin!  Ako ay malayo mula sa pagkakaroon ng isang asawa o isang anak."  [Sahih Al-Bukhari, Tomo 6, Hadith Bilang 9].

 

[12]  Minsan, samantalang binibigkas ng Sugo ng Allah [Sallallahu 'alayhi wa sallam] ang Bersikulong ito, sinabi ni 'Adi bin Hatim, "O Sugo ng Allah!  Sila ay hindi sumasamba sa kanila [halimbawa: sa mga rabbi, mga pari, preacher, mga pinuno, at iba pa]."  Sinabi ng Sugo ng Allah [Sallallahu 'alayhi wa sallam]:  "Katiyakan na sinasamba nila ang mga ito.  [Sapagka't ang kanilang mga pinuno, ay ginawang hindi bawal ang mga bagay na pinagbabawal, at ang mga bagay na pinagbabawal ay ginawa nilang hindi bawal, at dahil sa sila ay sumunod sa kanila; sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila, katiyakan na sila ay sumamba sa kanila]."  Isinalaysay ni Ahmad, At-Tirmidhi, at Ibn Jarir.

 

[13]  "Espiritu ng Allah - Ruhullah."  Ito ay isa sa mga Titulo na ibinigay ng Allah kay Hesus, bilang paggalang, na siya ay tatawagin,  na "Ruhullah".  Na tulad din ng mga Titulo o Katawagan na ibinigay ng Allah sa Kanyang ibang mga Sugo. Halimbawa, kay Abraham, ang kanyang Titulo, bilang paggalang sa kanya, siya ay tinawag bilang "Khalilullah - ang kaibigan ng Allah", ang kay Moises naman, bilang paggalang sa kanya, siya ay tinawag sa Titulo o Katawagan na "Qalimullah - ang nakipag-usap sa Allah nang tuwiran [siya lamang sa mga Sugo ng Allah ang nakipag-usap sa Kanya nang harapan].

 

Ang isa pang paliwanag hinggil dito ay ang pagkakalikha ng Allah sa Tao:  Nang likhain ng Allah ang Tao, na ang sumisimbolo ay si Adan, ay Kanyang inihinga ang Kanyang espiritu dito --- Siya mismo ang naghinga ng Kanyang espiritu kay Adan, at dahil sa tayong lahat ay nagmula kay Adan, tinataglay din natin ang Kanyang espiritu.  Ito ay pag-aari Niya, nasa Kanyang pag-uutos subali't hindi kabahagi Niya. Samakatuwid, kung gayon ang espiritu ng Allah ay hindi lamang nauukol sa isa, kundi sa bawa't nilalang, na ang pagkakaroon ng espiritu ng Allah ay hindi nangangahulugan na siya ay kabahagi ng Allah sa kapangyarihan, datapwa't ito ay isang uri lamang ng paglikha sa tao.  Isinasaad sa pagkakasalin ng kahulugan ng Banal na Qur'an, nang likhain ng Allah ang tao :  "At tandaan nang sinabi ng iyong Panginoon sa mga anghel:  "Ako ay lilikha ng tao, mula sa tuyong luwad na mula sa putik na hinugisan ng anyo.  Na Akin siyang ginawang ganap na ganap at inihinga sa kanya ang Aking espiritu, kaya ipatirapa ang inyong sarili bilang paggalang sa kanya."  [Qur'an 15:28-29] --- Ang sinumang nilalang ay itinuturing sa Islam bilang kinatawan [Khalifa] ng Allah [Qur'an 2:30, 6:165].  Ang pinakadiwa ng Khalifa ng Allah ay magsisimula muna sa paniwala, na ang tao ay isang putong [korona] ng paglikha; na maging ang mga anghel ay inatasan Niya na magpatirapa bilang paggalang sa pakahulugan na sangkatauhan.  Tiyakang binanggit sa Qur'an:  "Aming iginagalang ang mga Anak ni Adan".  Ang pangalawang paksa na may kaugnayan din ay ang lihim ng paggalang na ito sa sangkatauhan.  Matatagpuan na inilalarawan sa Qur'an na ang tao ay nilikha sa pamamagitan ng luwad, ang kanyang materyal na bahagi; at binanggit din na ang tao ay mayroong espiritu ng Allah na nasa loob niya, nang ihinga Niya ang Kanyang espiritu sa kanya [tao].

 

[14]  Ang hula hinggil sa pagsilang ni Hesus, na ang kanya lamang ililigtas ay ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.  Batid natin na si Hesus ay mula sa angkan ng Israel, na kung sa gayon, batay sa hula, ito lamang ang kanyang ililigtas.  Kung kaya, nang siya ay nangaral sa loob ng tatlong taon, sa edad na 30 hanggang 33 taon, sabi niya, 'hindi ako isinugo kungdi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel'.  Ito ang katupuran ng Hula!  At maging ang tupa na kanyang titipunin, na wala sa kulungang yaon, ay tumutukoy din sa angkan ng Israel, hindi sa mga gentil at ibang lahi, sapagka't nagsipangalat noon ang angkan ng Israel sa iba't ibang dako, at iyon ang kanyang titipunin:  [Juan 10:16], "At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor."

 

[15]  The Last Testament [Ang Huling Tipan] :  "Ang Banal na Qur'an",  humingi ng sariling kopya.

 

[16]  Pansinin ang kasarian na ginamit ni Hesus na 'siya' at 'niya' sa mga bilang na 3, 6, at 8.  Ito ay kasariang panlalaki.  Na ang tinutukoy dito, samakatuwid ay isang tao; at hindi isang Banal na Espiritu, sapagka't ang Banal na Espiritu ay isang anghel na matagal nang nandirito!  Kapanahunan pa lang ni Adan ay nandirito na ito, maging sa panahon ni Noah, ni Lut, ni Abraham ni Moises, at ng iba pa; maging sa kapanahuan ni Hesus ay nandito na ang Espiritung ito.  Ang binabanggit na Mangaaliw ni Hesus sa kapanahunan niya ay darating pa lang [at kailangang umalis si Hesus bago suguin ang Mangaaliw, Juan 16:7]; at ito ay natupad na ngayon, dumating na sa katauhan ni Propeta Muhammad.

 

[17]  Ang ibig sabihin ng Islam ay pagpapasa-ilalim, pagpapasakop, pagtalima at pagsamba sa Iisang Diyos; at pagsunod sa Kanyang mga kautusan.  Ang literal na kahulugan o pinaka-ugat ng salitang "Islam" ay 'salam,'  na ang ibig sabihin ay kapayapaan at pagsuko; na sa pamamagitan lamang ng tamang pagsamba, pagtalima sa Allah at pagsunod sa Kanyang kautusan makakamit ang tunay na kapayapaan ng  katawan  at  kaisipan, na  ang  ganitong  buhay  na  may pagkamasunurin ay naghahatid ng kapayapaan sa kalooban, at nagtatatag din ng tunay na kapayapaan sa kapaligiran bilang pangkalahatan.

 

[18]  Sumulat at humingi ng sariling kopya hinggil sa paksang:  "Ano ang sinasabi ng Bibliya hinggil kay Propeta Muhammad [Sumakanya nawa ang kapayapaan]."

 

[19]  Al-Muttaqun : ang ibig sabihin ay mga relihiyoso-a at matapat na tao; natatakot nang labis sa Allah --- umiiwas sa lahat ng uri ng mga kasalanan at masasamang gawain na Kanyang ipinagbawal; at minamahal nang labis ang Allah --- tinutupad ang lahat ng uri ng mga mabubuting gawa na Kanyang ipinag-utos.

 

[20]  Pansinin ang 'pangngalang pangmaramihan' na ginamit sa bersong ito.  Ang Allah ay karaniwang nagsasalita sa Kanyang Sarili sa 'unang panauhan na pangmaramihan' :  Ito ay 'pangngalang pangmaramihan' ng paggalang at karangalan, ginagamit sa makaharing pagpapahayag at pagpapasiya.  Subali't kung sadyang pansariling kaugnayan ang ihahayag, 'pangngalang pang-isahan' ang ginagamit.

 

[21]  Al Hakim :  ipinakikita ang mga bagay na hindi ipinagbabawal at ipinagbabawal, ipinaliliwanag ang dakila at banal na mga batas ng Allah para sa sangkatauhan, maging daan sa kanila tungo sa walang hanggang buhay sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanila na sundin ang Tunay na pagsamba, pagtalima, at pagsunod sa nag-iisang tunay at tanging Diyos --- La ilaha illallah {walang sinuman ang nararapat sambahin kungdi ang Allah} --- na mag-aakay sa kanila tungo sa Paraiso at magliligtas sa kanila sa kaparusahan mula sa Impiyernong-Apoy.

 

[22]  Isang dakilang bersikulo, na maitutulad sa bersikulo ng Trono [Qur'an 2:255].  hinggil sa paglikha sa loob ng anim na Araw, sa [Qur'an 22:47], ipinabatid sa amin na ang isang Araw sa paningin ng Allah ay katulad ng isang libong taon sa ating pagbilang, at sa [Qur'an 70:4], ang paghahambing ay sa 50,000 ng ating mga taon.  Sa kasaysayan ng ating materyal na mundo, maaari nating bilangin ng anim na dakilang panahon ng ebolusyon.  Dito, ipinabatid na ang paglikha ng mga kalangitan at ng daigdig ay sa loob ng anim na Araw.  Subali't hindi dapat isaisip ang idea na ang Allah ay nagpahinga sa ika-pitong araw, ang paglikhang ito ay isang pagpapakilala lamang sa likha ng Allah:  upang ang Kanyang kapangyarihan ay patuloy na gumanap sa pamamagitan ng mga batas na Kanyang itinatag at ipinatupad sa lahat ng mga bahagi ng Kanyang nilikha.  Ang maganda at matalinghagang paglalarawan ng gabi at araw, na ang hangarin ng bawa't isa ay ang dagliang paghalili, na lalo pang tinupad sa wikang Arabic sa pamamagitan ng dobleng pandiwa [accusative verb] na yughshi; ipinakikita ang damayan  --- ang pagpapalit ng gabi sa araw, na ang bawa't isa ay pinapalitan ang isa sa pag-inog nito.  Ang lahat ng mga bagay sa mga kalangitan ay ipinakitang nasa ayos, na isang katibayan ng Kanyang palagiang pangangalaga at pamamahala.  At hindi lamang ito, subali't walang sinuman kungdi Siya ang Lumilikha, Nagpapanatili, namamahala, at wala nang iba pa.

 

[23]  Ang mabighani at maakit sa daigdig na ito, at sa panandaliang kaligayahan dito; ang siyang kadalasang nagiging sanhi upang makalimot ang tao sa kabilang buhay, na ang kabilang buhay na ito ay isang nalalapit na katotohanan.  Maraming naniniwala na ang buhay na darating, at sila ay kumikilos at umaasal hinggil dito, na para bang ito ay isang kaanib o pag-aari lamang nang malayong hinaharap, at parang walang kaugnayan sa kanilang mga kasalukuyang gawain at pamamaraan ng pamumuhay.  Ang Qu'ran ay patuloy at paulit-ulit na pinapaalalahanan ang tao na ang Oras ng Pagtutuos ay hindi isang malayo sa posibilidad, subali't napakalapit sa tao, at maaaring mangyari anumang sandali.  Ang pinakamatalinong hakbang para sa isang tao, kung gayon, ay ang pagiging listo, laging handa, at maingat, at malinis na akayin ang sarili laban sa lahat ng uri ng kasamaan at kawalang-galang sa Allah, sapagka't kung kailan darating ang Ipinangakong Oras --- ito ay darating kahit anumang oras o sa di-inaasahang pagkakataon at walang anumang paunang pasabi o babala!