O

Paano Mababatid Kung Ang Nagawa Ay:

'ISANG MALAKING KASALANAN' O 'KASALANAN NA WALANG KAPATAWARAN!' '

---'Unang Bahagi ---

ANG PAG-INOM NG MGA NAKALALASING (KHAMR),

ISA RIN SA MALAKING KASALANAN!

Naging pangkaraniwan na lamang sa iba ang bagay na ito, inaakalang isang uri ng libangan o pampalipas ng oras. Kadalasan'y ginagamit sa pag-iistima ng mga importanteng tao o mga kaibigan, o di kaya ay ipinamimigay bilang pangregalo sa mga espesyal na kaibigan.

Halos kabahagi na ito sa lahat ng mga okasyon --- Hindi kumpleto ang kasiyahan kapag walang inuman! Katotohanan nga ba na kasiyahan ang naidudulot nito sa tao? O pagkawasak?

Kung napag-ukulan lamang ng malaking pansin ang pinsala na ibinibigay nito sa katawan ng tao, sa pamilya at kapaligiran. Mismong sila ang kusang lalayo rito at tuluyan na itong iiwasan!

Batid natin sa ating mga sarili, na karamihan sa mga krimen at aksedenteng nagaganap ay sanhi ng mga nakalalasing na inumin na tulad ng alak, bawal na gamot at iba pa na mga katulad nito.

Nagiging sanhi rin ito ng kaguluhan sa pamilya, pagkamuhi ng mga anak at asawa, at minsan'y humanhantong sa paghihiwalay ng mag-asawa --- ang resulta: 'Broken Family.'

Isama mo pa rito ang iba't ibang uri ng sakit, na ang sanhi ay mula sa pag-inom ng mga nakalalasaing na inumin. Ang nasa ibaba ay ilan sa napakaraming sakit na idinudulot nito:

1.) Nagdudulot ito ng pinsala sa utak: Isa sa sanhi nito ay ang pagkawala ng memorya ng isang tao, sanhi rin ito ng pagkakaroon ng impeksiyon sa utak, pagkabulok ng 'cortex cells' sa utak ng isang tao na nauuwi sa pagkasira ng ulo.

2.) Nagiging sanhi rin ito ng unti-unting pagkabaog o pagkainutil ng isang tao at pagkaparalitiko ng buong katawan.

3.) Pinipinsala rin nito ang atay ng isang tao, na kung kaya mabibigo nitong alisin ang mga lason sa loob ng katawan, lalung-lalo na ang 'amonia.' At dahil sa ganitong pangyayari ay tataas ang antas ng lason sa dugo. At ang lason na ito ang makaka-apekto sa pagkilos ng kaisipan at makakagambala sa emosyon: Na kung kaya, hindi na magiging normal ang kanyang pagkilos at pag-uugali. Magiging makasarili na siya, magalitin, mapaghinila at magiging malungkutin.

4.) Pagkakaroon ng depekto sa kidney, sa albumin sa ihi, at nakakamatay na pangangasim ng dugo (o fatal blood acidity), na magwawakas sa 'heart failure.'

5.) Nagdudulot ng impeksiyon sa 'Nerve' ng mga mata na humahantong sa pagkabulag ng tao.

6.) Nagtutulak sa isang tao na gumawa ng mga kakaibang krimen at iba pang mga kasamaan.

7.) Binubuhay nito ang seksuwal na pagnanasa, na siyang nagtutulak sa tao na gumawa ng kasumpa-sumpa at karumal-dumal na tawag ng laman: na tulad ng panggagahasa, karahasan at kalaswaan.

8.) At ang pinatutungahan nito kung minsan ay pagpapatiwakal!

Sa kabila ng lahat ng ito, matigas pa rin ang puso ng tao. Mapagsamba sa sarili! At saka pa lamang nagigising kapag huli na ang lahat at wala nang saysay!

Pangalagaan natin ang ating mga sarili mula sa mapaminsalang bagay na ito --- ang nakamamatay na inumin. Ito lamang ang uri ng lason na pinahihintulutan ng ibang mga bansa sa kani-kanilang lipunan, gayong batid naman nila ang dinudulot nitong masamang epekto.

Alamin kung ano ang hatol ng Allah hinggil sa nakalalasing na bagay na ito at kung ano ang igagawad Niyang kaparusahan:

"Tinatanong ka nila (O' Muhammad r ) hinggil sa mga nakalalasing (na tulad ng alak, ipinagbabawal na mga gamot at iba pa na mga kauri nito) at ang hinggil pagsusugal. Sabihin (mo sa kanila): 'Ang mga ito ay malalaking kasalanan at (may ilang) pakinabang para sa tao, subali't ang kasalanan (na nagagawa) nito ay mas malaki kaysa sa pakinabang (na idinudulot) nito."

"Nais lamang pukawin ni satanas ang inyong mga poot sa isa't isa sa pamamagitan ng nakalalasing at pagsusugal, at ilayo kayo mula sa pag-alaala sa Allah at mula sa pagdarasal. Sa makatuwid, hindi pa ba kayo iiwas kung gayon?"

 

LAHAT NG KASANGKOT AY MAKATITIKIM NG KAPARUSAHAN!

"Sa sinumang uminom ng mga nakalalasing na bagay dito sa daigdig (na tulad ng alak, gamot na ipinagbabawal at iba pang mga kauri nito), ibibigay ng Allah sa kanya ang kamandag ng mga ahas upang kanyang inumin. Ang kamandag ay napakatapang na ikasasanhi ng pagkakalalag ng kanyang mga laman sa mukha, habang inilalapit pa lamang ang lalagyan nito sa kanya, gayong hindi pa niya ito naiinom.

"At kapag nainom na niya ito, ang kanyang mga laman at balat ay mabubulok, na magiging dahilan ng pagkayamot ng mga naninirahan sa (Impiyernong) Apoy.

"Makakabahagi niya (sa ganitong kaparusahan): ang gumawa nito, at ang tumulong sa paggawa nito, ang nagdala at saka ang dinalhan, at yaong mga nagbenta nito.

"Hindi tatanggapin ng Allah sa mga ito ang kanilang mga dasal, ang kanilang mga pag-aayuno, at ang kanilang Hajj, maliban na lamang kung sila ay magsisisi.

"Kung sila ay namatay nang hindi nakapagsisi, karapatan ng Allah na painumin sila mula sa nana ng Impiyerno, isang sipsip sa bawa't sinipsip (ininom) nilang nakalalasing."

ILAN PANG MGA URI NG KAPARUSAHAN NA KANILANG TATAMASAIN!

Sinabi ng Sugo ng Allah (Muhammad, r ): "Sumumpa ang Allah na, sa sinumang uminom ng mga nakalalasing na inumin, Siya ay bibigyan Niya ng pawis mula sa mga naninirahan sa Impiyerno upang kanyang inumin."

Sinabi ng Sugo ng Allah (Muhammad r ): "Walang sinumang grupo dito sa daigdig na nagsama-samang nag-inuman ng mga nakalalasing na bagay nang hindi titipunin ng Allah sa Impiyernong-Apoy, at magkakaharap ang bawa't isa sa isa't isa at magsisihan at sasabihin: 'O ikaw na si ganito't ganito! Nawa'y hindi ka gantimpalaan ng Allah ng anumang kabutihan; dinala mo ako sa lugar na ito,' at sasabihin din ng iba ang parehong sinabi sa kanila bilang katugunan."

Sinabi ng Propeta (Muhammad r ): 'Ang tao na walang respeto sa kanyang mga magulang at ang isa na sugapa sa pag-iinom ng mga nakalalasing na bagay ay hindi makapapasok ng Paraiso."

Sinabi ng Propeta (Muhammad r ): 'Ang amoy ng Paraiso ay umaabot sa layo na limang daang taon na paglalakbay: subali't hindi maka-aabot sa mga tao na walang pitagan sa kanyang magulang, sa mga tao na binibilang ang kanilang mga mabuting nagawa nang lantaran (sinasabi sa publiko), mga tao na sugapa sa mga nakalalasaing (na tulad ng alak at mga bawal na gamot), at sa mga tao na sumamba sa mga diyus-diyosan."

Sinabi ng Propeta (Muhammad r ): "Sa sinumang nakagawa ng 'Zina' (pakikiapid) o uminom ng nakalalasing, aalisin ng Allah ang kanyang pananampalataya, na tulad ng tao na hinubad ang damit sa kanyang ulunan."

Sinabi ng Propeta (Muhammad r ): 'Kapag tumawid sa Tulay (‘Sirat,’ isang daan na nasa ibabaw ng Impiyerno patungo sa Paraiso) ang uminom ng mga nakalalasing na bagay, susunggaban siya ng mga anghel ng Impiyerno, at dadalhin siya sa ilog ng 'Al-khibal,' at paiinumin siya mula roon ng isang sipsip sa bawa't ininom niya na isang basong nakalalasing (nang siya ay nasa daigdig pa), (at) kapag ang sandakot na likidong ito na nagmula sa ilog (ng 'Al-Khibal') ay ibinuhos sa sandaigdigan, masusunog nito ang mga kalangitan dahil sa sidhi ng init nito."

 

---'Ikalawang Bahagi ---

ANG BATAS NG ALLAH AY NAPAKAMAKATARUNGAN, IBINIBIGAY NIYA KUNG ANO ANG KANYANG MGA PAMANTAYAN, SAMAKATUWID! NASA SA ATIN KUNG SUSUNDIN NATIN ITO O HINDI:

KUNG HINDI NINYO IIWASAN ANG MGA KASALANANG ITO, MATITIKMAN NINYO ANG MGA KASAMAAN NA INYONG PINAGGAGAWA!

"Ang mga kasamaan ay kumalat sa kalupaan at karagatan dahil sa pinaggagawa ng mga tao, na kung kaya ipatitikim (din) sa kanila ng Allah ang bahaging ito na kanilang ginawa, upang sa ganoon ay manumbalik sila (sa Allah nang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran)."

"At kapag hindi ninyo ginawa (ang pagsunod sa Allah), samakatuwid, asahan ninyo ang pakikipaglaban ng Allah sa inyo (sa pamamagitan ng Kanyang matinding kaparusahan)..."

"...hangga't hindi sila nanunumbalik sa tunay na Relihiyon, na Al-Islam, parurusahan sila ng Allah sa pamamagitan ng mga kalamidad at iba pa na mga katulad nito."

"Kapag hindi ninyo sinunod ang batas ng Allah, lalaganap ang mga kasamaan at patayan, at ipagkakait Niya ang mga biyaya sa inyo."

Samakatuwid! Magpakatino ka tao, kung hindi, ikaw mismo ang wawasak sa sarili mo!

Ang Pagsusugal...

Ang isa sa mga kasamaan na karaniwang ginagawa ng tao ay ang pagsusugal. Mas itinuturing ito na isang libangan kaysa sa isang masamang bisyo --- balewala ito sa iba kung ito man ay kasalanan o hindi. Naging bahagi na ito sa pamumuhay ng karamihan --- kapit na kapit na ito sa kanilang mga sarili. Wala nang halaga kung ito man ay nakapipinsala o hindi!

Kung minsan, ginagamit pa itong propesyon o hanap-buhay, paraan upang masunod ang luho sa sarili, makaahon sa kahirapan at iba pa, na sa pag-aakala ay wala itong ibubunga na kasamaan.

Kung batid nga lamang nila, na ito ay isa sa malaking kasalanan sa harapan ng Allah. Bukod sa pinupukaw lamang nito ang poot sa kalooban ng isa't isa, nagbibigay din ito ng immoralidad sa katauhan ng isang tao.

Hindi ito nakapagdudulot ng kabutihan sa tao at kung mayroon man'y napakaliit lamang, na ang hahantungan din sa bandang huli ay pagkawasak at kapahamakan!

Dahil kailanman'y, hindi maaaring magbunga ng mabuti ang kasamaan, kundi ng kasamaan din!

"Sabihin (mo sa kanila O' Muhammad): "Hindi magkatulad ang masama at ang mabuti, kahit na kaakit-akit at nakasisilaw ang idinudulot na kasaganaan ng kasamaan. Samakatuwid! O' tao na may pang-unawa, Katakutan ninyo nang labis ang Allah (sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng uri ng mga kasalanan at kasamaan na Kanyang ipinagbawal) at mahalin ninyo Siya nang labis (sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng uri ng mga kabutihan na Kanyang ipinag-utos), upang kayo ay maging matagumpay."

Para sa ating kapakanan ang pagbabawal na ito. Sa katunayan, napakabait ng Allah sa atin, ibinigay na Niyang lahat-lahat ang makabubuti para sa atin --- ang pinakawastong pamamaraan ng pamumuhay! Subali't ang iba ay ayaw pa ring pahalagahan ito!

Samakatuwid, ang lahat ng uri ng sugal na sangkot ang salapi at mga ari-arian, ay ipinagbawal ng Allah na tulad ng: Lottery, Lotto, Sweeptakes, Casino, Jai-alai, Jueteng, Karera, Sakla, Madyong, Pares-Pares at iba pang mga laro na kauri nito.

Ang masaklap nga lang nito, ay kalat na kalat na sa ating lipunan ang mga ganitong bisyo:

May ilang uri ng sugal na ginawang legal ng pamahalaan, na kinabibilangan ng mga kilalang tao sa lipunan at may malakas na impluwensiya!

At ang iba namang sugal na hindi ginawang legal ng pamahalaan ay nagkalat at naglipana sa kapaligiran!

Paano mapabubuti ang lipunan kung ganitong sistema ang umiiral? Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit maraming hinaharap na mga suliranin ang bayan, kung bakit dumadanas ng tag-gutom at kahirapan ang mga tao, kung bakit nagaganap ang iba't ibang uri ng mga kalamidad, kung bakit kumakalat ang mga sakit na wala nang lunas at kagalingan?

Hindi kaya ito ang parusa ng Allah sa mga sumusuway sa Kanya? 'Hangga't hindi kayo nanunumbalik sa tunay na Relihiyon...!'

At paano naman kung ang mga kinikita ay itinutulong sa kawanggawa?

Kung ikakatuwiran ng iba na ang mga kinikita nito ay itinutulong sa mga mahihirap, pinagpapagawa ng mga paaralan, sumusuporta sa paglikha ng mga 'generating income,' tinutulong sa mga institusiyon na tulad halimbawa ng 'Home for the Aged,' Bahay Ampunan, 'Hospicio de San Jose' at iba pa.

Kung ganito ang mga pakinabang na nakukuha, ituturing bang kabutihan ang mga hakbang na ito? Sa tingin ninyo kaya ay magiging makatarungan na ito? Magiging katanggap-tanggap sa paningin ng Tagapaglikha? May gantimpala pa rin kaya ang mga gumagawa nito?

Maaaring ang pangkaraniwang kaisipan ng isang tao ay sumang-ayon sa ganitong katuwiran, subali't hayaan nating ang batas ng Allah ang humatol.

Mababatid sa pahayag ng Propeta (Muhammad, sallallahu 'alayhi wa sallam), kung may saysay nga ba ang mga kinita mula sa masama kapag ito ay kanilang ginamit sa kabutihan?

"May isang lalaki na nagtanong sa Sugo ng Allah (Muhammad): 'O Sugo ng Allah, nagnenegosyo ako ng alak at nakaipon ako ng pera mula sa pinagkitaan nito. Mayroon ba akong pakinabang sa kinita nito, kung sakali na akin itong gagastahin sa mga gawang kabutihan bilang pagsunod sa Allah ang Kataas-taasan?

"Sumagot ang Sugo ng Allah: 'Kung ito ay ginamit mo para sa Hajj, o para sa Jihad, o para sa Kawanggawa, ang halaga nito sa paningin ng Allah ay hindi hihigit sa pakpak ng isang lamok. Tinatanggap lamang ng Allah kung ano ang mabuti.'

"At upang ipagtibay ang sinabi ng Sugo ng Allah, inihayag ng Allah ang talata na: "Sabihin (mo sa kanila O Muhammad): 'Hindi magkatulad ang masama at ang mabuti, kahit na kaakit-akit at nakasisilaw ang idinudulot na kasaganaan ng kasamaan...' "

Sa katunayan, ang anyayahan nga lamang ang tao na magsugal ay mangangailangan na ng kabayaran, paano pa kaya kung ito ay gagawin mismo nang aktuwal?

Sinabi ng Sugo ng Allah (Muhammad): Ang sinumang nagsabi sa kanyang kasamahan na, 'Halika, magsugal tayo,' kinakailangan na siya ay magbigay sa kawang-gawa."

Ipinakikita rito kung gaano kahigpit na ipinagbabawal ang ganitong gawain! Dahil na rin sa ito ay makasisira sa atin! Na kung kaya, huwag pahintulutan na kayo mismo ang magwasak sa inyong mga sarili!

Interes! Interes! Interes! Interes! Interes! Interes!

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Kapag ang mga tao ay naging sakim na at salapi na lamang ang hinahangad, na ang kanilang pinagkakakitaan ay nagmumula na sa 'ribaa' (interes o patubuan), at hindi na nila sinusunod ang batas ng Allah, at iniiwanan na nila ang pakikipagpunyagi nang alang-alang sa Allah, parurusahan sila ng Allah sa pamamagitan ng kalamidad at iba pa na katulad nito, at hindi ito aalisin ng Allah sa kanila hangga't hindi sila nanunumbalik sa tunay na Relihiyon ng Allah, na Al-Islam."

Sinabi din ng Propeta (Muhammad): "Kapag kumalat na ang 'ribaa' (interes o patubuan) sa kumunidad (ang magiging bunga nito) ay lalaganap ang kasamaan, kapag lumaganap ang 'Zina' (pakikiapid) ay lalaganap din ang patayan; at kapag sila ay nandaya sa timbang at sukat, ipagkakait ng Allah sa kanila ang mga biyaya."

Mahigpit na ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam ang sistemang interes o patubuan at iba pang uri ng kasamaan na nagdudulot pinsala sa tao.

Na ang sinumang lumabag sa ganitong panuntunan ay sasapit ng kapahamakan!

Sa katunayan, batas lamang ng Tagapaglikha ang nararapat pairalin sa lahat ng lipunan, sapagka't ito lamang ang nagtataglay ng kumpleto at makatarungang pamamaraan. Ang iba maliban dito ay magdudulot na, sa tao ng kawalang-katarungan!

Patuloy na mangangapa sa kadiliman ang tao, kung walang patnubay mula sa Allah, na ang magpapanatili lamang sa kanya sa tama at tuwid na pamumuhay ay ang pagsunod sa batas ng Allah.

Na kung kaya, iwasan ang anumang uri o sistema, na may kinalaman sa interes o patubuan!

"O Kayo na mga naniniwala! Huwag ninyong kainin ang pinagkakitaan mula sa 'Ribaa' (interes) na denoble at pinarami, bagkus ay katakutan ninyo nang labis ang Allah (sa pamamaraan ng pag-iwas sa lahat ng kasamaan at kasalanan na Kanyang ipinagbawal) at mahalin ninyo Siya nang labis (sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinag-utos Niya), upang kayo ay maging matagumpay."

Pinapahalagahang maigi ng pananampalatayang Islam ang kalagayang panlipunan at iba pang uri ng pamumuhay, hindi pinahihintulutan dito ang anumang sistema o pamamaraan na makapipinsala sa kapuwa!

Laganap na laganap !

Dahil na rin sa materyal na hangarin at makamundong pagnanasa, naging laganap sa kapaligiran ang sistemang ito! Wala ka nang makikita sa ngayon na magpapautang ng walang interes, lalung-lalo na sa mga Lipunan na hindi Islam ang pinaiiral. At kung mayroon man, ay madalang pa sa patak ng ulan!

At ang hirap pa nga nito kung minsan, kaagad nang kinakaltas ang interes sa perang inutang. At kapag na-'delay' pa ito, may panibagong patong na interes na naman, hanggang sa magkapatung-patong na ang interes at tuluyan nang mabaon sa utang.

Maraming tao ang nabibiktima ng ganitong sistema, labag sa kanilang kalooban subali't napipilitan silang kumapit sa patalim dahil sa pangangailangan.

Dahil sa kawalang-katarungan na ibinibigay nito sa tao, na kung kaya ipinagbabawal ito sa Islam, at itinuturing na isang Malaking kasalanan. At sa sinumang gumawa nito, nakahanda sa kanila ang masidhing kaparasuhan!

GAANO KASIDHI ANG KAPARUSAHAN!

Mula sa mahabang 'Hadith' (o mga pahayag) ni Propeta Muhammad (sallallahu 'alayhi wa sallam), kanyang sinabi: "Ang kumakain ng mga nagmula sa 'Ribaa' (patubuan o interes) kapag siya ay namatay, parurusahan siya sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa pamamagitan ng paglangoy sa sapa na ang tubig ay kulay pula na parang dugo.

"Babatuhin siya doon at ang ipambabato sa kanya, ay ang kanyang kinita at inipon mula sa 'Ribaa,' nang siya ay narito pa sa daigdig.

"At siya ay maghihirap doon at ang ipapakain sa kanya ay bato na mula sa Apoy, sa bawa't nilunok niyang pagkain na nagmula sa masama nang siya ay narito pa sa daigdig.

"At ganito rin ang kanyang magiging kaparusahan habang siya ay nasa Barsakh (ang Buhay sa Kamatayan) bago dumating ang Araw ng Muling Pagkabuhay at kasama ang sumpa ng Allah sa Kanya."

Sinabi ng Propeta (Muhammad): Noong ako ay umakyat sa ikapitong kalangitan, nakarinig ako ng kulog at kidlat sa aking ulunan, at nakita ko ang mga tao na ang kanilang mga tiyan ay kasing laki ng mga bahay na hawak-hawak ng kanilang mga kamay; at sa loob ng kanilang mga tiyan ay may mga ahas at alakdan na nakikita mula sa labas."

Na kung kaya tinanong ko si Jibrael hinggil dito, 'sino ang mga iyan, Jibrael?' at siya ay tumugon, 'sila ang mga kumakain ng mga pinagkakakitaan na mula sa interes (Ribaa)."

Ito ang sasapitin ng mga tao na nagpapautang ng interes o patubuan at ang mga kasangkot sa ganitong transaksiyon. Maaari ninyo itong tawagin o bigyan ng iba't-ibang pangalan, subali't hindi ninyo maitatago ang lihim na intensiyon ng inyong kalooban, sa harapan ng Tagapag-likha!

Mga Kinita na mula sa illegal!

"At huwag ninyong kunin ang pag-aari ng iba sa hindi makatarungan na pamamaraan (na tulad ng pagsusugal, pandaraya, pagnanakaw, panlilinlang, pangangamkam at iba pa), ni suhulan ang mga pinuno (o hukom) upang makuha ninyo ang ilan sa mga ari-arian ng iba nang makasalanan."

"Ang laman na sumibol, na ang pinanggalingan ay masama ay hindi makapapasok sa Paraiso, dahil sa ang Apoy ang mas higit na may karapatan para sa laman na ito."

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Sinumang tao ang kumuha ng pag-aari ng Allah (ang ipinagkatiwala Niya sa tao) sa maling pamamaraan, itatalaga sa kanya ang Impiyernong-Apoy sa Araw ng Muling Pagkabuhay."

Sino ang mahirap sa Araw ng Muling Pagkabuhay?

Katiyakan, ang mga tao na kinuha ang pag-aari ng iba sa maling pamamaraan at ibinigay ito sa iba na wala namang karapatan --- kabilang sila sa kahulugan na ibinigay ng Sugo ng Allah (Muhammad) bilang mga taong mahirap sa Araw ng Muling Pagkabuhay:

"Batid ba ninyo kung sino ang mahirap? Sumagot ang mga nakikinig: 'O Sugo ng Allah, kabilang sa mga mahirap ay yaong mga tao na walang anumang salapi ni kayamanan.'

"Sinabi ng Propeta: 'Kabilang sa aking mga tagasunod, ang mahirap ay yaong tao na haharap sa Araw ng Muling Pagkabuhay na nagdarasal (Salah), nag-aayuno (Sawm), nagbibigay ng 'Zakah' at nag-Hajj, subalit' kasama rin sa ihaharap niya (ang ilan sa mga hindi makatarungan na kanyang ginawa sa iba na tulad ng) pang-aabuso, pagkuha ng mga ari-arian ng iba (pangangamkam), paninirang-puri sa kapuwa, pananakit ng iba, pagdanak ng dugo ng iba.

"Dahil sa mga pinaggagawa niyang ito, ang mga mabuti na kanyang ginawa ay kukunin sa kanya at ibibigay sa mga ginawaan niya ng kasamaan, bilang kabayaran.

"At kapag naubos na ang kanyang mga mabubuting gawa at hindi pa rin niya nababayaran ang mga kasamaan na kanyang ginawa sa mga tao, ang ilan sa mga kasamaan (ng mga tao na kanyang ginawaan ng kasamaan) ay idadagdag sa kanya, na ikasasanhi ng pagkakatapon niya sa Impiyernong-Apoy."

Walang pag-aalinlangan! Ang lahat ng bagay ay may katapat! Ang anumang inutang ay may kabayaran --- kahit na napakaliit pang bagay na kanyang ginawa sa kanyang kapuwa ay pagbabayaran niya.

At kung batid ito ng tao --- pipiliin niya ang landas na hindi magwawasak o sisira sa kanya!

Mapagmataas!

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Ang sinumang tao na mayroong pagmamataas na kasing liit ng butil ay hindi papasok ng Paraiso."

Mananatili sa Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan ang mga nagpatiwakal sa kanilang sarili!

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Ang sinumang nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagbibigti, ay patuloy niyang gagawin nang paulit-ulit ang pagbibigti, sa Impiyernong-Apoy magpakailan man; at ang sinumang nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagsasaksak sa sarili, ay patuloy niyang gagawin nang paulit-ulit ang pagsasaksak, sa Impiyernong-Apoy magpakailan man."

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Ang sinumang nagpatiwakal sa pamamagitan ng isang pirasong bakal ay parurusahan din siya sa pamamagitan ng pirasong bakal sa Impiyernong-Apoy."

Ang sinumang nagpatiwakal sa sarili, uminom ng lason, tumalon sa mataas na lugar at nagpakamatay ay itatapon sa Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan.

Dapat ninyong malaman, at nararapat din na panatiliin ito sa inyong mga kaisipan at kalooban, na hindi paghihigpit sa sangkatauhan ang batas o pamamaraan sa Tamang Pananampalataya, kundi ibinibigay lamang nito ang pinakamaayos na paraan kung paano mapapangasiwaan ng isang tao ang kanyang pamumuhay. Samakatuwid!

"O' kayo na mga naniniwala! Pumasok kayo sa Islam nang ganap at huwag ninyong sundin ang mga yapak ni satanas. Walang pag-aalinlangan! Siya sa inyo ay isang malinaw na kaaway."

"At sinumang sumuway sa Allah at sa Kanyang Sugo (na si Muhammad, sallallahu 'alayhi wa sallam), at lumabag sa Kanyang mga limitasyon, ay itatapon Niya sa Impiyernong-Apoy, mananatili roon magpakailan man, at doon ay magkakaroon siya ng kahiya-hiya at masidhing pagpapahirap."

Agimat, Salamangka, Pangkukulam, Panghuhula, Panggagayuma, Astrolohiya, Pagbabasa ng mga masasamang Pangitain, 'Psychic' at iba pang mga katulad nito ay itinuturing na malalaking kasalanan.

Na ang sinumang gumawa at maniwala sa mga ito ay nakagawa ng pagsamba sa iba maliban sa Allah, na ang kaparusahan ay Impiyernong-Apoy.

Ang ganitong uri ng mga kalapastangan sa nag-iisang Tagapaglikha ay walang pakundangan na ginagawa ng mga tao!

Sa panahon na tinatawag nang karamihan na Moderno at Makabagong Sibilisasyon, at sinasabing nakararami ang Edukado!

Hindi lubos maisip ng sinuman, ang napakalaking impluwensiya nito sa kapaligiran, laganap na laganap, saanmang dako pumaroon.

Itinataguyod maging ng mga pahayagan at iba't ibang mga babasahin, mapapanood sa mga Telebisyon at maririnig sa mga Radyo, pinamihasa (kinunsinti) ng karamihan!

Katibayan ng kakulangan sa kaalaman ang tao hinggil sa Lumikha sa kanya - nangibabaw ang kamangmangan! Na ang basehan na lamang, ng katalinuhan at paghamon, ay ang makamundong pakikipagpaligsahan at antas na kinalalagyan sa lipunan!

Napakalayo na ang landas na ligaw na kanilang narating. Lumabas na sila nang lubusan sa katuraan ng Tunay na kalinisan ng pagsamba sa Allah:

Agimat, Salamangka, Pangkukulam, Panghuhula, Panggagayuma, Astrolohiya, Pagbabasa ng mga Masasamang Pangitain, 'Psychic' at iba pang mga katulad nito ay itinuturing na Malalaking Kasalanan.

~ Agimat ~

Sinabi ng Propeta (Muhammad, sallallahu 'alayhi wa sallam): "Ang sinumang magsuot ng agimat ay nakagawa ng 'shirk.' "

Ang 'Shirk' ay paglapastangan sa Allah, na ang ibig sabihin nito, ikaw ay naghahanay ng katambal sa pagsamba sa Kanya (Allah). At ang kaparusahan nito ay Impiyernong-Apoy:

"Katiyakan, ang sinumang gumawa ng 'shirk' (ang maghanay ng mga katambal sa pagsamba sa Allah), ipagbabawal sa kanya ng Allah ang Paraiso, at ang Apoy ang kanyang magiging tahanan."

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Ang sinumang may suot ng agimat ay aasa na lamang sa pangangalaga ng agimat na iyon, na wala (naman talagang bisa)."

Samakatuwid, ang anumang bagay na isusuot sa katawan at pagkatapos ay ituturing na ito ang nakapagbibigay ng pangangalaga sa kanya, siya ay nagkasala ng 'shirk.' Batay sa mga sumusunod na pahayag ng Propeta Muhammad (sallallahu 'alayhi wa sallam):

"Minsan ay nakita ng Propeta (Muhammad) ang isang lalaki na may dala-dalang kuwintas na tanso. Nang tanungin niya ito, sumagot ang lalaki na kailangan (daw) niya ang kuwintas na ito upang mapigilan ang kanyang panghihina na sanhi ng kanyang katandaan.

"(Na kung kaya) Inutusan siya ng Propeta na alisin ito, at sinabing: 'makadaragdag lamang iyan sa iyong panghihina. Sakaling mamatay ka habang nakasuot sa iyo iyan, kailanman'y hindi ka magtatagumpay.' "

"Nakita ng Propeta (Muhammad) ang isang lalaki na may dalang isang damit na sinasabi niya, na ito ay makapangangalaga sa kanya laban sa lagnat; kaya't ito ay pinagpupunit niya (ng Propeta) habang binibigkas niya ang talata: 'At karamihan sa kanila ay hindi naniniwala sa Allah maliban sa sila ay nagtatangi ng mga katambal (sa pagsamba Kanya).' "

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Ang sinumang magsuot ng agimat o anting-anting ay hindi kailanman isasa-katuparan ng Allah ang kanyang mithiin."

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Ang sinumang magbuhol at binugahan ito (binulungan at inihipan) ay nakagawa ng pangkukulam, at gayundin ng 'shirk.' Ang sinumang magsuot ng agimat o anting-anting ay sasailalim sa kapangyarihan nito (na wala naman talagang bisa)."

~ 'Sihr' (Pangkukulam at Salamangka) ~

Sinabi ng Propeta ng Allah (Muhammad): Ang 'Sihr' (Pangkukulam at Salamangka), anting-anting at engkanto (panggagayuma) ay mga halimbawa ng 'Shirk.'

Sinabi ng Propeta (Muhammad): 'Tatlong uri ng tao ang hindi papasok sa Paraiso: Yaong naging sugapa sa 'Khamr' (mga nakakalasing na tulad ng alak, bawal na gamot at iba pang mga kauri nito), yaong mga pinutol ang kanilang relasyon (o kaugnayan) sa kanilang mga pamilya, at yaong naniwala sa 'Sihr.' '

~ Iba't-ibang uri ng Pangkukulam ~

Sinabi ng Propeta (Muhammad): Ang 'Al-'iyafah' ay pagpapalipad ng isang ibon, ang 'Al-tarq' ay iginuguhit na linya sa lupa, at ang 'Al-jibt' ay pakikinig sa tinig ni satanas, ay pawang mga halimbawa ng pangkukulam."

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Ang pagiging magaling sa pagsasalita (dahil sa napakagandang pagkakahayag ay maaari ring maging isang paraan ng) pangkukulam."

~ Ang pag-aaral ng galaw ng bituin, isa ring uri ng pangkukulam ~

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Ang sinumang humugot ng anumang karunungan mula sa mga bituin ay nakagawa ng pangkukulam..."

"Nilalang ng Allah ang mga bituin dahil sa tatlong layunin: Bilang mga palamuti sa mga kalangitan, bilang 'misayl' (o pambala) laban sa mga satanas, bilang tanda para sa gabay ng mga manlalakbay.

"Ang sinumang magturing ng higit kaysa rito ay nagkasala at pinapawi ang karangalan bilang isang taong may malaking kaalaman, sapagka't siya ay lumampas sa itinakdang limitasyon ng kanyang sariling kaisipan."

~ Ang Engkanto o Panggagayuma ~

Ang engkanto ay ang paggamit ng isang bagay na sinasabing nakagagayuma sa isang babae o sa isang lalaki.

Ang ganitong gawain ay mahigpit na ipinagbabawal ng Allah, at ang sinumang gumawa nito ay lumabas sa kaisahan ng Allah at sumamba sa iba maliban sa Kanya, na ang kaparusahan ay Impiyernong-Apoy.

Paano maaalis ang gayuma? Dalawa ang uri nito. Ang una ay pag-aalis ng gayuma sa pamamagitan ng paggamit ng isa pang pangontra gayuma, at ito ay mala Satanas na pamamaraan; samakatuwid, ito ay ipinagbabawal.

Ang ikalawa ay binubuo ng 'ruqyah' (isang paraan ng pagsira ng gayuma sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa tunay na may karapatan sa pang-espirituwal) sa pamamagitan ng pagbibigkas ng mga talata mula sa Qur'an, mga gamot na pang parmasyutikal at mga matuwid na panalangin na ipinahihintulot."

~ Panghuhula ~

"Ang manghuhula (Al-'arraf) ay isang tao na nagsasabi na siya ay may kakayahang umalam ng mga pangyayari: tulad ng mga nawawalang bagay, kinaroroonan ng isang nawawalang hayop, at mga pangyayari sa pamamagitan ng mga pangitain."

"Ang 'Al-'arraf' ay tawag sa isang pari, astrologo (nag-aaral ng mga galaw ng bituin upang tingnan kung ano ang mangyayari), manghuhula o sa iba pang nagsasabing may nalalaman (daw) sa mga ganitong pamamaraan."

Kasama rin sa mga uri ng panghuhula, ang Horoscope, Paggamit ng mga Baraha, Pagbabasa sa mga guhit ng palad, Pagbibigay ng kahulugan sa mga sulat kamay ng tao, at iba pa na mga kauri nito.

~ Ang 'Psychic' ay isang uri ng Panghuhula ~

"Ang sinumang pumunta sa 'Psychic' (Ang taong nag-aangkin na mayroon daw siyang kinalalaman sa kaluluwa o sa isip) at naniwala sa kanyang sinabi, ang kanyang dasal (salah) ay hindi tatanggapin ng apatnapung araw."

~ Ang Pagbabasa ng mga Maling Pangitain, na kilala din sa Katawagan na Pamahiin

(Al-Tiyarah) ~

"Katiyakan, ang anumang kasamaan na naganap sa kanila ay mula sa Allah, subali't karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam."

"Ang 'Al-tiyarah' ay 'Shirk,' ang 'Al-tiyarah' ay 'Shirk;' ito ay banyaga sa atin."

"Ang sinumang nahimok na huwag gawin ang kanyang layunin dahil sa 'Al-tiyarah' (masamang pangitain o pamahiin) ay nagkasala ng 'Shirk.' Kanilang tinanong: 'Paano mapagsisihan ang ganitong kasalanan?' Sumagot ang Propeta: Sa pamamagitan ng pagsasaksi ng mga ganitong salita: 'O Panginoon, walang ibang mabuti kundi ang kabutihan na ipinagkakaloob Mo! Walang ibang kasamaan kundi ang kasamaan na itinakda Mo. At walang sinuman ang may karapatang sambahin kundi Ikaw.' "

"Ang isang tao ay nagkasala ng 'Al-Tiyarah' kung ang paghahatol na ito ang nag-udyok sa kanya na magpatuloy o magpigil."

Sinabi ng Allah ang Pinakadakila: Sabihin (mo sa kanila O! Muhammad), "...(Siya lamang, ang Allah) ang Nakakaalam ng lahat ng mga bagay na Hindi-nakikita (Ghaib), hindi Niya inihayag kaninuman ang Kanyang Ghaib. Maliban sa Sugo (mula sa sangkatauhan) na Kanyang pinili..."

Ito ang paliwanag ng isa sa mga Pantas (taong may malaking kaalaman) sa Islam: Ang Nakakaalam ng mga Hindi-nakikita ay ang Allah ang Makapangyarihan, ang Iisa at ang Bukud-tangi (walang katulad). Walang Siyang kahati sa Kanyang Pamamahala, at sa Kanyang kapahitulutan, inihayag Niya ang mga bagay na Hindi-nakikita (Ghaib), maliban sa Kanyang mga piniling sugo. Ito ang katibayan ng pagiging totoo ng Kanyang mga sugo kapag kanilang inihayag sa mga tao ang hinggil sa mga bagay na Hindi-nakikita (Ghaib).

Nangangahulugan din na ang mga manghuhula at nag-aaral ng galaw ng mga bituin upang malaman kung ano ang mangyayari, sila ay hindi nagsasabi ng katotohanan, at yaong naniwala sa kanila ay walang pananampalataya."

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Ang sinumang pumunta sa isang manghuhula at naniwala sa sinabi nito ay hindi tatanggapin sa kanya ang panalangin sa loob ng kasunod na apatnapung araw."

Sinabi ng Propeta (Muhammad): "Ang sinumang pumunta sa isang manghuhula o pari at naniwala sa sinabi nito ay nakagawa ng paglapastangan sa Allah, at itinanggi ang inihayag kay Muhammad."

"Huwag magsabi ng isang bagay na walang kayong kaalaman. Katiyakan! Ang pandinig, paningin at kalooban, ng bawa't isa sa inyo ay tatanungin (ng Allah)."

Huwag ninyong sabihin na 'narinig ko,' gayong hindi naman ninyo narinig, ni sabihing 'nakita ko,' gayong hindi naman ninyo nakita ni sabihing 'alam ko,' gayong hindi naman ninyo alam.

At hinggil naman sa ikalawang bahagi ng talata, ganito ang paliwanag na isa sa mga Pantas sa Islam: Tatanungin ng Allah ang tao kung paano niya ginamit ang kanyang pandinig, paningin at kaisipan, na kung kaya ito ay isang babala, na hindi nararapat ituon ang paningin sa mga ipinagbabawal, ni makinig sa mga ipinagbabawal, ni magbalak na gumawa ng mga bagay na hindi pinahihintulot, gayunpaman ang Allah ang Siyang higit na nakakaalam ng lahat."

Ang lahat ng mga tinalakay at mga hindi pa tinalakay na mga 'Malalaki at Walang Kapatawaran na Kasalanan' ay siyang nagpapababa sa katauhan ng isang tao, wala itong idinudulot na kabutihan, bagkus ay kapahamakan at pagkawasak! Samakatuwid, makatarungan na iwaksi ang anumang magpapahamak sa tao!

 

"O mga Tao! Mayroong dumating sa inyo na Napakahusay na pangaral mula sa Allah (ang Qur'an, na ipinag- uutos ang lahat ng Kabutihan At ipinagbabawal ang lahat ng Kasamaan),

At isang Lunas para diyan na nasa inyong mga Dibdib (na nakararanas ng pag- aalinlangan,kamangmangan, pagkukunwari at di- pagkakaunawaan, at iba pa), ---

Isang Patnubay at Habag para sa mga Naniniwala."

"Sabihin (mo sa kanila): 'Sa Kabutihan ng Allah, at ng Kanyang Habag (ang Islam at ang Qur'an); --- doon'y hayaan silang magalak.' Iyan ay mas mabuti kaysa sa anumang (kayaman) na kanilang tinipon."

Halinang Lasapin ang Tamis ng Katotohanan!